Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuidoost

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuidoost

Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuidoost

Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuidoost

Artikel 1               Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de bestuurscommissie als bedoeld in de Verordening op de bestuurscommissies;

 • b.

  ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

 • c.

  basisvoorzieningen: voorzieningen in het sociaal domein, waarvan binnen de gemeente Amsterdam is vastgesteld dat deze in de regel in elk stadsdeel voor de bewoners aanwezig zijn;

 • d.

  bestuurlijke ambitie Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief: stedelijk kader waarin wordt beschreven op welke manier de gemeente Amsterdam maatschappelijk initiatief tegemoet wil treden en wil faciliteren;

 • e.

  co-creatie: een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product;

 • f.

  gebiedsagenda: document waarin de bestuurscommissie heeft vastgelegd wat er de komende periode in een bepaalde buurt moet gebeuren;

 • g.

  gebiedsplannen: uitvoeringsplan per gebied gebaseerd op de gebiedsagenda;

 • h.

  maatschappelijk initiatief: een initiatief van één of meer bewoners of ondernemers dat uit eigen beweging wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving;

 • i.

  penvoerder: de organisatie die namens een samenwerkingsverband de aanvraag indient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschikking;

 • j.

  Stedelijk kader afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018: beleidskader waarin wordt beschreven wat de reeds bestaande, aangescherpte en nieuwe afspraken zijn met betrekking tot de basisvoorzieningen in het sociaal domein.

Artikel 2               Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3               Doel subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren en faciliteren van initiatieven van samenwerkingsverbanden van bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in handen nemen om een maatschappelijk doel na te streven en daarbij zelf (een deel van) de uitvoering ter hand willen nemen. Waarbij co-creatie wordt gestimuleerd en initiatieven steeds meer taken oppakken en oplossingen bieden voor (lokale) opgaven, die aanvullend zijn op wat de overheid doet maar ook taken en verantwoordelijkheden van de overheid kunnen overnemen.

Ook heeft de subsidie tot doel activiteiten te faciliteren die inspelen op een lacune in het bestaande aanbod.

Artikel 4               Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het algemeen bestuur kan eenmalige subsidie verlenen ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die een maatschappelijk doel nastreven. Activiteiten die tevens een aantal specifieke kenmerken hebben, zoals tot stand gekomen door co-creatie of nieuwe vormen van participatie of ontstaan zijn uit experimenten op het gebied van maatschappelijk aanbesteden.

 • 2. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan activiteiten die een impuls geven aan de ontwikkeling van de zogenoemde ‘nieuwe overheid':

 • - Activiteiten van organisaties voor en door bewoners in de wijk die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave in de wijk en die streven naar financiële onafhankelijkheid van de overheid. (Wijkondernemingen)

 • - Activiteiten van samenwerkingsverbanden van bewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties die het heft in handen nemen om een maatschappelijk doel na te streven en daarmee een bijdrage leveren aan de gebiedsplannen en gebiedsagenda's.

 • - Nieuwe vormen van actieve participatie en co-creatie waarbij een verschuiving in verhoudingen plaatsvindt tussen overheid, bewoners(initiatieven) en ondernemers naar gelijkwaardig partnerschap en nieuwe samenwerkingsverbanden.

 • - Initiatieven die een bijdrage leveren aan de gebiedsopgave waarbij sprake is van maatschappelijk aanbesteden (publieke taken die worden overgedragen aan (combinaties van) bewoners en ondernemers.

 • - Ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking tussen de overheid, de bewoners en partners in een buurt

 • 3. Het te verlenen bedrag dat een maatschappelijk initiatief, een organisatie of een samenwerkingsverband per jaar maximaal kan ontvangen vast te stellen op € 10.000.

Artikel 5               Subsidieplafond

 • 1. Het algemeen bestuur kan voor de activiteiten, die volgens deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking komen jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2. Het algemeen bestuur kan binnen het subsidieplafond onderscheid maken per soort activiteiten of gebied.

Artikel 6              De aanvrager

 • 1. Als sprake is van een samenwerkingsverband dient één van de betrokken partijen als penvoerder de aanvraag namens het samenwerkingsverband in en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beschikking.

 • 2. De aanvrager is woonachtig in stadsdeel Zuidoost. Aanvragende bewonersgroepen en ondernemers zijn aantoonbaar gevestigd in en werkzaam vanuit stadsdeel Zuidoost

  Maatschappelijke organisaties zijn aantoonbaar betrokken bij de inwoners van Zuidoost.

Artikel 7               Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

 • In aanvulling op artikel 5 van de ASA 2013 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overlegd:

 • 1. Een activiteitenplan waarin is beschreven

 • - voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd

 • - welke resultaten bereikt gaan worden

 • - wie bereikt gaat worden en om hoeveel mensen het gaat

 • - waar het initiatief plaatsvindt

 • - met welke bewoners en/of organisaties wordt samengewerkt

 • - de wijze waarop de doelgroep actief betrokken wordt bij de voorbereiding en/of de uitvoering van de activiteiten

 • - wie de andere initiatiefnemers zijn met vermelding van naam- en adresgegevens

 • - of er voor dit initiatief ergens anders financiering is aangevraagd en voor welk bedrag

Artikel 8              Weigeringsgronden

 • 3. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de ASA 2013 weigert het algemeen bestuur een subsidie te verlenen als:

 • g. de aanvraag alleen is bedoeld om het duurzame voortbestaan van een organisatie te financieren

 • h. de financiële onderbouwing voor het initiatief onvoldoende is

 • i. de activiteiten slechts commerciële doeleinden hebben

 • j. de activiteiten slechts gericht zijn op vermaak

 • k. de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden.

 • 2. In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het algemeen bestuur geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • a. door de aanvrager naar het oordeel van het algemeen bestuur niet aangetoond kan worden dat de activiteiten voldoende worden ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt.

 • b. de activiteiten naar het oordeel van het algemeen bestuur niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van de subsidieregeling dan wel niet passen binnen de subsidiabele activiteiten die in deze regeling worden omschreven;

 • c. voor de financiering van de activiteit een andere gemeentelijke regeling bestaat

 • d. cofinanciering van derden beschikbaar is, dan wel is toegezegd

 • e. de meerwaarde van het maatschappelijk initiatief vooral van belang is op nationaal, regionaal, stedelijk of stadsdeeloverstijgend niveau, of vooral voor derden-belanghebbenden van betekenis is.

Artikel 9              Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

a) de subsidieontvanger maakt de activiteiten bekend via de voor de buurt geëigende communicatiekanalen;

b) de subsidieontvanger draagt zorg voor eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen of overige toestemmingen;

c) de subsidieontvanger draagt zorg voor het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen;

d) accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden moeten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een lichamelijke beperking;

e) de subsidieontvanger dient binnen acht weken na afronding van de activiteit een kort verslag is, waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.

f) het algemeen bestuur kan in de verleningsbrief nader richting geven ten aanzien van gedragscodes, handelswijzen en andere verplichtingen die voortvloeien uit vastgestelde gemeentelijke beleidskaders.

Artikel 10            Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel  Zuidoost

toelichting.pdf (47 Kb)