Erfgoedverordening 2010 gemeente Venray

Geldend van 15-10-2010 t/m heden

Intitulé

Erfgoedverordening 2010 gemeente Venray

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

  • 1.

   zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

  • 2.

   terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 1;

 • b.

  gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument aangewezen zaken of terreinen bedoeld in onderdeel a;

 • c.

  beschermd monument: onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers danwel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: de op basis van art.15, lid 1 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid;

 • e.

  gemeentelijke archeologische waardekaart: topografische kaart van het gemeentelijke grondgebied of delen van het grondgebied, waarop archeologische monumenten en archeologische verwachtingsgebieden zijn aangegeven;

 • f.

  landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden: landelijke kaart met een schaal van 1:50.000, die op basis van geomorfologische gegevens, de kans weergeeft op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in hoge, middelhoge, lage en zeer lage trefkans;

 • g.

  provinciale Archeologische Monumentenkaart: topografische kaart van (delen van) het provinciale grondgebied, waarop archeologische monumenten en archeologische gebieden zijn aangegeven;

 • h.

  archeologisch verwachtingsgebied: gebied, aangegeven op de archeologische waardekaart, waarvan is aangegeven dat in bepaalde mate archeologische vondsten of sporen te verwachten zijn;

 • i.

  hoge verwachtingswaarde: grote kans op archeologische vondsten of informatie;

 • j.

  middelhoge verwachtingswaarde: gemiddelde kans op archeologische vondsten of informatie;

 • k.

  lage verwachtingswaarde: kleine kans op archeologische vondsten of informatie;

 • l.

  plan van aanpak: plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de vragen zoals omschreven in het programma van eisen denkt te gaan beantwoorden;

 • m.

  programma van eisen: programma dat door het college wordt vastgesteld en waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek.

 • n.

  gemeentelijke beleidsadvieskaart: kaart behorende bij de archeologische paragraaf van het bestemmingsplan.

 • o.

  bevoegd gezag: het bestuursorgaan dat overeenkomstig de regelgeving bevoegd is tot het nemen van een beschikking danwel het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • p.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray

 • q.

  vergunning: een vergunning als bedoeld in de regelgeving danwel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • r.

  Bouwhistorisch onderzoek: in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de kwaliteit en betekenis van een monument bedoeld onder a.

 • s.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • t.

  Verordening: Erfgoedverordening gemeente Venray 2010.

HOOFDSTUK 2. AANWIJZING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 2. Het gebruik van het monument

 • 1. Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument

 • 1. Een ieder kan de Stichting Venray Monumentaal (SVM) verzoeken een monument voor te dragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2. Het college kan, al dan niet op aanvraag van SVM, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 3. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). In spoedeisende gevallen kan het vragen van advies achterwege blijven.

 • 4. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grond van de monumentenverordening van de provincie Limburg.

Artikel 4. Voorbescherming

 • Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument ontvangt tot het moment dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het monument niet wordt geregistreerd, zijn de artikelen 10 tot en met 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

 • 1. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 • 2. Het college beslist binnen 20 weken na ontvangst van het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), maar in ieder geval binnen 26 weken na de adviesaanvraag.

 • 3. Het college kan de in het tweede lid genoemde termijn van 20 weken met ten hoogste 8 weken verlengen, mits zij de aanvrager daarvan kennis geeft binnen de in het tweede lid genoemde termijn.

Artikel 6. Mededeling aanwijzingsbesluit

 • De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 7. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

 • 1. Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van het gemeentelijke monument.

Artikel 8. Wijzigen van de aanwijzing

 • 1. Het college kan al dan niet op aanvraag van een belanghebbende de aanwijzing wijzigen.

 • 2. Artikel 3, tweede en derde lid, alsmede artikel 4, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

 • 3. Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing, als bedoeld in lid 2, achterwege.

 • 4. De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9. Intrekken van de aanwijzing

 • 1. Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en artikelen 4 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 • 2. De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

 • 3. De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geregistreerd.

HOOFDSTUK 3. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTALE ZAKEN

Artikel 10. Instandhoudingbepaling

 • 1. Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te beschadigen of te vernielen.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

  • a.

   een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  • b.

   een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

 • 3. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

 • 4. Het bevoegd gezag kan voorschrijven dat de aanvrager van een vergunning als bedoeld in het tweede lid nader onderzoek moet verrichten, zoals een bouwhistorisch of een archeologisch onderzoek.

Artikel 11. De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag als bedoeld in artikel 10 van deze verordening en als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 danwel als bedoeld in artikel 4.2. Besluit omgevingsrecht voor een vergunning als bedoeld in artikel 10 en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden worden in 4 voud ingediend.

Artikel 12. Termijnen advies en vergunningverlening

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan het Adviesbureau Ruimtelijke kwaliteit voor advies.

 • 2. Binnen 4 weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 13. Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 14. Intrekken van de vergunning

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

 • a.

  blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.

