Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017

Geldend van 08-11-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om terreinen, weggedeelten en tijdstippen aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

gelet op artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Waterland 2017,

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Waterland 2017.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeren vergunninghouders

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening Waterland worden aangewezen de navolgende terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Waterland en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Artikel 3 Tijdstippen waarop vergunninghouders mogen parkeren

Als tijdstippen waarop parkeren van vergunninghouders in de zin van artikel 2, derde lid, is toege staan vast te stellen: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 4 Intrekken oude regeling

Aanwijzingsbesluiten die zijn vastgesteld op grond van de Parkeerverordening 2008 worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 24 oktober 2017.
Het college voornoemd,
mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur
L.M.B.C. Wagenaar-Kroon
Burgemeester

Bijlage 1 Bijlage behorende bij artikel 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeren Waterland 2017

afbeelding binnen de regeling

Kaart 1: Marken

afbeelding binnen de regeling

Kaart 2: Monnickendam

afbeelding binnen de regeling