Regeling afvalcontainers dorpsfeesten

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Intitulé

Regeling afvalcontainers dorpsfeesten

Artikel 1. Begrippen.

 • -

  Afval: afval, zoals gedefinieerd in de Wet milieubeheer, met bijbehorende jurisprudentie.

 • -

  Afval van een dorpsfeest: afval dat ontstaat door activiteiten die onderdeel zijn van het dorpsfeest en geen onderdeel vormen van een reguliere onderneming (bijv. ter plaatse gevestigde Horeca) en niet vallen onder de definitie van huishoudelijk afval.

 • -

  Dorpsfeest: openbaar feest, festival, kermis of ander openbaar evenement dat in een aaneengesloten periode van enkele dagen plaatsvindt in een dorp.

 • -

  Gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder.

 • -

  Huishoudelijk afval: huishoudelijk afval, zoals gedefinieerd in de Wet milieubeheer, met bijbehorende jurisprudentie.

 • -

  Inzamelaar: onderneming die afval inzamelt.

 • -

  Inzamelpunt: de plaats waar de containers worden geplaatst, geleegd en opgehaald.

 • -

  Organisatie van hetdorpsfeest: organisatie, zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze vergoedingsregeling.

 • -

  Vergunninghouder: houder van een vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:25 lid 1 APV (evenementenvergunning) of organisator van een evenement dat onder de werkingsfeer van artikel 2:25 lid 2 APV valt.

Artikel 1.a Wijkfeesten.

 • 1. Voor de uitleg van deze regeling worden de wijken in Emmeloord gelijkgesteld aan de dorpen buiten Emmeloord. Onder ‘dorpsvereniging’ wordt voor de wijken ‘wijkplatform’ verstaan en onder ‘dorp’ ook ‘Emmeloordse wijk’.

 • 2. Voor de uitleg van deze regeling worden de volgende Emmeloordse wijken onderscheiden:

  • -

   De Even, Emmelhage & Waterland,

  • -

   Espelervaart,

  • -

   Revelsant,

  • -

   Emmeloord Centrum (incl. bedrijventerrein De Munt),

  • -

   De Zuidert (incl. bedrijventerrein Nagelerweg).

   Met de grenzen zoals aangeven in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 2. Werkingssfeer

 • 1. Deze regeling geldt uitsluitend voor organisaties zonder winstoogmerk die in de Noordoostpolder gevestigd zijn en binnen die gemeente een dorpsfeest organiseren.

 • 2. Van deze regeling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt als de organisatie van het dorpsfeest in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:25 lid 1 APV of onder de werkingsfeer van artikel 2:25 lid 2 APV valt, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, naleeft.

 • 3. Van deze regeling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt indien voor dat dorp in het betreffende kalenderjaar nog geen containers door de gemeente zijn geleverd voor een dorpsfeest.

Artikel 3. Vergoeding

 • 1. De gemeente regelt en betaalt maximaal eens per jaar, per dorp, container(s) voor afval van een dorpsfeest.

 • 2. Het bestuur van de dorpsvereniging van het betreffende dorp besluit voor welk evenement in dat jaar gebruik gemaakt wordt van deze regeling.

 • 3. In geval er geen dorpsvereniging of wijkplatform voor het dorp of de wijk bestaat, heeft de organisatie van het dorps-/wijkfeest dat als eerste in dat kalenderjaar een beroep op de regeling doet, het recht om er gebruik van te maken. Als meerdere verzoeken op dezelfde dag binnenkomen, wordt geloot door de gemeente.

 • 4. De onder 3.1 bedoelde container(s) worden uitsluitend geleverd op verzoek van de organisatie van het dorpsfeest. Dit verzoek moet schriftelijk bij de gemeente worden ingediend en ten minste tien werkdagen voordat de containers geleverd moeten worden.

 • 5. De onder 3.1 bedoelde container(s) bestaan uit:

  • -

   maximaal 4 containers met elk een inhoud van 1300 liter, ófwel

  • -

   maximaal 11 container met elk een inhoud van 240 liter.

 • 6. De containers worden op de laatste dag met het afval opgehaald. Zij worden niet tussentijds geleegd.

 • 7. De onder 3.1 bedoelde container(s) worden geplaatst, geleegd en opgehaald op het inzamelpunt. Het inzamelpunt moet:

  • -

   op of nabij het terrein zijn waarop het dorpsfeest plaatsvindt, en

  • -

   mag geen belemmeringen opleveren voor de verkeersveiligheid of voor de hulpverlening, en

  • -

   mag geen schade/belemmeringen veroorzaken aan openbare voorzieningen, zoals bestrating, verlichting, riolering of groenvoorzieningen.

 • 8 In Emmeloord regelt en betaalt de gemeente de kosten voor het afval van:

  • -

   de Nacht van Oranje;

  • -

   de zomermarkten, en

  • -

   het Pieperfestival.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • 1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de containers gedurende de periode dat zij door hen zijn aangevraagd.

 • 2. Elke aansprakelijkheid hoe ook genoemd in de ruimste zin van het woord, die verband houdt met het gebruik van de container(s) komt voor rekening en risico van de vergunninghouder, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of schuld gelegen aan de zijde van de gemeente of de inzamelaar. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor elke aanspraak, onder welke benaming dan ook ter zaken van derden.

 • 3. Met uitzondering van het gestelde in artikel 3.1, vloeien uit deze regeling voor de gemeente geen kosten voort.

Artikel 5. Ingangsdatum, duur en slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2 Deze regeling vervangt de ‘Regeling afvalcontainers dorpsfeesten’ die werd vastgesteld op 26 mei 2009. Die versie vervalt op het moment waarop de onderhavige regeling in werking treedt.

Ondertekening

Emmeloord, 29 juni 2010
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 van de Regeling afvalcontainers dorpsfeesten

Bijlage 1