Deelverordening leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale patiëntenorganisaties

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale patiëntenorganisaties

Het doel van de “Deelverordening leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale organisaties” is onderscheid te maken in de verantwoordelijkheden omtrent de subsidiëring van landelijke, provinciale en regionale/lokale organisaties en het ondersteunen van de regionale en/of lokale organisaties.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Verantwoordelijkheidsverdeling

  • Landelijke organisaties worden geacht gesteund te worden door de rijksoverheid;

  • Provinciale organisaties worden geacht gesteund te worden door de provinciale overheid;

  • Regionale of lokale organisaties kunnen worden gesteund door de gemeentelijke overheid.

Beleidsdoelen

  • Het ondersteunen van regionale of lokale patiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging en ontplooien van een regelmatig activiteitenaanbod voor aangesloten patiënten;

  • Stimuleren dat langdurig zieke personen woonachtig in de gemeente Maasgouw kunnen deelnemen aan de specifieke activiteiten van de regionale/lokale patiëntenorganisatie.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

De patiëntenorganisatie ontvangt een bijdrage per lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van: € 14,00.