Nadere regels plaatsing reclameobjecten, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2012

Geldend van 24-05-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels plaatsing reclameobjecten, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelet op artikel 2:10 lid 4 sub d en e jo lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2010;

overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot nadere regulering van het gebruik van openbare plaatsen voor het plaatsen van reclameobjecten, plantenbakken en banken ter regulering ter voorkoming van ongevallen, schade, gevaar voor het verkeer, de onbruikbaarheid van de openbare weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel de belemmering van het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare weg;

besluit:

vast te stellen de

Nadere regels plaatsing reclameobjecten, plantenbakken en banken op openbare plaatsen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2010 en de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   reclameobjecten: reclame-uitingen in de vorm van een tekst of afbeelding via borden, spandoeken, zuilen of andere objecten:

   • -

    voor een pand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteit van de in dat pand gevestigde onderneming;

   • -

    voor een niet-commercieel publieksevenement c.q. activiteit;

   • -

    een commercieel publieksevenement c.q. activiteit;

  • b.

   plantenbakken en banken: hetgeen hieronder in het dagelijks verkeer wordt verstaan;

  • c.

   openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3. Deze beleidsregels gelden niet voor reclameborden die vallen onder de Nadere regels plaatsing uitstallingen openbare plaatsen gemeente Zundert.

Artikel 2 Criteria plaatsen van reclameobjecten, plantenbakken en bakken

 • 1. Het is toegestaan reclameobjecten, plantenbakken en banken te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de maximaal toegestane afmetingen bedragen:

   • -

    borden 1,20 meter hoog x 1,00 meter breed x 0,65 meter lang;

   • -

    plantenbakken 1,00 meter hoog x 1,00 meter breed x 1,00 meter lang;

   • -

    banken 1,00 meter breed x 1,20 meter lang;

  • b.

   de objecten zijn gemaakt van duurzaam weerbestendig materiaal en verkeren blijvend in goede staat van onderhoud. De reclameobjecten mogen alleen geplaatst worden op de locaties zoals die zijn aangegeven op de bij deze nadere regels behorende kaarten en dienen op straatniveau aan de lantaarnpaal bevestigd te worden;

  • c.

   de objecten mogen uiterlijk vier weken lang geplaatst worden en per activiteit mogen, gespreid over de bebouwde kommen van de gemeente, maximaal tien objecten geplaatst worden;

  • d.

   in de kernen Zundert en Rijsbergen mogen maximaal vijf objecten en in de overige kernen maximaal drie objecten per initiatiefnemer worden geplaatst;

  • e.

   spandoeken dienen op een hoogte van minimaal 4,50 meter te worden bevestigd;

  • f.

   de reclameobjecten, plantenbakken en banken brengen door de omvang, vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg;

  • g.

   de reclameobjecten, plantenbakken en banken leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

  • h.

   de reclameobjecten, plantenbakken en banken leveren geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken;

  • i.

   het uitzicht vanuit aangrenzende gebouwen mag door de reclameobjecten niet worden belemmerd;

  • j.

   (mechanische) bewegende reclameobjecten zijn niet toegestaan;

  • k.

   een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,20 meter breed dient te worden gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers gemeten vanaf de stoeprand;

  • l.

   er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten;

  • m.

   de reclameobjecten, plantenbakken en banken leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid;

  • n.

   de initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de reclameobjecten, plantenbakken en banken en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan;

 • 2. Uitgezonderd van artikel 2 lid 1 sub a tot en met d zijn de verenigingen en stichtingen, gevestigd in de gemeente Zundert. Zij mogen binnen de bebouwde kom, uiterlijk 25 meter vanaf het gemeentelijk kombord een reclameobject voor een lokale activiteit plaatsen, daarbij rekening houdend met de beperking dat binnen 10 meter vanaf een kruising, splitsing of rotonde geen reclameobjecten geplaatst mogen worden;

 • 3. Voor een bijzondere plaatselijke activiteit kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen van hetgeen bepaald is in lid 2;

 • 4. De reclameobjecten, plantenbakken en banken die voldoen aan het in artikel 1 en 2 gestelde, mogen uitsluitend aanwezig zijn op de voor voetgangers bestemde delen van de weg;

 • 5. De reclameobjecten, plantenbakken en banken mogen niet worden geplaatst:

  • a.

   indien op de locatie van de reclameobjecten, plantenbakken en banken noodzakelijke (onderhouds)werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of zij een belemmering vormen voor (de voorbereiding van) evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang;

  • b.

   tijdens evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend op grond van artikel 2:25 van de APV.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan, de politie of brandweer gegeven aanwijzingen in het kader van het algemeen belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste objecten zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de reclameobjecten, plantenbakken en banken zal door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer worden hersteld.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 2.

  De bestaande Nadere regels plaatsing reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert worden ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 15 mei 2012
burgemeester en wethouders van Zundert,
de secretaris, de burgemeester,
ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff