Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tiel houdende regels omtrent samenwerking Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland

Geldend van 02-09-2017 t/m 13-12-2021

Intitulé

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKZAAK RIVIERENLAND

De colleges van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 • -

  overwegende dat de deelnemers op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier de taken willen uitvoeren die de Participatiewet en aanverwante regelgeving met zich meebrengen;

 • -

  gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor het aangaan van deze regeling;

 • -

  gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

hebben besloten

de volgende 'Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland' aan te gaan:

Hoofdstuk I: algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   deelnemer : het bestuursorgaan dat deze regeling heeft getroffen;

  • b.

   het samenwerkingsgebied : het grondgebied van de deelnemende gemeenten;

  • c.

   het openbaar lichaam : het openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 2;

  • d.

   het personeel : het personeel in dienst van het openbaar lichaam;

  • e.

   werkzoekende : een persoon in een werktraject en/of als ontvanger

van een uitkering via het openbaar lichaam;

 • f.

  de WGR : de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • g.

  Gedeputeerde Staten : Gedeputeerde Staten van Gelderland;

  • 2.

   Onder openbaar lichaam worden tevens de organen (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en

voorzitter) en de medewerkers van het openbaar lichaam verstaan.

3.Onder deelnemer wordt tevens begrepen de publiekrechtelijke rechtspersoon waarvan de

deelnemer bestuursorgaan is.

Artikel 2 – Het openbaar lichaam

 • 1. Bij deze regeling wordt ingesteld een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd: “Werkzaak Rivierenland”.

 • 2. Het openbaar lichaam is gevestigd in Tiel.

 • 3. Het rechtsgebied van het openbaar lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten waartoe de deelnemers behoren.

Artikel 3 – Belang

 • 1. De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers in het kader van het streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners van de gemeenten waartoe de deelnemers behoren en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen aan deze doelgroep voor de kosten van levensonderhoud.

 • 2. De deelnemers achten het ook hun belang de taken die zij als gevolg van de in artikel 4 genoemde regelgeving moeten uitvoeren zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Daarom streven zij ernaar hun beleid en verordeningen, die zij als gevolg van de invoering van die regelgeving zullen vaststellen, zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan op grond van politiek-bestuurlijke overwegingen anders beslist.

Artikel 4 – Taken

 • 1. De uitvoering van alle taakonderdelen van de Participatiewet (inclusief de individuele studietoeslag en de bijzondere bijstand voor levensonderhoud), de Wet Participatiebudget, het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet sociale werkvoorziening en de SUWI-wet.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de volgende taakonderdelen van overdracht uitgezonderd: de niet op toeleiding naar werk gerichte begeleiding van werkzoekenden uit klantgroep 4 en de niet in het eerste lid genoemde taakonderdelen van de bijzondere bijstand.

 • 3. De deelnemers dragen aan het openbaar lichaam hun bevoegdheden over op grond van de in het eerste lid genoemde regelgeving.

 • 4. Voorts is het openbaar lichaam belast met:

  • a.

   de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur en de uitvoeringsregelingen van de in het eerste lid genoemde regelgeving;

  • b.

   de uitvoering van nieuwe wet- of regelgeving die in de plaats treedt van of samenhangt met de in het eerste lid genoemde regelgeving

  • c.

   het voorbereiden van beleid en verordeningen voortvloeiend uit de in lid 1 genoemde taken en taakonderdelen, inclusief het daarbij behorende overleg met een regionale cliëntenraad;

  • d.

   de taak en bevoegdheid om te besluiten op bezwaarschriften die in het kader van de uitgeoefende taken worden ingediend;

  • e.

   de behandeling en afhandeling van klachten op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen interne en externe klachtenregeling;

  • f.

   het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, gericht op het behouden dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de cliënt, mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

 • 5. Ten behoeve van een deelnemer aan deze regeling kan, op verzoek van die deelnemer, de taak als genoemd in het eerste lid niet volledig worden uitgevoerd. In deze regeling wordt opgenomen voor welke deelnemer en voor welke taak dit geldt.

 • 6. Indien op grond van het bepaalde in het vijfde lid deze taak voor een deelnemer niet wordt uitgevoerd worden, in afwijking van het bepaalde in artikel 31, de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze taak, niet ten laste van deze deelnemer gebracht.

 • 7. De taak genoemd in het eerste lid wordt door het openbaar lichaam niet volledig uitgevoerd voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. Voor Buren en Neder-Betuwe wordt alleen de taak Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd en voor West Maas en Waal alle taken behalve de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 5 - Overige taken (pluspakket)

 • 1. Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 3 kan een deelnemer, na voorafgaande toestemming van de overige deelnemers, één of meer van de volgende taken onderbrengen bij het openbaar lichaam: - de uitvoering van schuldhulpverlening; - de voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van schuldhulpverlening; - de uitvoering van minimaregelingen; - de uitvoering van bijzondere bijstand; - de voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van minimaregelingen en bijzondere bijstand.

 • 2. Over het uitvoeren van de taken bedoeld in het eerste lid worden afzonderlijke overeenkomsten voor de duur van een of meerdere tijdvakken van 5 jaar gesloten tussen de deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.

