Deelverordening open jeugd- en jongerenwerk, kindervakantiewerk en gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening open jeugd- en jongerenwerk, kindervakantiewerk en gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk

Het doel van de "Deelverordening open jeugd- en jongerenwerk, kindervakantiewerk en gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk" is het stimuleren van de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren.

Betrokken organisaties

Open jeugd- en jongerenwerkorganisaties:

 • Stichting Jeugd-en jongerenwerk Wessem;

 • Stichting Jeugdwerk Hepapolos (Heel);

 • Stichting Jeugdwerk De Drammertjes (Beegden);

 • Stichting Jeugd en Jongerenwerk Linne;

 • Stichting Jeugdwerk Maasbracht;

 • Stichting Jeugdwerk Brachterbeek;

 • Stichting Jeugdwerk Thorn.

Kindervakantiewerkorganisaties:

 • Maasbracht, Linne, Ohé en Laak, Stevensweert, Heel, Beegden en Wessem.

Organisaties gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:

 • Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het bevorderen van maatschappelijke participatie, maatschappelijk perspectief, sociale binding en sociale integratie door middel van het vergroten van kansen en het stimuleren van de eigen kracht van jeugd en jongeren inclusief jeugd en jongeren met een beperking;

 • Het betrekken van “ongebonden” jeugd en jongeren die niet via regulier aanbod bereikt worden;

 • Signalering jeugd en jongeren die in de knel dreigen te komen vroegtijdig op te sporen en op een spoor te zetten richting regulier hulpaanbod;

 • Het versterken van het activiteitenaanbod (recreatief, informatief, educatief en/of algemeen vormend) voor jeugd- en jongeren in de kernen;

 • Het versterken van het aanbod voor jeugdigen in de zomervakantie;

 • Het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik;

 • Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl, verhogen van sport- en beweegparticipatie, terugdringen van overlast, bevorderen van sociale cohesie (participatie in projecten Buurt, Onderwijs, Sport);

 • Jongeren naar vermogen en aangepast aan hun specifieke situatie mee laten beslissen over hun leefsituatie;

 • Een appèl doen op zelfwerkzaamheid en creativiteit van jongeren.

Subsidiecriteria

 • 1. Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 4 t/m 12 jaar:

  • De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;

  • De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 15 maal per jaar) in de open jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden;

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 2. Ten behoeve van open jeugd- en jongerenwerk gericht op de doelgroep 13 t/m 17 jaar:

  • De subsidieaanvrager moet open activiteiten organiseren die gericht zijn op jeugdigen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar;

  • De open activiteiten moeten regelmatig (minimaal 15 maal per jaar) in de open jongerencentra of vergelijkbare accommodaties worden aangeboden;

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 3. Ten behoeve van kindervakantiewerkorganisaties:

  • Activiteiten moeten gericht zijn op jeugd en jongere n van 4 t/m 12 jaar en vinden plaats in de zomervakantie;

  • Het subsidie per deelnemer is gebaseerd op een activiteitenaanbod van minimaal 4 activiteiten. Een activiteit beslaat een dag;

  • Peildatum bepaling aantal deelnemers: deelnemerslijst van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 4. Ten behoeve van het gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:

  • De subsidieaanvrager moet regelmatig gespecialiseerde en laagdrempelige activiteiten aanbieden en/of een zomerkamp organiseren die gericht zijn op jeugdigen en jongeren met verschillende mogelijkheden en beperkingen;

  • Peildatum bepaling aantal kerninwoners c.q. aantal deelnemers: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode danwel de deelnemerslijst van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1. Per open jeugd- en jongerenwerkorganisatie:

  • 100% van de huurkosten met een maximum van het in de beschikking tot subsidieverlening genoemd bedrag;

  • Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 4 t/m 12 jaar van: € 4,00 met een minimum subsidiebedrag van € 700,00;

  • Een bedrag per kerninwoner in de leeftijd 13 t/m 17 jaar van: € 6,00 met een minimum subsidiebedrag van € 1.000,00;

  • Een bedrag voor de gezamenlijke organisatie van één zomerspektakel voor jongeren van 16 en 17 jaar uit de gehele gemeente Maasgouw van € 1.500,00.

 • 2. Per kindervakantiewerkorganisatie:

  • Een basisbedrag:

   • -

    tot 50 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 350,00

   • -

    50 tot 100 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 700,00

   • -

    100 tot 150 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 1.050,00

   • -

    150 tot 200 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 1.225,00

   • -

    200 tot 250 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 1.400,00

   • -

    250 tot 300 deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 1.575,00

   • -

    300 en meer deelnemers woonachtig in gemeente Maasgouw € 1.750,00.

  • Alsmede een bedrag per deelnemend kind woonachtig in gemeente Maasgouw van: € 9,50.

 • 3. Gespecialiseerd jeugd- en jongerenwerk:

  • Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg een bedrag per inwoner van € 0,17.