Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Hof van Twente 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Hof van Twente

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 147 lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING TEGEMOETKOMING MEDISCH AFVAL GEMEENTE HOF VAN TWENTE

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  College het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente.

 • 2.

  Onvermijdbaar medisch afval: afval dat ontstaat in huishoudens door het gebruik van medische voorzieningen. Te denken valt onder andere aan incontinentiemateriaal, dialysemateriaal, stoma afval.

 • 3.

  Gemiddelde aanbiedingen: het gemiddelde aantal aanbiedingen per huishouden van een bepaald container type van het voorgaande jaar.

 • 4.

  Tegemoetkoming: de vergoeding die door de gemeente Hof van Twente wordt uitgekeerd aan huishoudens, die hiervoor in aanmerking komen.

 • 5.

  Controle: het jaarlijks steekproefsgewijs controleren of sprake is van onvermijdbaar medisch afval.

 • 6.

  Belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld

 • 7.

  Afvalstoffenheffing: de heffing als bedoeld in de geldende Verordening Reinigingsheffingen van de gemeente Hof van Twente.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij het college door middel van een hiervoor bedoeld door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag en controle hiervan.

 • 3. Het college stelt nadere regels vast over de voorwaarden van de aanvraag, hoe de tegemoetkoming wordt berekend, en over de uitbetaling van de tegemoetkoming.

Artikel 3 Afwijking

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval” en treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 17 oktober 2017.

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel