Beleidsregel talentontwikkeling en topsport

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel talentontwikkeling en topsport

BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ROERMOND 2008

BESLUIT COLLEGE: 28 maart 2017

Onderwerp: Talentontwikkeling en topsport

Beleid:

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Sport- en beweegnota 2017-2022 ‘Roermond Beweegt’

Visiedocument sportaccommodaties 2020.

Doelstelling:

 • ·

  Gelet op de waarde van topsport voor de breedtesport (promotioneel en als aanjager): talentvolle sporters ondersteunen in hun ambitie de topsport(status) te bereiken;

 • ·

  individuele topsporters en topsportverenigingen ondersteuning bieden die bijdraagt tot het kunnen (blijven) leveren van topsportprestaties.

Soort subsidie: Eenmalige subsidie

Subsidiegrondslag

A) Individuele sporter (talent dan wel topsporter)

Aan de individuele sporter (bij minderjarige de wettelijke vertegenwoordiger), die voldoet aan de gestelde subsidiecriteria van deze beleidsregel, wordt met gebruikmaking van artikel 33 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 navolgende subsidie, afgestemd op diens regionale of landelijke topsportstatus, toegekend:

Regionale

topsportstatus:

Subsidiebedrag

per kalenderjaar

Regio Status 2

€ 155,-

Regio Status 1

€ 155,-

Landelijke topsportstatus:

Belofte

€ 155,-

Nationaal Talent

€ 258,-

Internationaal Talent

€ 310,-

Selectie

€ 413,-

Status A

€ 516,-

B) Topsportvereniging

Aan de topsportvereniging, die voldoet aan de subsidiecriteria, wordt een subsidie toegekend ad € 774,- per kalenderjaar.

Indexering

Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de door de raad vastgestelde prijsindex, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Roermond.

Subsidiecriteria

Algemeen:

 • 1.

  De voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan het gemeentelijk sportbeleid.

 • 2.

  De sportieve doelen en daaraan gerelateerde activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan de promotie van de gemeente Roermond en/of als aanjager gelden voor de lokale breedtesport.

Specifiek:

A) Talentontwikkeling en topsport individueel

Zowel het talent als de individuele topsporter waarvoor subsidie aangevraagd kan worden:

 • 1.

  betreft een individu dat minimaal aan 3 van de 5 volgende voorwaarden voldoet:

  • ·

   is woonachtig in Roermond;

  • ·

   heeft de schoolopleiding in de gemeente Roermond genoten;

  • ·

   heeft zijn/haar jeugd doorgebracht in de gemeente Roermond;

  • ·

   is actief voor een sportvereniging in de gemeente Roermond;

  • ·

   is van publicitaire waarde voor de gemeente Roermond;

 • 2.

  bezit één van onderstaande erkende NOC*NSF regionale of landelijke topsportstatussen:

  • ·

   regiostatus 2

  • ·

   regiostatus 1

  • ·

   belofte

  • ·

   nationaal talent

  • ·

   internationaal talent

  • ·

   selectie (voorheen status B)

  • ·

   status A. 

 • 3.

  is lid van de Topsportacademie Limburg en in het bezit van een geldige topsportpas;

 • 4.

  is bereid om in overleg een tegenprestatie voor de gemeente Roermond te leveren, zoals een clinic of presentatie;

 • 5.

  draagt de naam van de gemeente Roermond positief uit.

B) Topsport in teamverband

De sportvereniging:

 • 1.

  is gevestigd in de gemeente Roermond;

 • 2.

  bezit de status ‘topsportvereniging’, toegekend door Topsport Limburg;

 • 3.

  is bereid om in overleg een tegenprestatie voor de gemeente Roermond te leveren, zoals een clinic of presentatie;

 • 4.

  draagt de naam van de gemeente Roermond positief uit.

Subsidiemethode:

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan alle subsidiecriteria.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3.

  Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor de “beleidsregel talentontwikkeling en topsport” is het subsidieplafond ter hoogte van € 10.700, - per kalenderjaar.