Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland

Geldend van 06-10-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland

De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017

Gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemersovereenkomst tussen de gemeente Wormerland en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

besluit vast te stellen:

Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een rechtspersoon zoals genoemd in artikel 6, van deze verordening, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • b.

  Eigenaar: degene die het eigendomsrecht heeft in de zin van Burgerlijk Wetboek;

 • c.

  Gebouw: (deel van een) gebouw of onroerend object dat benut wordt voor maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk op het gebied van educatie, sport, cultuur, godsdienst en/of levensbeschouwing;

 • d.

  Bijbehorend bouwwerk: op de grond staand bouwwerk met een dak, zich op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw bevindend en tevens uitbreiding van een hoofdgebouw, al dan niet er tegenaan gebouwd en dan wel functioneel met hoofdgebouw verbonden;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland;

 • f.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Wormerland;

 • g.

  Beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag;

 • h.

  Stimuleringslening: een lening die aan een aanvrager, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen aan het gebouw of op het terrein van het gebouw, waarvoor de eigenaar als aanvrager optreedt;

 • i.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 7, lid 1;

 • j.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 7, lid 1 vermeerderd met de eventuele kosten van een bouwkundig advies en bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • k.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaken van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Wormerland en SVn, dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college van de gemeente Wormerland is bevoegd om, onverminderd het bepaalde in artikel 10, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

 • 2. Het college kan aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk 2 Stimuleringsleningen

Artikel 4 Revolverend Fondsbudget

 • 1. De raad heeft een revolverend fonds Stimuleringsleningen ingesteld, waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, (laagrentende) Stimuleringsleningen kunnen worden verstrekt.

 • 2. Uit het revolverend fonds kunnen slechts Stimuleringsleningen worden verstrekt tot maximaal het besteedbaar budget op de betreffende fondsrekening bij SVn.

Artikel 5 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Wormerland gelegen:

 • a.

  bestaande gebouwen , in gebruik voor maatschappelijke doeleinden op het gebied van educatie, sport, cultuur, godsdienst en/of levensbeschouwing, die geheel of nagenoeg geheel in gebruik zijn bij de aanvrager;

 • b.

  Sportterreinen, geheel of nagenoeg geheel in gebruik door een sportvereniging.

Artikel 6 Doelgroep

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  • a.

   Verenigingen die een gebouw beheren en eventueel in eigendom hebben;

  • b.

   Stichtingen die een gebouw beheren en eventueel in eigendom hebben;

  • c.

   Energiecoöperaties: coöperatie zoals bedoeld in artikel 53 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, die werkzaam is op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de gemeente Wormerland.

 • 2. De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 7 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Het college stelt een lijst van duurzaamheidsmaatregelen vast waarvoor Stimuleringsleningen aangevraagd kunnen worden en maakt deze voor eenieder bekend.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen wijzigen.

Artikel 8 Aanvraag Stimuleringslening

Een aanvraag voor een Stimuleringslening als bedoeld in artikel 4 lid 1 wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 7, lid 1;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van definitief geselecteerde offertes);

 • c.

  de geplande startdatum en einddatum van de werkzaamheden;

 • d.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • e.

  voor zover van toepassing een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden;

 • f.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoord verklaring van de eigenaar van het gebouw;

 • g.

  voor niet-eigenaren een akkoordverklaring van de eigenaar, inclusief garantstelling dat de lening wordt overgenomen indien huurder vertrekt.

Artikel 9 Afhandelen aanvraag Stimuleringslening

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet Bestuursrecht.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6. Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

 • 7. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag Stimuleringslening

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het door de raad vastgestelde budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  De voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de vigerende lijst van maatregelen uit artikel 7, lid 1 van deze verordening.

 • 3.

  De kosten van de uit te voeren maatregelen minder dan € 5000, - of meer dan € 75.000,- bedragen.

 • 4.

  De maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat op de aanvraag is beslist.

 • 5.

  Naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan.

Artikel 11 Toewijzingsbesluit Stimuleringslening

 • 1. Het college neemt een toewijzingsbesluit op de aanvraag, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2. Het toewijzingsbesluit geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 3. Dit toewijzingsbesluit wordt verzonden aan de aanvrager en een afschrift van het toewijzingsbesluit wordt verzonden aan de SVn.

 • 4. Indien de krediettoets door SVn is uitgevoerd en negatief is bevonden vervalt het toewijzingsbesluit van rechtswege.

Artikel 12 Leningverstrekking Stimuleringslening

 • 1. SVn verstrekt en beheert een toegekende de Stimuleringslening.

 • 2. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse, notariële of hypothecaire akte door aanvrager is ondertekend.

 • 3. Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van goedgekeurde facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel van de aanschaf vanzelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 13 Intrekken toewijzingsbesluit

 • 1. Het college trekt een toewijzingsbesluit als bedoeld in artikel 11 geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Stimuleringslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 14 Kenmerken van Stimuleringslenig

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 5000,- en niet meer dan € 75.000,-. (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening.

 • 3. De totale som van de toe te kennen Stimuleringsleningen is per aanvrager gemaximeerd op €75.000,-

 • 4. De looptijd van een Stimuleringslening bedraagt maximaal 180 maanden, voor leningen lager dan € 30.000,- is de looptijd 120 maanden.

 • 5. De rente is het actuele rentetarief van SVn op het moment van toewijzen een korting van 2% met als minimum een rentarief van 1,5%.

 • 6. Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast;

 • 7. Binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid.

 • 8. De onder lid 4 genoemde termijn kan door het college worden verlengd.

 • 9. De Stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse of hypothecaire akte als zodanig bepaalt bij het toewijzingsbesluit van het college;

 • 10. Bij verkoop van het gebouw dan wel bij beëindiging van de huurovereenkomst of bruikleenovereenkomst gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college schriftelijk en afdoende gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed Gemeente Wormerland ” en treedt in werking op de dag, volgende op de dag van bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2017
De raadsgriffier, De voorzitter,
I.P Vrolijk P.C. Tange