Regeling vervallen per 01-01-2018

Beleidsregels Eénmalige Amstelveentoeslag hulp bij het huishouden

Geldend van 12-10-2017 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2017

Intitulé

Beleidsregels Eénmalige Amstelveentoeslag hulp bij het huishouden

Z-2017/040392

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen maakt bekend dat de "beleidsregels Eénmalige Amstelveentoeslag hulp bij het huishouden" zijn vastgesteld.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Belanghebbende :

 • ·

  de persoon die werkzaam was in loondienst als hulp bij het huishouden bij zorgaanbieders gecontracteerd door de gemeente Amstelveen tot 1 januari 2016, c.q. 1 februari 2016; en

 • ·

  bij het afsluiten van de contracten hulp bij het huishouden door de gemeente Amstelveen per 1 januari 2016, c.q. 1 februari 2016 een overstap heeft gemaakt naar de nieuwe gecontracteerde aanbieders; en

 • ·

  thans nog werkzaam is in de gemeente Amstelveen bij de gecontracteerde aanbieders; en

 • ·

  per 1 januari 2016 c.q. 1februari 2016 van loonschaal 15 naar loonschaal 10 is terug gegaan; en

 • ·

  er daardoor financieel op achteruit is gegaan.

Eénmalige Amstelveentoeslag: éénmalige financiële tegemoetkoming

Artikel 2. Doelstelling

Het doel is een éénmalige financiële tegemoetkoming verstrekken aan belanghebbende die onevenredig zijn getroffen door het afsluiten van de contracten hulp bij het huishouden per 1 januari 2016.

Artikel 3. Hoogte van de bijdragen.

De financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 2 bedraagt éénmalig € 1000,00.

Artikel 4. Doelgroep

Voor de éénmalige Amstelveentoeslag komt belanghebbende in aanmerking als schriftelijk kan worden aangetoond dat:

 • a.

  hij/zij financieel er op achteruit is gegaan; en

 • b.

  de achteruitgang in salaris direct is te herleiden tot de nieuw afgesloten contracten per 1 januari 2016.

Artikel 5. Aanvragen

 • 1. De tegemoetkoming wordt verstrekt op aanvraag. De aanvraag kan per e-mail worden ingediend.

 • 2. Bij deze aanvraag is in elk geval gevoegd:

  • a.

   arbeidscontract 2015 en 2016,

  • b.

   jaaropgaven 2015 en 2016 en

  • c.

   meest recente loonstrook 2017.

Artikel 6. Toekenning bijdrage

De financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt naar belanghebbende.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017 en eindigt per 1 januari 2018.

De regeling wordt aangehaald als "beleidsregels Eénmalige Amstelveentoeslag hulp bij het huishouden".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 september 2017.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
De secretaris,
drs. H.H. Winthorst
De voorzitter,
drs. M.M. van 't Veld