Deelsubsidieverordening inwoners- en verenigingsinitiatieven ter versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor elkaar

Geldend van 04-11-2017 t/m 01-01-2022

Intitulé

Deelsubsidieverordening inwoners- en verenigingsinitiatieven ter versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor elkaar

Het doel van het onderdeel “Inwoners- en verenigingsinitiatieven ter versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor elkaar” is het bevorderen van initiatieven die ondersteunend zijn aan de transformatie in het sociale domein.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Eenmalige activiteitensubsidie of meerjarige exploitatiesubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid (indien nodig kan van het vereiste van rechtspersoonlijkheid, tijdelijk, vrijstelling worden verleend).

Indienprocedure

Schriftelijk bij burgemeester en wethouders. Binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van B&W.

Beleidsdoel

Er is een toereikend aanbod (en gebruik) van initiatieven en activiteiten die ondersteunend zijn aan de transformatie in het sociale domein.

Subsidiecriteria

  • Maatgevend is dat het betreffende initiatief gezien wordt als een activiteit die bijdraagt aan de transformatie binnen het sociaal domein en gericht is op de versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor elkaar.

  • Overlap van initiatieven en activiteiten moet worden voorkomen.

  • Het initiatief wordt beoordeeld op basis van een projectomschrijving (doelstellingen en resultaten) en een begroting.

  • Er zijn afstemmingsmomenten tussen de gemeente en de initiatiefnemers om de voortgang te bespreken.

Subsidieberekening

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per jaar in het tekort en wordt per initiatief op basis van de exploitatiebegroting vastgesteld. Subsidieverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Nadere toelichting

Het kan gaan om eenvoudige of uitgebreide, incidentele of langdurigere initiatieven evenals om bestaande of nieuwe projecten. Maar kenmerkend is dat ze gericht zijn op het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de transformatie in het sociale domein. Specifieker gesteld: gericht is op de versterking van de eigen kracht en meedoen en de versterking van de sociale netwerken en de zorg voor elkaar. Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan door zowel verenigingen alsook particuliere vrijwilligers. Wij merken in dit verband de beweging dat de vrijwilligers steeds minder in de mal willen worden gestopt van de traditionele structuren van het verenigingsleven. Het vrijwilligerswerk moet dan ook de kans beter aan te sluiten op de talenten van de mensen zelf. Deze subsidieregeling beoogt hier op in te spelen. Elkaar overlappende initiatieven of activiteiten moet worden voorkomen. Financiële ondersteuning van (vernieuwende) initiatieven en projecten die bijdragen aan het realiseren van deze thema’s is maatwerk. Voorbeelden van mogelijke initiatieven: open-eettafel, open inloop, een sociale corporatie (voor en door elkaar), zelfhulpgroepen, initiatieven informele zorg, netwerk anti-eenzaamheid/vroegsignalering, klusteam, administratie-ondersteuning, vervoersinitiatieven voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, respijtzorg, noaberzorg, enzovoorts. Maar ook activiteiten met een sociaal-pedagogische insteek gericht op jeugdigen kunnen van betekenis zijn. Bijvoorbeeld versterking van het opvoedkundig klimaat binnen het verenigingsleven (bijvoorbeeld een groepscursus voor verenigingsleiders inzake omgaan met afwijkend gedrag of (geïndiceerde) adhd of het organiseren van (speciaal)kindervakantiewerk voor kinderen die aan het gewone kindervakantiewerk niet kunnen deelnemen of een sportdag voor kinderen uit het speciaal onderwijs.