Subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuidoost

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuidoost

Inhoud

Artikel 1               Begripsomschrijvingen

 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de bestuurscommissie als bedoeld in de Verordening op de bestuurscommissies

 • b. ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

 • c. basisvoorzieningen: voorzieningen in het sociaal domein, waarvan binnen de gemeente Amsterdam is vastgesteld dat deze in de regel in elk stadsdeel voor de bewoners aanwezig zijn;

 • d. bewonersinitiatieven: initiatieven genomen door bewoners, bewonersgroepen of ondernemers voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in de buurt ;

 • e. gebiedsagenda: document waarin de bestuurscommissie heeft vastgelegd wat er de komende periode in een bepaalde buurt moet gebeuren;

 • f. gebiedsplannen: uitvoeringsplan per gebied gebaseerd op de gebiedsagenda;

 • g. leefbaarheid: de mate waarin de kwaliteit van de leefomgeving is afgestemd op de menselijke behoeften, verlangens en eisen;

 • h. penvoerder: de organisatie die namens een samenwerkingsverband de aanvraag indient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beschikking;

 • i. sociale cohesie: maatschappelijke samenhang, mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt,;

 • j. Stedelijk kader afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018: beleidskader waarin wordt beschreven wat de reeds bestaande, aangescherpte en nieuwe afspraken zijn met betrekking tot de basisvoorzieningen in het sociaal domein.

Artikel 2               Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3               Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidie voor activiteiten die bijdragen aan  de opgaven in de buurt zoals geformuleerd in de gebiedsagenda's en het Stedelijk kader afspraken basisvoorzieningen. Het doel van deze subsidieregeling is om zowel buurt- en bewonersinitiatieven te stimuleren en te faciliteren, als de  (keten)samenwerking tussen formele en informele (netwerk)organisaties te versterken.

Artikel 4               Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het algemeen bestuur kan eenmalige subsidie verlenen ten behoeve van bewonersinitiatieven, die van meerwaarde zijn op het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen of een lacune in het bestaande aanbod opvullen.

 • 2. Het te verlenen bedrag dat een organisatie per jaar maximaal kan ontvangen vast te stellen op € 5.000.

Artikel 5               Subsidieplafond

 • 1. Het algemeen bestuur kan voor de activiteiten, die volgens deze subsidieregeling voor subsidie in aanmerking komen jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2. Het algemeen bestuur kan binnen het subsidieplafond onderscheid maken per soort activiteiten of gebied.

Artikel 6              De aanvrager

 • 1. Als sprake is van een samenwerkingsverband dient één van de betrokken partijen als penvoerder de aanvraag in namens het samenwerkingsverband en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beschikking.

 • 2. De aanvrager is woonachtig in stadsdeel Zuidoost. Aanvragende bewonersgroepen of ondernemers zijn aantoonbaar gevestigd in en werkzaam vanuit stadsdeel Zuidoost

Artikel 7               Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

 • In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

 • a. Een activiteitenplan waarin in ieder geval het volgende omschreven moet worden:

  • -

   de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd

  • -

   welke resultaten bereikt gaan worden

  • -

   wie bereikt gaat worden en om hoeveel mensen het gaat

  • -

   de wijze waarop de doelgroep actief betrokken wordt bij de voorbereiding en/of de uitvoering van de activiteiten

  • -

   waar het initiatief plaatsvindt

  • -

   met welke bewoners of organisaties wordt samengewerkt

  • -

   wie de andere initiatiefnemers zijn met vermelding van hun naam- en adresgegevens

  • -

   of er voor dit initiatief ergens anders financiering is aangevraagd en voor welk bedrag

Artikel 8              Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de ASA 2013 weigert het algemeen bestuur een subsidie te verlenen als:

  • a.

   de aanvraag alleen is bedoeld om het duurzame voortbestaan van één organisatie te financieren;

  • b.

   de activiteiten slechts commerciële doeleinden en karakter hebben;

  • c.

   de activiteiten slechts gericht zijn op vermaak;

  • d.

   door de aanvrager naar het oordeel van het algemeen bestuur niet aangetoond kan worden dat de activiteiten voldoende worden ondersteund door meerdere bewoners en partners in de buurt;

  • e.

   de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden

  • f.

   de activiteiten geen meerwaarde hebben ten opzichte van het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen, dan wel daarmee onvoldoende zijn afgestemd of dubbelen met andere, eerder in dat jaar uitgevoerde, bewonersinitiatieven.

 • 2. In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het algemeen bestuur geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

  • a.

   de uitvoering van het buurt- of bewonersinitiatief naar het oordeel van het algemeen bestuur niet of onvoldoende bijdraagt aan de opgaven in de buurt zoals geformuleerd in de gebiedsagenda's en gebiedsplannen;

  • b.

   er sprake is van een initiatief waarvoor financiering op grond van een andere gemeentelijke regeling mogelijk is;

  • c.

   onderdelen van de aanvraag personeelskosten bevatten, tenzij de uitvoering van de activiteit professionele inzet vereist;

  • d.

   de activiteit zich heeft ontwikkeld tot een structurele activiteit waarvoor onder een andere subsidieregeling middelen kunnen worden aangevraagd;

  • e.

   de aanvrager in hetzelfde of het voorafgaande kalenderjaar al subsidie is toegekend op basis van deze regeling;

  • f.

   subsidie mede is aangevraagd voor de aanschaf van duurzame materialen;

  • g.

   de subsidieontvanger verzuimd heeft om binnen acht weken na afronding van een eerder gesubsidieerde activiteit een kort verslag in te dienen, waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden en wat het bereikte resultaat is.

Artikel 9              Aanvullende verplichtingen

 • Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • a. de subsidieontvanger maakt de activiteiten bekend via de voor de buurt geëigende communicatiekanalen;

 • b. de subsidieontvanger draagt zorg voor eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen;

 • c. de subsidieontvanger draagt zorg voor het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen;

 • d. de subsidieontvanger dient binnen acht weken na afronding van de activiteit een kort verslag in, waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden;

 • e. het algemeen bestuur kan in de verleningsbrief nader richting geven ten aanzien van gedragscodes, handelswijzen en andere verplichtingen die voortvloeien uit vastgestelde gemeentelijke beleidskaders.

Artikel 10            Overgangsbepaling

 • 1. Een aanvraag om verlening of vaststelling van subsidie op grond van de Nadere Regeling Subsidies bewonersparticipatie Stadsdeel Zuidoost 2013 waarop bij de inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, wordt afgedaan volgens de bepalingen van de Nadere Regeling Subsidies bewonersparticipatie Stadsdeel Zuidoost 2013.

 • 2. Een subsidie die is verleend op grond van de Nadere Regeling Subsidies bewonersparticipatie Stadsdeel Zuidoost 2013) wordt vastgesteld volgens de bepalingen van de Nadere Regeling Subsidies bewonersparticipatie Stadsdeel Zuidoost 2013.

Artikel 11           Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel  Zuidoost

Toelichting

Algemene Toelichting

 De nota ‘Stedelijk kader Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018' vormt het beleidskader voor de uitvoering van de voorzieningen op het gebied van de Wmo, Participatie, Jeugd en Schuldhulpverlening, waarvoor de bestuurscommissies verantwoordelijkheid dragen. Basisvoorzieningen dragen bij aan de versterking en stimulering van de dragende samenleving en bieden ondersteuning bij het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van Amsterdammers. Bij de inrichting van de basisvoorzieningen hebben de bestuurscommissies de ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop de afspraken worden vormgegeven passend bij de lokale situatie en vraag. 

Hoofdstuk 7 van het Stedelijk kader basisvoorzieningen betreft het faciliteren van bewoners- en maatschappelijke initiatieven.

De ‘Subsidieregeling basisvoorzieningen in de stadsdelen' biedt het juridisch kader voor de bestuurscommissies om subsidie te verlenen voor activiteiten ter uitvoering van de basisvoorzieningen.

Deze subsidieregelingen zijn aanvullend op de subsidieverordening ASA 2013. De ASA bevat alle basisregels, onder andere over indieningstermijnen, beslistermijnen en verantwoordingseisen. Deze aanvullende subsidieregeling geldt alleen voor subsidies die kunnen worden verleend door de bestuurscommissies.

Hoofdstuk 7 van de basisvoorzieningen gaat over de realisatie van basisvoorzieningen en ruimte voor maatschappelijk initiatief.  De activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden vanuit de Subsidieregeling bewonersinitiatieven sluiten aan op meerdere programma's van de basisvoorzieningen. Ook de gebiedsagenda's zijn een belangrijk kader voor de subsidieregeling bewonersinitiatieven. 

