Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

Geldend van 15-10-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen

De raad van de gemeente Brummen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017 met kenmerk RV17.0042;

gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 7 september 2017;

heeft besloten:

 • 1.

  Een Stimuleringslening voor verduurzamende maatregelen aan (woon)gebouwen in te stellen voor eigenaren/gebruikers en Verenigingen van Eigenaren.

 • 2.

  Voor de uitvoering van de Stimuleringslening € 500.000 onder te brengen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente, tijdelijk voor 10 jaar in te zetten voor deze Stimuleringslening

 • 3.

  De Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • -

   Aan artikel 4 Bevoegdheid college toevoegen:

   Voor leningen boven de 50.000 euro is toesteming van de raad vereist.

  • -

   Aan artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing toevoegen aan lid 5: Deze termijn kan worden verlengd indien toestemming van de raad vereist is (zie artikel 4).

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze verordening

 • b)

  Eigenaar: De eigenaar van een onroerende zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.

 • c)

  Eigendom:

  • 1.

   Het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben

  • 2.

   Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

  • 3.

   De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.

 • d)

  Beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag.

 • e)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • f)

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • g)

  Bijbehorend bouwwerk: op de grond staand bouwwerk met een dak, zich op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw bevindend en tevens uitbreiding van een hoofdgebouw, al dan niet er tegenaan gebouwd en dan wel functioneel met hoofdgebouw verbonden.

 • h)

  Bestaande woning of woongebouw: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning of woongebouw moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Brummen en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • i)

  Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de bestaande woningen, bestaande woongebouwen, nieuwbouw en bestaande gebouwen of bouwwerken;

 • j)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en energieopwekkende maatregelen, als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • k)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voorzover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, eventueel vermeerderd met BTW en verminderd met de van derden ontvangen, inbreng van eigen vermogen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • l)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Brummen gelegen:

  a) bestaande woningen, geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

  b) bestaande woongebouwen, geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

  c) nieuwbouw, geschikt en bestemd voor permanente bewoning

  d) bestaande gebouwen, in gebruik voor maatschappelijk doeleinden, zoals onderwijs, (sport)vereniging, non-profitorganisaties, corporaties en participaties in collectieve duurzame energieprojecten.

  2.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor:

  a) Een VvE van een appartementengebouw: een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 Burgerlijk Wetboek waarvan de meerderheid van de woningen door eigenaar-bewoners wordt bewoond, met minimaal 10 leden.

  Ingeval van een VVE met minder dan 10 leden dienen eigenaren individueel de Duurzaamheidslening aan te vragen.

  b) Verenigingen die een gebouw beheren

  c) Energiecoörperaties: coöperaties zoals bedoeld in artikel 52 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, die werkzaam is op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de gemeente Brummen

  d) Schoolbesturen die een of meer schoolgebouwen beheren en onderhouden.

  e) Non-profitorganisaties die een of meer gebouwen beheren.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Brummen het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Voor leningen boven de 50.000 euro is toestemming van de raad vereist.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden in elk geval gerekend voor de doelgroep bestaande bouw:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Gevelisolatie

  • e)

   Dakisolatie

  • f)

   Vloerisolatie

  • g)

   HR ++ glas

  • h)

   Micro windturbines met een rotordiameter <2m

  • i)

   HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar

  • j)

   Groene daken

  • k)

   Sportveld verlichting met LED

  • l)

   Maatregel met aantoonbare vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen

 • 2. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend voor de doelgroep nieuwbouw:

  • a)

   Warmtepomp

  • b)

   Zonnepanelen

  • c)

   Zonneboiler

  • d)

   Micro windturbines met een rotordiameter <2m

  • e)

   Groene daken

  • f)

   Maatregel met aantoonbare vergelijkbaar energieopwekkingseffect als bovenstaande maatregelen

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 4.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • 5.

  Een ‘Verklaring de-minimissteun’ indien de onderneming reeds enige vorm van steun krijgt.

Een aanvraag voor een Stimuleringslening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a en b dient tevens vergezeld te zijn van:

 • 6.

  Een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen, niet ouder dan 6 maanden op het moment van indienen van de aanvraag bij SVn;

 • 7.

  Een lijst met leden van de Vereniging van Eigenaren (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar/bewoners) van het betrokken appartementengebouw, of een ledenlijst van de vereniging.

 • 8.

  Voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder of een akkoord verklaring van de eigenaar.

Een aanvraag voor een Stimuleringslening eigenaren en beheerders als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, d en e dient tevens vergezeld te zijn van:

 • 9.

  Voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder of een akkoord verklaring van de eigenaar.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Deze termijn kan worden verlengd indien toestemming van de raad vereist is (zie artikel 4).

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • 6.

  De ‘Verklaring de minimissteun’ voor de betreffende onderneming het maximum overschrijdt.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO² uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen (SVn) aanvraagformulier.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties(Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke)Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Brummen en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening voor de categorieën onder artikel 2, lid 2, b, c, d en e niet minder bedraagt dan €2.500 en niet meer dan € 75.000 en waarbij de hoofdsom voor de categorieën onder artikel 2, lid 2, a, niet minder bedraagt dan € 10.000 en niet meer dan € 150.000. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening.

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar voor een lening tot €25.000, maximaal 15 jaar voor een lening tot €50.000 en maximaal 20 jaar voor leningen tot €150.000.

 • 4. Het rentepercentage wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen/beschikken van de Stimuleringslening.

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 11 genoemde Productspecificaties.

 • 7. Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

 • 8. Indien sprake is van vastgoed in eigendom dient een hypotheek gevestigd te worden voor een lening vanaf €25.000. Indien geen sprake is van eigen vastgoed dient een notariële akte te worden opgesteld voor een lening vanaf €25.000.

  De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de lening kunnen mee worden gefinancierd.

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 oktober 2017

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening gemeente Brummen”.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 september 2017.
De gemeenteraad van Brummen,
mr. A.P. Leenstra, griffier
A.J. van Hedel, voorzitter