Nadere regels omtrent de verdeling van de subsidies 2015

Geldend van 05-11-2015 t/m heden

Intitulé

Nadere regels omtrent de verdeling van subsidie gemeente Zundert 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in artikel 2 lid 2 en artikel 8 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011;

besluit:

vast te stellen de: Nadere regels omtrent de verdeling van subsidie gemeente Zundert 2015.

HOOFDSTUK 1 Aanvraag subsidie

Artikel 1 Egalisatiereserve

Gelet op het bepaalde in artikel 8 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert mag de egalisatiereserve van een instelling die een subsidie minder dan € 25.000 ontvangt niet meer bedragen dan 25% van de exploitatielasten van een subsidiejaar. Het meerdere wordt bij de subsidieverlening in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

De subsidie aanvrager dient de stand van de reserves op het moment van de aanvraag te melden.

HOOFDSTUK 2 Structurele subsidies

Artikel 2 Nadere regels voor de beleidskaders Participatie, Leefbaarheid en Ontplooiing

 • 1. Voor organisaties die reguliere, terugkomende activiteiten organiseren die vallen binnen de hoofddoelstelling van de organisatie voor een vaste groep deelnemers (leden) en aantoonbaar bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen, wordt de subsidie als volgt berekend:

  • a)

   Minimaal 20% van de subsidiabele kosten wordt gefinancierd vanuit eigen bijdragen van de leden/deelnemers. Wanneer dit percentage niet wordt behaald, wordt het tekort in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

  • b)

   De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten:

   • 1.

    Huisvesting

   • 2.

    Ontwikkeling/cursus

   • 3.

    Materiaal

   • 4.

    Begeleiding

  • c)

   De subsidie per deelnemer is afhankelijk van aansluiting van de activiteit op de beleidskaders (zie overzicht) met een maximum per deelnemer van:

   • 1.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Participatie € 30

   • 2.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Leefbaarheid € 20

   • 3.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Ontplooiing € 27

  • d)

   De subsidie voor die activiteiten die publieksgericht zijn, is afhankelijk van aansluiting van de activiteit op de beleidskaders: maximaal € 5 per bezoeker per activiteit met een maximum van € 5.000 per jaar.

 • 2. Voor organisaties die activiteiten organiseren die aantoonbaar bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen, maar waarbij de activiteiten niet direct te relateren zijn aan een vaste groep deelnemers/leden, wordt de subsidie als volgt berekend:

  • a)

   Indien mogelijk wordt een redelijke eigen bijdrage gevraagd.

  • b)

   De subsidie is maximaal 100% van subsidiabele kosten:

   • 1.

    Huisvesting

   • 2.

    Ontwikkeling/cursus

   • 3.

    Materiaal

   • 4.

    Begeleiding

  • c)

   Het maximale subsidiebedrag per instelling per jaar is € 5.000.

Artikel 3 Nadere regels voor het beleidskader Cultuur

 • 1. Organisaties die activiteiten organiseren die publieksgericht zijn, die als doel hebben de aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten en aantoonbaar bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen, wordt de subsidie als volgt berekend:

 • a) Indien mogelijk wordt een redelijke eigen bijdrage gevraagd aan deelnemers en/of bezoekers.

 • b) De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten:

  • 1.

   Huisvesting

  • 2.

   Ontwikkeling/cursus

  • 3.

   Materiaal

  • 4.

   Begeleiding

 • c) Het maximale subsidiebedrag per bezoeker is € 5.

 • d) Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 10.000.

HOOFDSTUK 3 Eenmalige subsidies

Artikel 4 Nadere regels voor eenmalige subsidie

 • 1. Organisaties die activiteiten organiseren die aantoonbaar bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen, en die eenmalig en innovatief van karakter zijn, wordt de subsidie als volgt berekend:

  • a)

   Minimaal 20% van de subsidiabele kosten wordt gefinancierd vanuit eigen bijdragen van de leden/deelnemers. Wanneer dit percentage niet wordt behaald, wordt het tekort in mindering gebracht op het subsidiebedrag.

  • b)

   De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten:

   • 1.

    Huisvesting

   • 2.

    Ontwikkeling/cursus

   • 3.

    Materiaal

   • 4.

    Begeleiding

  • c)

   De subsidie per deelnemer is afhankelijk van aansluiting van de activiteit op de beleidskader (zie overzicht) met een maximum van:

   • 1.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Participatie € 30;

   • 2.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Leefbaarheid € 20;

   • 3.

    Voor activiteiten die aansluiten op het beleidskader Ontplooiing € 27;

 • 2. Organisaties die activiteiten organiseren die publieksgericht zijn, die als doel hebben de aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten en aantoonbaar bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelen,

  • a)

   Indien mogelijk wordt een redelijke eigen bijdrage gevraagd aan deelnemers en/of bezoekers.

  • b)

   De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten:

   • 1.

    Huisvesting

   • 2.

    Ontwikkeling/cursus

   • 3.

    Materiaal

   • 4.

    Begeleiding

  • c)

   Het maximale subsidiebedrag per bezoeker is € 5.

  • d)

   Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 10.000.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of

daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot

onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking een dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels omtrent de verdeling van subsidie gemeente Zundert 2013.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Op aanvragen voor een structurele subsidie 2016 die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn de oude beleidsregels van toepassing, tenzij de aanvrager in een gunstigere positie komt te verkeren bij toepassing van deze beleidsregels.

Aanvragen om een eenmalige subsidie 2015 worden afgedaan volgens de beleidsregels die op het moment van ontvangst van de aanvraag gelden.

Artikel 8. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels omtrent de verdeling van subsidie gemeente Zundert 2015.

Aldus besloten in de vergadering van 20-10-2015

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff