Regeling vervallen per 03-01-2024

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuid 2013

Geldend van 24-04-2016 t/m 02-01-2024 met terugwerkende kracht vanaf 19-03-2016

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuid 2013

Verordening

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder ‘verordening': de Afvalstoffenverordening 2009.

Paragraaf 2 Wijze van inzamelen

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst

Als inzameldienst belast met het inzamelen van afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de verordening wordt aangewezen: Stadsdeel Zuid, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3 Categorieën die afzonderlijk worden ingezameld

De inzameldienst zamelt de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen in:

 • Huishoudelijk restafval

 • Bouw- en sloopafval

 • Grof huishoudelijk afval

 • Glas

 • Oud papier en karton

 • Klein chemisch afval

 • Kunststof verpakkingsafval

 • Textiel

 • Kerstbomen

Artikel 4 Omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening vastgesteld:

 • asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • fietswrak; fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert, zich bevindt in een kennelijk verwaarloosde toestand en waarvan de herstelkosten hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat;

 • glas:eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden, met uitzondering van bouw- en sloopafval, grof tuinafval en elektrische en elektronische apparaten;

 • grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheidingvan andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu;

 • kunststof verpakkingsafval: eenmalige verpakkingen van kunststof, zoals flessen, flacons, potjes, tubes, tassen, zakken en folies, met uitzondering van verpakkingen van chemisch afval;

 • oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout

Artikel 5 Aangewezen inzamelmethode huishoudelijk restafval

 • 1. In stadsdeel Zuid wordt huishoudelijk restafval ingezameld in ondergrondse containers;

  • a.

   Voor buurt A (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 31 maart 2017 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

  • b.

   Voor buurt B (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 31 januari 2016 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

  • c.

   Voor buurt C (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 30 november 2015 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

  • d.

   Voor buurt D (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 31 juli 2016 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

  • e.

   Voor buurt E (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 31 januari 2016 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

  • f.

   Voor buurt F (zoals genoemd in bijlage 1) gaat dit in ieder geval in op 31 augustus 2015 of zoveel eerder als de ondergrondse containers zijn geplaatst. Tot die tijd wordt huisvuil nog ingezameld in huisvuilzakken.

 • 2. Uitzondering op artikel 5 lid 1 zijn de wijken G, H, en I (zoals opgenomen in bijlage 1) waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld in huisvuilzakken.

 • 3. Uitzondering op artikel 5 lid 1 zijn de straten genoemd in bijlage 4, waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld in huisvuilzakken.

 • 4. Uitzondering op artikel 5 lid 1 en 2 zijn straten genoemd in bijlage 2, waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld in inzamelvoorzieningen (rolcontainers) voor meerdere huishoudens;

 • 5. Uitzondering op artikel 5 lid 1 en 2 zijn de straten genoemd in bijlage 3, waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld in inzamelmiddelen (rolcontainer) bestemd voor één huishouden;

Artikel 6 Aangewezen plaatsen

 • 1. Gebruikers van de percelen in Zuid waar ondergrondse afvalinzameling geldt, grijs gekleurd op de kaart in bijlage 1, moeten hun huishoudelijk restafval aanbieden in de daarvoor bestemde ondergrondse containers die op diverse plekken in de wijken staan opgesteld. Met betrekking tot de ingangsdatum is artikel 5 lid 1 sub a tot en met f van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Gebruikers van de percelen waar zakkeninzameling geldt, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 (tot het moment van ondergrondse inzameling) lid 2 en lid 3, en waar inzameling geldt middels rolcontainers voor individuele huishoudens als bedoeld in artikel 5 lid 5 moeten, wanneer hun straat NIET is opgenomen in bijlage 5, hun huishoudelijk restafval aanbieden op de stoep voor de woning, zo dicht mogelijk tegen de stoeprand.

 • 3. Gebruikers van de percelen waar zakkeninzameling geldt, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 (tot het moment van ondergrondse inzameling) lid 2 en lid 3, en waar inzameling geldt middels rolcontainers voor individuele huishoudens als bedoeld in artikel 5 lid 5 moeten, wanneer hun straat is opgenomen in bijlage 5, hun huishoudelijk restafval aanbieden op de aanbiedlocaties zoals vermeld in bijlage 5.

 • 4. Uitzondering op artikel 6 lid 2 zijn de bewoners van de Albert Cuypstraat aan het marktgedeelte. Zij moeten hun huishoudelijk restafval bij het marktafval plaatsen óf op de hoeken van de zijstraten zetten.

 • 5. De gebruikers van percelen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4, moeten de inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval aanbieden op de locaties die in bijlage 2 zijn vermeld.

 • 6. Is de gebruikelijke plek voor het aanbieden van huishoudelijk restafval door wegopbrekingen of wegafzetting niet bereikbaar voor het inzamelvoertuig, dan moet het worden aangeboden op een plek (op de stoep) waar dat voertuig wél kan komen. Bijvoorbeeld op de hoek van de straat.

 • 7. Gebruikers zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 tot en met lid 5 mogen hun huishoudelijk restafval ook deponeren in de ondergrondse restafvalcontainers die verspreid door het stadsdeel staan.

Artikel 7 Dagen en tijden voor inzameling

 • 1. In stadsdeel Zuid, daar waar huishoudelijk restafval wordt ingezameld in huisvuilzakken of individuele rolcontainers wordt huishoudelijk restafval ingezameld op de dagen genoemd in onderstaande tabel. De wijken zoals opgenomen op de kaart in bijlage 1.In de buurten A tot en met I, aangegeven op de kaart van bijlage 1, wordt huishoudelijk restafval ingezameld op de volgende dagen:

  Wijken

  Inzameldagen

  A, D en G

  Maandag en donderdag

  B, E en H

  Dinsdag en vrijdag

  C, F en I

  Woensdag en zaterdag

  F* (rolcontainers)

  Woensdag

  Afval mag de avond vóór de inzameldag vanaf 18.00 uur buiten worden gezet, tot het moment van inzameling. Inzameling start op de inzameldag om 07.00.

 • 2. Uitzondering op artikel 7 lid 1 is het marktgedeelte van de Albert Cuypmarkt. Bewoners van de Albert Cuypstraat tussen de Van Woustraat en de Ferdinand Bolstraat kunnen hun restafval maandag tot en met zaterdag tussen 17.30 uur en 20.00 uur aanbieden.

 • Bewoners van de Eerste Sweelinckstraat, tussen Gerard Doustraat en de Govert Flinckstraat, kunnen hun restafval aanbieden:

  • op maandag en donderdag tussen 6.00 uur en 8.00 uur op de aangegeven plekken op de hoek met de Eerste Jan Steenstraat, op de hoek met de Govert Flinckstraat en op de hoek met de Gerard Doustraat.

  • op maandag tot en met zaterdag tussen 17.30 uur en 20.00 uur voor de deur.

 • Bewoners van de Eerste van de Helststraat (tussen Gerard Doustraat en de Govert Flinckstraat) kunnen hun restafval aanbieden:

  • op maandag en donderdag tussen 6.00 uur en 8.00 uur op de aangegeven plekken op de hoek met de Eerste Jan Steenstraat, op de hoek met de Govert Flinckstraat en op de hoek met de Gerard Doustraat.

  • op maandag tot en met zaterdag tussen 17.30 uur en 20.00 uur voor de deur.

 • 3. Uitzondering op artikel 7 lid 1 zijn de inzamelvoorzieningen voor meerdere huishoudens als bedoeld in artikel 5 lid 4. Deze containers mogen worden aangeboden op de dagen zoals gemeld in bijlage 2 vanaf 06.00 uur tot het moment van inzameling.

 • 4. Inzameling vindt niet plaats op algemeen erkende feestdagen of dagen die daarmee gelijkgesteld zijn.

Artikel 8 Aangewezen inzamelmethode groente-, fruit-, en tuinafval

Groente- fruit- en tuinafval wordt niet apart ingezameld.

Artikel 9 Aangewezen inzamelmethode papier en karton, glas, kunststof verpakkingsafval en textiel 

Papier en karton, glas, kunststof verpakkingsafval en textiel moeten ter inzameling worden aangeboden in de doorvoor verstrekte danwel geplaatste inzamelvoorzieningen.

Artikel 10 Klein chemisch afval (KCA)

KCA kan afzonderlijk aan de inzamelaar worden overgedragen op de door of namens het Dagelijks Bestuur vastgestelde dagen, tijden en plaatsen, zoals genoemd in bijlage 7.

Artikel 11 Grof huishoudelijk afval

 • 1. Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen aan de inzamelaar worden overgedragen op de door of namens het Dagelijks Bestuur vast te stellen dagen, tijden en plaatsen (zie bijlage 7). Het aanbieden van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval <1 m3  is toegestaan vanaf 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de inzameling tot 7.30 uur op de dag van inzameling.

 • 2. Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval worden niet zonder voorafgaande melding aan de inzamelaar ter inzameling aangeboden of op of aan de weg gezet.

 • 3. Het aanbieden en inzamelen vindt plaats op een tussen de inzamelaar en de aanbieder afgesproken dag en tijdstip, tegen het daarvoor geldende tarief. Jaarlijks wordt het tarief vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 12 Uitzondering voor asbest

 • 1. Asbest mag niet aan het huishoudelijke restafval afgegeven worden.

 • 2. Artikel 11 is niet van toepassing op asbest of asbesthoudende materialen.

 • 3. Asbest kan ter inzameling worden aangeboden bij één van de in artikel 14 van dit besluit aangewezen brengdepots.

Artikel 13 Uitzondering voor bouw- en sloopafval

 • 1. Artikel 11 is niet van toepassing op bouw- en sloopafval.

 • 2. Bouw- en sloopafval kan na voorafgaande melding aan de inzamelaar ter inzameling worden aangeboden tegen het daarvoor geldende tarief.

 • 3. Het aanbieden en inzamelen vindt plaats op een tussen de inzamelaar en aanbieder afgesproken dag, wijze en tijdstip.

Artikel 14 Aanwijzing brengdepot

De volgende locaties zijn aangewezen als brengdepot waar alle categorieën afvalstoffen kunnen worden achtergelaten:

 • Afvalpunt Seineweg 1;

 • Afvalpunt Papaverweg 33;

 • Afvalpunt Cruquiusweg 90;

 • Afvalpunt Henk Sneevlietweg 22;

 • Afvalpunt Rozenburglaan 1;

 • Afvalpunt Meerkerkdreef 31.

Paragraaf 3 Wijze van aanbieden

Artikel 15 Ordelijke aanbieding van huishoudelijk restafval

Degene die huishoudelijk restafval aanbiedt dient het zodanig te plaatsen dat het verkeer, voetgangers daaronder inbegrepen, zo min mogelijk hinder daarvan ondervindt.

Artikel 16 Wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Bij het ter inzameling aanbieden moeten huishoudelijke afvalstoffen zodanig zijn verpakt dat er geen voorwerpen uitsteken waaraan mensen of dieren zich kunnen verwonden.

 • 2. Bij het ter inzameling aanbieden mogen huishoudelijke afvalstoffen ook geen stoffen of objecten bevatten die anderszins een direct gevaar voor mens, dier of omgeving kunnen opleveren.

Artikel 17 De wijze van aanbieding van huishoudelijk afval in vuilniszakken

 • 1. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval in vuilniszakken moet gebruik worden gemaakt van een deugdelijke zak die het gewicht van deinhoud kan dragen.

 • 2. De vuilniszakken moeten gesloten worden aangeboden.

 • 3. De totale inhoud van de vuilniszak magniet zwaarder zijn dan 8 kilogram.

Artikel 18 Bij gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel

 • 1. Voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen gelden de volgende regels:

 • 2. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij het stadsdeel;

 • 3. het stadsdeel kan de inzamelmiddelen voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

 • 4. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • 5. de gebruiker van een woning dient zich tot het Meldpunt Openbare Ruimte van het stadsdeel, te wenden als bij een verhuizing naar de woning geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen en tevens bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

 • 6. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening onderhouden;

 • 7. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen;

 • 8. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

 • 9. de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval mogen alleen worden gereinigd met water.

 Artikel 19 Aanbieden van huishoudelijk afval in een inzamelmiddel voor één huishouden

Het gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel inclusief het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen mag niet meer zijn dan 60 kg.  

Artikel 20 Verwijdering inzamelmiddel

 • 1. De houder van een inzamelmiddel moet er voor zorgen dat het inzamelmiddel voor één huishouden zo spoedig mogelijk na lediging, doch ten minste op de dag van de inzameling van de weg wordt verwijderd.

 • 2. De houder van een inzamelmiddel voor meerdere huishoudens moet ervoor zorgen dat het inzamelmiddel zo spoedig mogelijk na lediging, doch ten minste op de dag van de inzameling van de weg wordt verwijderd.

Artikel 21 Wijze van aanbieden van huishoudelijk afval in een inzamelvoorziening

 • 1. Het deponeren van huishoudelijk afval in een inzamelvoorziening geschiedt op zodanige wijze dat geen afvalstoffen buiten de inzamelvoorziening achterblijven.

 • 2. De inzamelvoorziening moet na het deponeren van de afvalstoffen goed gesloten worden.

 • 3. Het is verboden tussen 21.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgensglasin de glasbak te deponeren.

Artikel 22 Wijze van aanbieden van grof huishoudelijk afval

 • 1. Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen zonder inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden maar moeten wel gescheiden worden aangeboden.

 • 2. Grof huishoudelijk afval moet zoveel mogelijk in één of meer bundels met een maximale lengte van 2 meter samengedrukt en/of samengebonden worden aangeboden.

Artikel 23 Ordelijke aanbieding van grof huishoudelijk afval

 • 1. Degene die grof huishoudelijk afval en grof tuinafval ter inzameling aanbiedt aan de inzamelaar, is verplicht dit ordelijk te doen door plaatsing daarvan, zo dicht mogelijk langs de rijroute van het inzamelvoertuig. Deze plaatsing dient zodanig te geschieden dat het verkeer, voetgangers daaronder begrepen, zo min mogelijk hinder daarvan ondervindt.

 • 2. In aanvulling op het vorige lid geldt voor aanbieders in de nieuwbouw van het Olympisch Kwartier, wonende in één van de volgende straten: Artemisstraat, Hestiastraat / Hestiaplein, Eosstraat, Afroditekade, Rheastraat en de Laan der Hesperiden (postcodes: 1076 DK, DL, DN, DM, DP, DR, DS, DT, DV, DW, DX en DZ) dat grof huishoudelijk afval aangeboden moet worden op de speciale grofvuiltegels nabij de ondergrondse restafvalcontainers.

 • 3. Het grof huisafval moet zodanig ter inzameling worden aangeboden dat er geen voorwerpen uitsteken waaraan mensen of dieren zich kunnen verwonden.

 • 4. Bij het ter inzameling aanbieden mag grof huishoudelijk afval ook geen stoffen of objecten bevatten die anderszins een direct gevaar voor mens, dier of omgeving kunnen opleveren.

 • 5. Het is verboden om grof huishoudelijk afval aan te bieden in de directe omgeving van ondergrondse containers.

Artikel 24 Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval dient te worden aangeboden in een, maximaal tot de rand gevulde ‘big bag', die door de inzameldienst wordt verstrekt. Het aangeboden bouw- en sloopafval mag een inhoud van maximaal één m3 hebben.

Artikel 25 Wijze van aanbieden bij een brengdepot

Op de afgifte van afvalstoffen bij een brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van het betreffende brengdepot van toepassing. De aanbieder van afvalstoffen moet zich kunnen legitimeren.

Paragraaf 4 Overdracht van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 26 Aanwijzen categorieën bedrijfsafvalstoffen die worden ingezameld

De volgende categorieën bedrijfsafvalstoffen worden ingezameld door de inzameldienst:

 • Afval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk restafval;

 • Papier en karton;

 • Glas;

 • Kunststof verpakkingsafval.

Artikel 27 Regels voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1. Bedrijfsafvalstoffen, vergelijkbaar met huishoudelijk restafval, mogen als ze gelijktijdig met huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling worden aangeboden uitsluitend op de in paragraaf 1 en 2 aangegeven dagen, tijden, plaatsen en wijzen worden aangeboden of overgedragen.

 • 2. Het is verboden meer dan 400 liter per week van de in het eerste lid bedoelde bedrijfsafvalstoffen, inclusief papier en glas, ter inzameling aan te bieden.

 • 3. Het is verboden de in het eerste lid bedoelde bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden of achter te laten als de afvalstoffen niet afkomstig zijn van een bedrijfsvestiging die is gelegen in het stadsdeel Zuid.

Artikel 28 Aanbieden van papier en glas door bedrijven

 • 1. Het aanbieden van glas en papier door bedrijven aan de inzameldienst dient plaats te vinden met behulp van de daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddelen.

 • 2. Bij het aanbieden van papier en glas als bedoeld in het eerste lid is artikel 30 van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 5 Inzamelen van bedrijfsafvalstoffen door particuliere inzamelaars

Artikel 29 Dagen en tijden

Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen is toegestaan dagelijks tussen 07.00 uur en 18.30 uur.

Artikel 30 Aanbieden in (rol) containers

 • 1. Als voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen gebruik wordt gemaakt van (rol)containers moeten deze, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, binnen het bedrijfsgebouw of terrein van de aanbieder blijven, behalve tijdens het aanbieden aan de inzamelaar.

 • 2. De (rol)containers moeten op zodanige wijze aan de weg zijn geplaatst dat het verkeer, voetgangers daaronder begrepen, daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt en moeten na ledigingonmiddellijk van de openbare weg worden verwijderd.

Artikel 31 Materieel

 • 1. Het materieel voor het inzamelen en vervoeren van de afvalstoffen moet in goede staat verkeren en zodanig zijn ingericht en afgedekt dat geen verontreiniging van de omgeving kan plaatsvinden tijdens het inzamelen, laden, lossen of vervoeren.

 • 2. Het materieel moet zodanig zijn uitgevoerd en onderhouden dat geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 32 Naam inzamelaar

Op de vervoermiddelen die voor het inzamelen van afvalstoffen worden gebruikt, moet de naam van de inzamelaar duidelijk aangebracht zijn. Als laadbakken, vuilniszakken of (rol)containers worden gebruikt, dient daarop duidelijk de naam en het telefoonnummer van de inzamelaar te zijn aangebracht.

Artikel 33 Het aanwezig hebben van gereedschap om verontreiniging op te ruimen

In of op het voertuig moet gereedschap aanwezig zijn om verontreiniging, die is ontstaan ten gevolge van de inzamel- of vervoersactiviteit, te kunnen opruimen.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 34 Intrekken oude uitvoeringsbesluiten

De volgende uitvoeringsbesluiten, behorende bij de Afvalstoffenverordening Amsterdam 2009 (Stadsdeelblad afdeling 1, nr 313. Kenmerk 2005/17114). worden ingetrokken:

 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel 2009

 • Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-Zuid 2009

Artikel 35 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Artikel 36 Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuid 2013. 

Bijlage 1 - inzameldagen huisvuil

Bijlage 2 - aanbiedlocaties en inzameldagen voor inzamelmiddelen voor

Bijlage 3 - aanbiedlocaties voor inzamelmiddelen voor één huishouden

Bijlage 4 - straten waar huishoudelijk afval wordt ingezameld in

Bijlage 5 - aanbiedlocaties huishoudelijk afval in zakken

Bijlage 6 - locaties en tijden chemokar voor inzameling klein chemisch afval

Bijlage 7 - Inzameldagen grofvuil