Deelverordening ontwikkelingssamenwerking

Geldend van 30-04-2012 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening ontwikkelingssamenwerking

Het doel van de “Deelverordening ontwikkelingssamenwerking” is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de VN Millenniumdoelstellingen.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan de in de gemeente gevestigde Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw.

Indienen procedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de VN Millenniumdoelstellingen door ondersteuning van concrete projecten in ontwikkelingslanden en door educatie hierover in het basisonderwijs alsmede door het informeren van de inwoners door middel van lezingen en publicaties.

Subsidiecriteria

  • Te ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden dienen zoveel mogelijk een relatie te hebben met inwoners of ex-inwoners van de gemeente Maasgouw;

  • Jaarlijks dienen op de basisscholen in de gemeente één of meer gastlessen te worden verzorgd danwel wordt er op een andere wijze invulling gegeven in overleg met de schooldirecties. De Millenniumdoelstellingen dienen hierbij in elk geval aandacht te krijgen;

  • Als richtlijn geldt dat 1/3 van de subsidie aan projecten mag worden besteed en 2/3 aan educatie;

  • Er dienen regelmatig publicaties en lezingen worden verzorgd over de activiteiten van het platform.

Bijdrage

De Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw ontvangt een vast bedrag per jaar van: € 7.834,00.