1e wijziging APV en actualisatie lijst waardevol groen

Geldend van 02-11-2017 t/m heden

Intitulé

1e wijziging APV en actualisatie lijst waardevol groen

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017

gelet op:

de Gemeentewet

BESLUIT:

 • 1.

  De naam van de lijst waardevol groen te veranderen in ‘kaart beschermde bomen Boekel’

 • 1.

  De kaart beschermde bomen Boekel te actualiseren

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende 1e wijziging van de APV 2014:

Artikel I Wijziging verordening

Hoofdstuk 4, afdeling 3 Het bewaren van Houtopstanden wordt in zijn geheel vervangen door onderstaand hoofdstuk 4, afdeling 3 luidende:

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • 1.

   houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen;

  • 2.

   hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. 

 • 2.

  In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

   

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het of melding bij het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of te doen vellen. Het verbod geldt uitsluitend voor bomen die voorkomen op de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’

  a. Op de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’ wordt onderscheidt gemaakt tussen:

  i. Monumentale bomen

  ii. Waardevolle bomen

  iii. Gemeentelijke of provinciale bomen

  iv. Bosgebieden

  b. Voor alle monumentale bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht

  c. Voor alle waardevolle bomen geldt een vergunningsplicht en herplantplicht

  d. Voor alle gemeentelijke of provinciale bomen met een omtrek van de stam groter dan 95 cm op een hoogte van 1,30 boven het maaiveld, geldt een vergunningsplicht en herplantplicht

  e. Voor bomen die onderdeel uitmaken van een bosgebied geldt een meldingsplicht en bij een afname van het oppervlakte ook een herplantplicht 

 • 2.

  In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning ook worden geweigerd op grond van:

  a. de natuurwaarde van de houtopstand;

  b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

  d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of

  f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 

 • 3.

  Het college is bevoegd om aan de herplant bepaalde voorschriften te stellen. 

 • 4.

  Het college is bevoegd om een herplantvergoeding in rekening te brengen indien:

  a. de aanvrager zelf geen herplant kan verrichten. 

 • 5.

  De hoogte van deze herplantvergoeding is afhankelijk van de soort boom:

  a. Voor monumentale bomen geldt een herplantvergoeding van € 750

  b. Voor waardevolle bomen geldt een herplantvergoeding van € 500

  c. Voor gemeentelijke bomen (omtrek > 95 cm) geldt een herplantvergoeding van €250 

 • 6.

  Het college is bevoegd om de herplantvergoeding te viervoudigen indien:

  a. de aanvrager een vergunningplichtige boom kapt, zonder dat een omgevingsvergunning is verleend 

 • 7.

  Op de vergunning is

  (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

  Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

  [gereserveerd]

   

Artikel II Inwerkingtreding

 

Deze 1e wijziging van de APV 2014 treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 

Nota-toelichting

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

 

De omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden is aangewezen in artikel 2.2, eerste lid onder g. van de Wabo. In lid 1a wordt verwezen naar de kaart ‘Beschermde Bomen Boekel 2017’. Uitgangspunten van deze kaart zijn:

 

 • 1.

  de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten zelf: d.w.z. voor het inventariseren en actualiseren van het gemeentelijk bomenbestand en het overnemen van de gemeentelijke monumentale bomen die vermeld staan op de landelijke lijst van de Bomenstichting in Utrecht.

 • 2.

  Duidelijk en inzichtelijk voor de burgers;

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 oktober 2017
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos