Regeling vervallen per 25-05-2019

Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017

Geldend van 01-11-2017 t/m 24-05-2019

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017

Reglement Burgerlijke Stand Velsen 2017

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de werkeenheid Burgerzaken onderdeel burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Burgerlijke stand 1994

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste volzin van het Burgerlijke Wetboek ook wel ABS genoemd.

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, tweede volzin van het Burgerlijke Wetboek ook wel BABS genoemd.

 • e.

  gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen

 • f.

  bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van een geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Leiding Burgelijke stand

  • 1.

   De teamleider Burgerzaken is belast met de leiding van het onderdeel burgerlijke stand en ontleent zijn bevoegdheden aan het mandaatsbesluit van de gemeente Velsen

 • 2

  • De teamleider Burgerzaken is bevoegd de algemene voorwaarden (zoals vermeld in de bijlage) voor “aanwijzing van een gemeentehuis” aan te passen.

Artikel 3 (Buitengewoon) ambtenaar van burgelijke stand

 • 1. Voor de benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking medewerkers die werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken

 • 2. Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking personen die niet werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken.

Artikel 4 Benoemingsperiode

 • 1. De Benoeming van de ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor de maximale duur van de periode dat zij in dienst van de gemeente zijn en wordt vastgelegd in een benoemingsbesluit.

 • 2. De benoeming van de buitengewone ambtenaar burgerlijke stand vindt plaats onder de volgende voorwaarde:

  • a.

   De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

  • b.

   Als de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de Raad, is de benoemingstermijn maximaal de termijn die samen valt met de zittingsperiode van het betreffende college- of raadslid.

  • c.

   Voor personen die eenmalig een huwelijk of partnerschap in de gemeente Velsen sluiten, geldt de benoeming voor de dag waarop dit huwelijk of partnerschap plaats vindt. Dit onder voorwaarde dat de persoon voorafgaand aan het huwelijk benoemd is bij een gemeente in Nederland (benoeming is nog geldig)  en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij de rechtbank.

Artikel 5 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

Artikel 6 Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis

 • 1. Het college kan andere locaties aanwijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen.

 • 2. Het aanwijzen van locaties als huis der gemeente is gemandateerd aan de teamleider van de werkeenheid Burgerzaken de gemeente Velsen. Gedurende de ceremonie heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 3. Het gebruik van een locatie als huis der gemeente is pas toegestaan als uiterlijk acht (8) weken voor de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een schriftelijke of digitale melding is gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze melding bevat tenminste de vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of partners, de dag, het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie, en het adres van de aan te wijzen locatie

 • 4. Een locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt tenminste verstaan:

  a.de locatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk zijn;

  de locatie mag geen woonhuis zijn;

  • b.

   de aanwezigheid van tafels, stoelen en een spreekgestoelte;

  • c.

   voldoende verlichting in de ceremonieruimte;

  • d.

   een aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand om

  • e.

   zich om te kleden;

  • f.

   de aanwezigheid van een sanitaire ruimte.

 • 5. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 6. De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor het doel en de duur van de huwelijkssluiting voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn

 • 7. Er mag gedurende de gehele plechtigheid niet gerookt of drank geschonken worden.

 • 8. De locatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid

 • 9. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden

 • 10. Het bruidspaar of de partners zijn verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid. Ook de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.

 • 11. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen

 • 12. De gemeente Velsen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit voltrekking van het huwelijk op de locatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is een gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • 13. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij het bruidspaar of de partners dan wel de eigenaar/beheerder van de locatie

 • 14. Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het huwelijk niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

 • 15. Bij elke locatiehuwelijk worden het nakomen van de voorwaarden vastgelegd in een overeenkomst getekend door het bruidspaar, locatiehouder en de gemeente

Artikel 7 Kosteloze huwelijken

 • 1. Voor de huwelijksvoltrekkingen als bedoelt in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende beleidsregels;

 • 2. Van de bruidsparen die gebruik willen maken van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap moet tenminste één van de partners ingezetene (als bedoelt in art 1.1 onder f van de wet Basis Registratie Personen “BRP”) zijn van de gemeente Velsen.

 • 3. Bruidsparen kunnen alleen een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemd tijdstip in artikel 9 lid 3.

 • 4. Tijdens de “kosteloze ceremonie” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

 • 5. Tijdens de kosteloze ceremonie mogen naast het (bruids)paar en de trouwambtenaar alleen getuigen aanwezig zijn

 • 6. Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 7. Er wordt geen toespraak gehouden

 • 8. Er wordt geen gastheer/gastvrouw ingezet

 • 9. Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in spreekkamer 1 (voormalige ondertouwkamer) van het gemeentehuis

 • 10. Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 11. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek, drinken champagne etc. is niet toegestaan.

Artikel 8 Bescheiden huwelijk

 • 1. Bruidsparen kunnen alleen een bescheiden huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemd tijdstip in artikel 9 lid 2b.

 • 2. Tijdens de bescheiden ceremonie” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot een korte formele toespraak en het opmaken van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

 • 3. Tijdens het bescheiden huwelijk mogen naast het (bruids)paar, de trouwambtenaar getuigen, ook genodigden aanwezig zijn.

 • 4. Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 5. Het bescheiden huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de trouwzaal van de gemeente Velsen.

 • 6. Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 7. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek, drinken champagne etc. is niet toegestaan.

Artikel 9 Openstelling burgelijke stand

 • 1. de openingstijden van de burgerlijke stand voor publiek staan vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2. De burgerlijke stand is geopend voor het voltrekken van huwelijken of registreren van partnerschappen;

  a. Op maandag tot en met vrijdag in de trouwzaal het gemeentehuis om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

  b. Het bescheiden huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met woensdag om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur, 11.30 uur.

  c. Locatiehuwelijken vinden plaats van maandag tot en met zondag op elk tijdstip.

 • 3. Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur gelegenheid geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze registratie van een partnerschap of kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap

Artikel 10 Teruggaaf leges bij annulering huwelijk of geregistreerd partnerschap

Indien een voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd, wordt op verzoek een teruggaaf verleend van al betaalde legeskosten. Het verzoek om teruggaaf moet worden ingediend gelijktijdig met het bericht tot annulering van het huwelijk. De hoogte van de annuleringskosten is opgenomen in de legesverordening. Indien een voorgenomen huwelijk wordt gewijzigd, wordt op verzoek van een wijziging, wijzigingskosten berekend. De hoogte van de wijzigingskosten is opgenomen in de legesverordening.

Artikel 11 Bezoldiging (buitengewoon) ambtenaren van de burgelijke stand

De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen door de buitengewone ambtenaar burgerlijke stand is opgenomen in de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand van de gemeente Velsen

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Dit reglement kan aangehaald worden als Reglement Burgerlijke Stand 2017

 • 2. Dit reglement treedt in werking op 01 november 2017

 • 3. De verordening Burgerlijke Stand van 01 januari 2005 vervalt met het in werking treden van dit reglement.