Besluit van Gedeputeerde Staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606797664, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit 2017 SKNL) (Porv. Blad 2017, 4006)

Geldend van 14-09-2017 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 22 augustus 2017, PZH-2017-606797664, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2017 voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (Openstellingsbesluit 2017 SKNL) (Porv. Blad 2017, 4006)

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland,

gelet op artikel 8 en artikel14 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2017 SKNL

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  natuurbeheerplan: provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer zijn vastgelegd;

 • c.

  SKNL: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013.

Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 2Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die gearceerd zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 3Kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 2 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor kwaliteitsimpuls natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor kwaliteitsimpuls landschapselement;

 • e.

  kosten voor omzetting naar een ander natuurbeheertype;

 • f.

  kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype;

 • g.

  kosten voor realisatie van landschapselement binnen een natuurterrein.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 3.000.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 aangevraagd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 oktober 2017.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 6Subsidiabele activiteiten en prestatie

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, aangegeven op bijlage 1.

Artikel 7Kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 6 komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, uitsluitend de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  voor realisatie van een natuurbeheertype door de omzetting van landbouwgrond in een natuurterrein;

 • b.

  voor realisatie van een landschapselement of beheerpakket landschap door de omzetting van landbouwgrond in landschap.

Artikel 8Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 6 bedraagt € 10.000.000,00.

Artikel 9 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 6 aangevraagd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 oktober 2017.

Artikel 10 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6 wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 4 Tarieven

Artikel 11 tarieven begrotingsjaar 2017

De maximale subsidie voor aanleg en herstel van een natuurterrein wordt op grond van artikel 14 van de SKNL bepaald en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een natuurbeheertype en bedraagt € 15.000,- per hectare voor de realisatie van een landschapstype.

Hoofdstuk 5 Voorbehouden

Artikel 12 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 13 Voorbehoud beschikbaar gestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 4 en 8 kunnen worden verlaagd, indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2017 SKNL

Den Haag, 22 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J.H. de Baas, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage 1 behorende bij artikel 2 en 6 van het Openstellingsbesluit 2017 SKNL

Fig. 1. Krimpenerwaard; in het met groen aangegeven gebied wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk. Met het bruine, roodomlijnde gebied is indicatief het tracé van een nog vast te stellen ecologische verbindingszone aangegeven. Op de percelen die bij de herziening van het Natuurnetwerk Nederland hier als Ecologische verbindingszone vastgesteld worden, wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig 2. Bodegraven-Noord; in de groene gebieden binnen de blauwe omlijning wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk. In afwijking daarvan wordt in de gerasterde gebieden alleen inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 3 Ruygenborg II; Op de 5 ongerasterde percelen waar een blauwe driehoek in staat, is functieverandering en inrichtingssubsidie mogelijk

Fig 4. Westveen en Bovenlanden, Woerdense Verlaat; in de blauw aangeduide/omlijnde gebieden wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk. In de 3 gerasterde gebieden waar een cijfer in staat, wordt alleen inrichtingssubsidie mogelijk. Het deel dat met ‘XXX’ is aangegeven is niet opengesteld voor functieverandering en/of inrichtingssubsidie.

Meijegraslanden

Fig. 5 Meijegraslanden; in het blauw aangeduide gebied wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 6 Meijegraslanden; in het blauw aangeduide gebied wordt geen functieverandering maar wel inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 7. Zuidkant Polder Abenessië; binnen de twee blauwe, omlijnde en niet gearceerde gebieden wordt functieverandering én inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 8 Groene waterparel; voor het groene gebied binnen de blauwe omlijning is functieverandering en inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig 9. Kersbergse en Achthovense Uiterwaarden; in de vier blauw aangeduide gebieden met omlijning is functieverandering en inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 10. Zuidplaatje, Eiland van Dordrecht; in het blauw aangeduide gebied met omlijning is functieverandering en inrichtingssubsidie mogelijk.

Fig. 11. Goeree, tussen Westplaat en Meneerse Plaat langs de Gorsweg; op het rood omlijnde, met groen aangegeven terrein, ten noorden van de Gorsweg wordt inrichtingssubsidie en functieverandering mogelijk.