Deelverordening buurtverenigingen

Geldend van 04-11-2017 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening buurtverenigingen

Het doel van de “Deelverordening buurtverenigingen” is het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

  • Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt;

  • Het verhogen van de participatie alsmede het creëren van betrokkenheid en ontmoeting in de buurt door middel van buurtactiviteiten waarbij alle leeftijden aan bod komen.

Subsidiecriteria

  • De buurtvereniging omvat minimaal 15 gezinsaansluitingen;

  • Peildatum bepaling aantal gezinsaansluitingen: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

Per buurtvereniging is een bedrag beschikbaar per gezinsaansluiting van € 2,40.