Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent begraafplaatscommissie Huishoudelijk reglement commissie begraafplaats Zandvoort

Geldend van 07-10-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent begraafplaatscommissie Huishoudelijk reglement commissie begraafplaats Zandvoort

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan:

Verordening: Beheersverordening algemene begraafplaats Zandvoort.

Commissie: Commissie voor de begraafplaats

College: College van burgemeester en wethouders Zandvoort

Artikel 2 Inleidende bepalingen

De commissie adviseert het college ten aanzien van algemene aspecten met betrekking tot de uitstraling van de begraafplaats en in het bijzonder voor wat betreft de cultuurhistorische waarde van graven en/of van personen die hierin begraven liggen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste drie leden (maximaal zes leden). De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2. De commissie is verantwoordelijk voor de opvolging van nieuwe leden na afloop van een zittingstermijn. Wanneer de commissie er niet in slaagt om nieuwe leden te vinden, kan het college hierin een actieve rol vervullen en nieuwe leden voor de commissie aanbevelen.

Artikel 4 Ondersteuning

De commissie wordt door een ambtenaar van de gemeente, zo breed mogelijk, ondersteund.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De leden van de commissie treden na verloop van een periode van 4 jaar af en zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

 • 2. Een lid dat ter vervulling van een, ander dan ten gevolge van een periodieke aftreding, opengevallen plaats wordt benoemd treedt af op het tijdstip waarop degenen in wiens plaats hij/zij is benoemd zou zijn afgetreden.

 • 3. Een lidmaatschap vervalt bij het niet langer bekleden van de functie waarin de benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 4. Een nieuw lid kan worden benoemd en toetreden ter vervulling van een opengevallen of nog in te vullen plek.

 • 5. De beheerder heeft zitting in de commissie en heeft een adviserende rol. De beheerder is geen lid van de commissie.

 • 6. De commissie stelt een getrapt rooster van aftreden op waarmee gestreefd wordt naar kennisoverdracht aan de nieuwe leden binnen de commissie.

Artikel 6 Uitoefening bevoegdheden

De commissie oefent haar bevoegdheden uit door of namens de voorzitter conform artikel 23, artikel 26 en artikel 28 van de verordening.

Artikel 7 Frequentie, quorum en besluitvorming

 • 1. De commissie vergadert minstens één keer per jaar.

 • 2. Voor het houden van een vergadering is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in ieder geval de voorzitter, aanwezig is.

 • 3. Indien geen consensus wordt bereikt dient de voorzitter een definitief besluit te nemen.

Artikel 8 Openbaarheid vergadering

De commissie vergadert in het openbaar.

Artikel 9 Schriftelijke verslaglegging

Van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de voorzitter.

Artikel 10 Uitbrengen van advies

De commissie brengt advies uit aan het college over aspecten zoals genoemd in artikel 2 van dit reglement.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag dat het is vastgesteld door het college.

Artikel 12 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘huishoudelijk reglement commissie begraafplaats Zandvoort’.

Ondertekening

Dit huishoudelijk reglement commissie begraafplaats Zandvoort is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017 te Zandvoort.
Burgemeester
Mr. Dhr. N. Meijer
Voorzitter
Mevr. C. Kemp - van der Mije.