Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent bevorderen participatie van jongeren Beleidsregel Jongerenactiviteiten

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Jongerenactiviteiten gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

Besluit:

vast te stellen de beleidsregel Jongerenactiviteiten.

Beleid

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Het kerntakenboek.

De Welzijnsvisie “Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving”.

Beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019, vastgesteld op 22 december 2016.

Doelstelling

Bevorderen participatie van jongeren. Beleidsinitiatieven ontstaan in samenspraak met jongeren (en hun opvoeders).

Soort subsidie

Eenmalige subsidie

Subsidiegrondslag

De ingangsdatum van deze beleidsregel is 1 juli 2017. Subsidie wordt verleend op basis van een aanvraag die is ingediend middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier en met een maximum van € 2.000,- per activiteit.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  de voorgenomen activiteiten moeten naar het oordeel van het college bijdragen aan het gemeentelijk jongerenbeleid;

 • 2.

  de activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning voor de jeugd, maar valt niet onder sport, cultuur of scouting;

 • 3.

  de in de subsidieaanvraag genoemde activiteit(en) worden voor en door jongeren uit de gemeente Roermond georganiseerd en is voor alle jongeren uit de gemeente Roermond toegankelijk;

 • 4.

  de deelnemers aan de in de subsidieaanvraag genoemde activiteit(en) zijn tussen de 0-23 jaar;

 • 5.

  activiteiten mogen niet verbonden zijn aan het gebruik van alcohol- en drugs (zerotolerance beleid);

 • 6.

  voor het indienen van een subsidieaanvraag wordt het aanvraagformulier voor een eenmalige subsidie gebruikt.

Subsidiemethode:

 • 1.

  de subsidieaanvraag moet voldoen aan alle subsidiecriteria;

 • 2.

  voor subsidie komen in aanmerking de werkelijke kosten van de uit te voeren activiteiten, verminderd met de ontvangen subsidies of giften van derden of bijdragen van deelnemers aan de activiteit;

 • 3.

  subsidieaanvragen worden per subsidiejaar gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is gecompleteerd;

 • 4.

  geen subsidie wordt verstrekt als het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond op grond van de ‘Beleidsregel jongerenactiviteiten’ van € 7.140,- is bereikt.

 

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017.
Burgemeester en wethouders van Roermond,
De secretaris,
mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts
De burgemeester,