Beheerregeling informatiebeheer Voorst 2017

Geldend van 22-11-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-10-2017

Intitulé

Beheerregeling informatiebeheer Voorst 2017

Beheerregeling informatiebeheer Voorst 2017

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

overwegende, dat in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken archiefbescheiden worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld;

dat deze archiefbescheiden:

 • a.

  de basis vormen voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing van de gemeente;

 • b.

  van belang kunnen zijn als bewijs van rechten en plichten van de gemeente en van andere partijen of personen;

 • c.

  een basis vormen voor de verantwoording van de handelwijze van de gemeente in de ruimste betekenis;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de: Beheerregeling informatiebeheer Voorst 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beheerregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995:

  • 1.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

  • 2.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;

  • 3.

   bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit andere hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;

  • 4.

   reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1e, 2e of 3e bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zijn vervaardigd;

 • b.

  de archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 1995: de door het college voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats;

 • c.

  de archiefruimte als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Archiefwet 1995: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Archiefwet 1995;

 • d.

  het beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;

 • e.

  de beheerder: de gemeentearchivaris;

 • f.

  de conversie: omzetting over overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat, als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Archiefregeling;

 • g.

  de informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijke bepaalde termijn;

 • h.

  het kwaliteitssysteem: het kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling;

 • i.

  de migratie: de overzetting van gegevens en toepassingsprogramma naar een ander platform, als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Archiefregeling;

 • j.

  de overbrenging: de overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;

 • k.

  de selectielijst: de lijst waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995;

 • l.

  het strategisch informatieoverleg: het structureel overleg dat de besluitvorming inzake de informatiehuishouding vanuit de verantwoordelijkheid voor de informatieketen in samenhang voorbereidt;

 • m.

  de vervanging: de vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995, en

 • n.

  de vervreemding: de overdracht van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet1995 of van rechtswege.

Artikel 2 Reikwijdte

De bepalingen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden alsmede ten aanzien van de vervanging van archiefbescheiden als bedoeld in de artikelen 17 tot en met 26b van de Archiefregeling 2017, zijn van overeenkomstige toepassing op alle archiefbescheiden ongeacht de daarvoor geldende bewaartermijn.

Hoofdstuk 2 Beheerregeling

Artikel 3 Taken beheerder

 • 1. De beheerder is belast met het beheer van de archiefbescheiden in overeenstemming met de eisen van het gehanteerd kwaliteitssysteem.

 • 2. De beheerder stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan een specificatie van vernietigbare archiefbescheiden op met inachtneming van de geldende selectielijst.

 • 3. De specificatie behoeft de goedkeuring van de gemeentearchivaris. Diens goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden van het Strategisch informatieoverleg en de gemeentearchivaris

 • 1. Het Strategisch informatieoverleg adviseert de gemeentearchivaris in ieder geval over:

  • a.

   vervreemding van archiefbescheiden;

  • b.

   uitzonderingen op de bewaartermijnen die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e, van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken;

  • c.

   de overdracht van archiefbescheiden aan een ander beheer;

  • d.

   vervanging, migratie en conversie van archiefbescheiden;

  • e.

   overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;

  • f.

   beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden, alvorens deze worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

  • g.

   de duurzaamheid van digitale archiefbescheiden, en

  • h.

   de keuze, inrichting en locatie van archiefruimten bestemd voor te bewaren archiefbescheiden.

 • 2. De gemeentearchivaris adviseert het college als hij daar aanleiding toe ziet.

Artikel 5 Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden

Bij overdracht van een of meer taken van de ene beheerder naar een andere beheerder, of bij de opheffing, de samenvoeging of de splitsing van organisatieonderdelen, worden de volgende voorzieningen voor de archiefbescheiden getroffen:

 • a.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van overdracht nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan de archiefvormende beheerder, die deze zaken zal afdoen;

 • b.

  van een overdracht aan een ander overheidsorgaan wordt een verklaring van vervreemding opgemaakt;

 • c.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van opheffing zijn afgedaan, worden tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats overgedragen aan de archiefvormende beheerder of ter beschikking gesteld aan het andere overheidsorgaan, dat de taken krijgt toegewezen dan wel met de afwikkeling van de opheffing wordt belast;

 • d.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering nog niet zijn afgedaan, worden tijdelijk ter beschikking gesteld aan de rechtspersoon waaraan die taken worden overgedragen, en

 • e.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering zijn afgedaan, kunnen voor zover zij niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, voor een periode van maximaal 20 jaren ter beschikking worden gesteld aan de rechtspersoon waaraan die taken worden overgedragen.

Artikel 6 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats

De beheertaak van de gemeentearchivaris met betrekking tot de overgebrachte archiefbescheiden omvat:

 • a.

  de opname en het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats;

 • b.

  bijhouden welke archiefbescheiden beperkt openbaar zijn. Hierbij geeft hij aan wanneer, op welke wijze en voor welke termijn beperkingen zijn opgelegd;

 • c.

  onderzoek faciliteren in de door hem beheerde archiefbescheiden voor gemeentelijke organen of derden. Hij verstrekt zo mogelijk daaruit op hun verzoek gegevens en afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd;

 • d.

  de toewijzing of afwijzing van een verzoek tot raadpleging van beperkt openbare archiefbescheiden;

 • e.

  archiefbescheiden uitlenen aan overheidsorganen en aan particulieren, die archiefbescheiden hebben overgedragen;

 • f.

  de tweejaarlijkse lijst van overgebrachte nieuwe archieven en collecties opstellen en

 • g.

  namens de gemeente zelfstandig een particulier archief of collectie in de archiefbewaarplaats opnemen, mits het behoud van het archief van historisch belang is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Intrekking oud besluit informatiebeheer

Het Besluit informatiebeheer gemeente Voorst 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beheerregeling treedt acht dagen nadat de raad de Archiefverordening Voorst 2017 heeft vastgesteld in werking.

 • 2. Deze beheerregeling wordt aangehaald als Beheerregeling informatiebeheer Voorst 2017.

Ondertekening

Twello, 15 augustus 2017

burgemeester en wethouders

secretaris

E.J.M. van Leeuwen

burgemeester

drs. J.T.H.M. Penninx