De subsidieregeling geeft ruimte voor maatwerk in de buurt en de mogelijkheid om aan te sluiten op de lokale actualiteit en opgaven.

Optioneel aanvulling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1               Begripsomschrijvingen

 • 1 e. De gebiedsagenda bevat tevens een analyse van de problemen en kansen uit de buurt, bestuurlijke ambities, politieke wensen en projecten en programma's

 • 1 j. In het Stedelijk kader afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen 2017-2018 wordt eenduidig vastgelegd wat er minimaal aanwezig moet zijn aan basisvoorzieningen in de wijken en aan welk kwaliteitsniveau deze voorzieningen moeten voldoen.

Artikel 3               Doel subsidieregeling

De gemeente Amsterdam werkt sinds 2015 gebiedsgericht en integraal. Daarbij ligt de focus op de opgave in de gebieden en de realisatie van de meerjarige prioriteiten uit de gebiedsagenda's.

Met deze regeling willen we met name buurt- en bewonersinitiatieven stimuleren die aansluiten op de opgave in de buurt. Verder  zetten we in op meer samenhang tussen deze initiatieven en het aanbod van formele organisaties. Met als doel: meer gebiedsgerichte samenwerking tussen formele en informele (netwerk)organisaties, minder dubbeling of versnippering van budget door financiering van los van elkaar georganiseerde activiteiten.

Artikel 4               Subsidiabele activiteiten

Activiteiten met een meerwaarde op het bestaande aanbod: daaronder worden activiteiten bedoeld die nog niet worden geboden door bestaande organisaties. Indien een activiteit inspeelt op een lacune in het aanbod is er veelal sprake van een actuele en tijdelijke situatie. Vaak is er in deze gevallen sprake van lokaal maatwerk: aanbod van activiteiten gericht op een specifieke situatie voor een specifieke doelgroep in een bepaalde buurt.

In aansluiting op de tot 1 oktober 2016 geldende regeling is besloten een maximum van € 5.000 per organisatie per jaar.

Artikel 7               Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

Activiteiten dienen zoveel mogelijk samen met, door en voor de doelgroep worden opgezet.

Uit het activiteitenplan dient duidelijk te worden of en zo ja, hoe de doelgroep betrokken is bij de voorbereiding of uitvoering van de activiteiten.

Artikel 8               Weigeringsgronden

Subsidie zal geweigerd worden als sprake is van een van de situaties als beschreven in lid 1 sub a t/m f. Subsidie kan geheel of gedeeltelijk geweigerd worden in de onder lid 2 sub a tot en met g genoemde omstandigheden. Met het bepaalde in lid 2 sub e wordt beoogd om de kans op subsidie voor nieuwe bewonersinitiatieven te vergroten en te voorkomen dat jaar in jaar uit voor dezelfde activiteiten een beroep wordt gedaan op het beschikbare subsidiebudget. Daarbij gaan we ervan uit dat succesvolle initiatieven na verloop van tijd hun plek vinden binnen de basisvoorzieningen in het stadsdeel  of uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden.

Artikel 9               Aanvullende verplichtingen

 • 9 a. Voorbeelden van communicatiekanalen zijn http://www.jekuntmeer.nl/, buurtkranten, flyers, buurtwebsites en facebookpagina's;

 • 9 d. Omdat het de bedoeling is dat initiatieven zich richten op vernieuwing en veelal experimenteel van aard zijn, is het belangrijk dat er gerapporteerd wordt over de resultaten, ook als de subsidie op grond van de ASA (bij subsidie onder € 5.000) direct bij verlening wordt vastgesteld en er dus geen inhoudelijke en financiële verantwoording geëist zal worden. Het algemeen bestuur kan tevens in het verleningsbesluit opnemen dat er op enigerlei wijze verantwoording moet worden afgelegd aan bijvoorbeeld bewonersplatforms, regiegroepen.

 • 9 e. Voorbeelden van zulke verplichtingen zijn verplichtingen die voortvloeien uit het gemeentelijk beleid op gebied van preventie seksueel misbruik en  LHTBI-beleid; het hanteren van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling; het bij de activiteiten toepassen van het beleid Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht; het hanteren van de VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) bij activiteiten met kinderen en kwetsbare volwassenen/ouderen; aanwijzingen in het kader van het diversiteitsbeleid; over samenwerking formele en informele partners om overlap en lacunes van activiteiten te voorkomen; afspraken ten aanzien van (keten)samenwerking.