Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017 gebied Harkema-Drogeham

Geldend van 28-09-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017 gebied Harkema-Drogeham

Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017 – gebied Harkema-Drogeham

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 149 van de Gemeentewet,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2017,

Beslút:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven:

Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017

gebied Harkema-Drogeham

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Bebouwde kom: een gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven.

Geurgevoelig object:object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

Artikel 2 Aanwijzing van gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt een gebied rond de dorpen Harkema en Drogeham aangewezen, als zodanig aangegeven en begrensd op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart "Begrenzing gebied Harkema-Drogeham”.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting

In het gebied als bedoeld in artikel 2 van deze verordening geldt de volgende andere waarde voor de geurbelasting:

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet, en in afwijking van artikel 3, eerste lid onder d van de Wet, bedraagt de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom maximaal 4,5 odour units per kubieke meter lucht.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na officiële bekendmaking als bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening geurhinder en veehouderij Achtkarspelen 2017, gebied Harkema-Drogeham’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 21 september 2017.

De griffier,

mw. J. van Hoppe MPM

De voorzitter,

G.Gerbrandy

Bijlagen

Kaart begrenzing gebied Harkema-Drogeham [Klik hier om het document te downloaden]

Geurgebiedsvisie Harkema-Drogeham [Klik hier om het document te downloaden]