HOOFDSTUK 4. RIJKSMONUMENTEN

Artikel 15. Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan het Adviesbureau Ruimtelijke kwaliteit voor advies.

 • 2. Binnen 4 weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

HOOFDSTUK 5. INSTANDHOUDING VAN ARCHEOLOGISCHE TERREINEN

Artikel 16. Instandhoudingbepaling

 • 1. Het is verboden om in een archeologisch monument, bedoeld in artikel 1, onder a, sub 2 of een archeologisch verwachtingsgebied, bedoeld in artikel 1, onder h, de bodem dieper dan 50 cm onder de oppervlakte te verstoren.

 • 2. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien;

  • a

   het een verstoring betreft van een archeologisch monument of archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke beleidsadvieskaart en waarbij die verstoring plaatsvindt:

   in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 10.000 m2of;

   in een gebied met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde of de aanduiding bijzondere dataset en het te verstoren gebied kleiner is dan 2.500 m2, of;

   in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde en binnen een gebied met de aanduiding historische dorpskern en het te verstoren gebied kleiner is dan 500 m2.

   In een gebied met de aanduiding historische kern van Oirlo en het gebied binnen een voormalige burggraaf, terreinen van archeologische betekenis, terreinen van hoge archeologische waarde en terreinen van zeer hoge archeologische waarde en het te verstoren gebied is kleiner dan 250 m2.

   In gebieden binnen 50 meter rond een waarneming, terreinen van archeologische betekenis, terreinen van hoge archeologische waarde en terreinen van zeer hoge archeologische waarde gelegen binnen een provinciaal aandachtsgebied en het te verstoren gebied kleiner is dan 100 m2

  • b.

   in het geldend bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg.

  • c.

   in een ontheffings- of projectbesluit in de zin van de Wet ruimtelijke ordening regels zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg danwel indien sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hierin voorschriften zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg

  • d.

   het college nadere regels stelt met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot een verstoring van een archeologisch monument of archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op gemeentelijke archeologische waardenkaart of de gemeentelijke beleidsadvieskaart, dan wel bij het ontbreken daarvan,de provinciale Archeologische Monumentenkaart of de landelijke Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden;

  • e.

   een rapport is overlegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:

   het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd; of

   de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of

   in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Artikel 17. Opgravingen en begeleiding

 • 1. Indien binnen het grondgebied van de gemeente Venray onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h Monumentenwet 1988, dient, onverminderd de overige bepalingen van deze wet:

  • a.

   het college een programma van eisen vast te stellen als bedoeld in artikel 1 onder o, waarbij nadere regels worden gesteld ten aanzien van het onderzoek.

  • b.

   de verstoorder, voorafgaande aan het onderzoek, een plan van aanpak als bedoel in artikel 1 onder n van deze verordening ter goedkeuring aan het college te overleggen,.

 • 2. In de nadere regels neemt het college bepalingen op met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak. Tijdens het onderzoek dienen aanwijzingen van het college in acht te worden genomen.

 • 3. Om te kunnen beoordelen of het plan van aanpak aan het programma van eisen en eventuele nadere regels voldoet, vraagt het college advies aan een deskundige, zoals omschreven in de Wet op de Archeologische monumentenzorg.

 • 4. Bodemverstorende activiteiten vrijgesteld van een onderzoeksplicht zoals aangegeven in artikel 16 van deze verordening worden geacht vrijgegeven terreinen te zijn die onderzocht en begeleid mogen worden door amateurarcheologen.

Artikel 18. Procedure

De bepalingen uit artikel 11, 12, 13 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen uit artikel 16, tweede lid, onder e, en artikel 17, eerste lid, onder b.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 19. Schadevergoeding

 • 1.

  Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het college hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe, indien de schade in relatie staat tot:

  • a.

   de weigering van het college een vergunning als bedoeld in artikel 10 te verlenen;

  • b.

   de voorschriften door het college verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 10;

  • c.

   de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde lid;

  • d.

   de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onder d;

  • e.

   een aanwijzing als bedoeld in artikel 17, tweede lid, tweede volzin.

Artikel 20 Strafbepaling

Degene, die handelt in strijd met het derde lid van artikel 10 en artikel 16 met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid, onder e, van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 21. Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • a.

   Met betrekking tot zakelijke monumenten als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1; beleidsmedewerkers monumentenzorg en archeologie van de gemeente Venray en toezichthouders van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venray.

  • b.

   Met betrekking tot monumentale terreinen als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 2; beleidsmedewerkers monumentenzorg en archeologie van de gemeente Venray en toezichthouders van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venray.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 22. Intrekken oude regeling

De Monumentenverordening 2000 van de gemeente Venray, vastgesteld op 28 augustus 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsrecht

 • 1. De op grond van de onder artikel 22 ingetrokken Verordening [Monumentenverordening 2000 van de gemeente Venray ] aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 22 ingetrokken verordening.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 2 weken na bekendmaking.

Artikel 25. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Erfgoedverordening 2010 Gemeente Venray.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2010..
,voorzitter ,griffier,