 • 3. Na vijf jaar is het algemeen bestuur, na voorafgaande toestemming van de deelnemers, bevoegd om al dan niet op verzoek van een deelnemer de uitvoering van taken als bedoeld in het eerste lid terug te leggen bij de deelnemer.

 • 4. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder de taken als bedoeld in het eerste lid worden ingebracht, respectievelijk van uitvoering van taken als bedoeld in het derde lid wordt afgezien.

 • 5. Als de deelnemers er mee instemmen, verleent het openbaar lichaam op verzoek van gemeenten buiten het samenwerkingsgebied prestaties op het eigen werkterrein. De prestaties worden verleend tegen een overeen te komen prijs.

Hoofdstuk II: bestuursbepalingen

Paragraaf 1 - bestuursorganen

Artikel 6 – Organen

Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter;

 • d.

  bestuurscommissies (indien ingesteld).

Artikel 7 – Verdeling bevoegdheden

Voor zover hiervan niet in deze regeling of in de Wet gemeenschappelijke regelingen is afgeweken, worden ter uitvoering van deze regeling de taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het openbaar lichaam gedelegeerd.

Paragraaf 2 – Algemeen bestuur

Artikel 8 – Samenstelling van het algemeen bestuur

 • 1. Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente.

 • 2. Het lid wordt door en uit de colleges, de voorzitter inbegrepen, aangewezen. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met een dienstverband als personeelslid van het openbaar lichaam of van een daaraan verbonden rechtspersoon.

 • 3. De aanwijzing van de leden van het algemeen bestuur geschiedt voor dezelfde periode als de raden worden benoemd. De colleges wijzen naast ieder lid ook een plaatsvervangend lid aan.

Artikel 9 – Zittingsduur

 • 1. De leden van het algemeen bestuur treden af op de dag waarop de nieuw aangewezen leden van het algemeen bestuur in functie treden.

 • 2. De leden van het algemeen bestuur treden af op het moment dat zij ophouden lid van het college te zijn.

 • 3. Een tussentijds aangewezen lid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 10 – Bevoegdheden algemeen bestuur

 • 1. Alle taken en bevoegdheden in het kader van deze regeling en de WGR, welke niet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen behoren aan het algemeen bestuur.

 • 2. Het algemeen bestuur kan indien hij daartoe besluit, aan het dagelijks bestuur hem toekomende bevoegdheden overdragen met inachtneming van de bepalingen van de Gemeentewet; met uitzondering van:

  • a.

   De vaststelling van de begroting en wijzigingen(en) daarvan, en

  • b.

   De vaststelling van de rekening

  • c.

   Het liquidatieplan

  • d.

   De financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) en wijziging daarvan

  • e.

   Het deelnemen van het openbaar lichaam in een andere rechtspersoon;

Artikel 11 – Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 • 1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 12 – Reglement van orde

 • 1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

 • 2. Dit reglement, alsmede de daarin aangebrachte wijzigingen, worden aan de deelnemers gezonden.

Artikel 13 – Vergaderingen

 • 1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of indien tenminste twee van de leden, met opgave van redenen, daarom schriftelijk verzoeken.

 • 2. De directeur van het openbaar lichaam woont de vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

 • 3. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd de vergaderingen van het algemeen bestuur bij te wonen.

Artikel 14 – Besluitvorming

 • 1. Het algemeen bestuur kan beraadslagen en besluiten wanneer de gewone meerderheid van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2. Indien de meerderheid van het aantal zitting hebbende leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering. De oproepingsbriefjes tot deze vergadering melden de te behandelen zaken. In deze nieuwe vergadering wordt een besluit genomen door de dan tegenwoordige leden.

 • 3. Elke deelnemer heeft één stem.

 • 4. Indien bij het nemen van een besluit door geen van de leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Als de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 5. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 6. Bij staken van stemmen over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Artikel 15 – Openbaarheid vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer tenminste drie van de aanwezige leden daarom verzoeken of de voorzitter hierom verzoekt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 3. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet worden beraadslaagd of besloten over:

  • a.

   het vaststellen en wijzigen van de begroting en het vaststellen van de rekening;

  • b.

   het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;

  • c.

   het vaststellen, wijzigen of intrekken van rechtspositieregelingen voor het personeel van het openbaar lichaam;

  • d.

   het toetreden tot, of uittreden uit, wijzigen of opheffen van de regeling;

  • e.

   het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere lichamen, alsmede het toetreden tot en uittreden uit een dergelijke regeling;

  • f.

   het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelneming daaraan.

Paragraaf 3 – Dagelijks bestuur

Artikel 16 – Samenstelling van het dagelijks bestuur

 • 1. Het dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit twee leden, die worden benoemd door en uit het algemeen bestuur.

 • 2. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

Artikel 17 – Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur

Naast de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van het in de WGR en elders in deze regeling bepaalde is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot:

 • a.

  het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

 • b.

  het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • c.

  de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het financieel beheer en de boekhouding;

 • d.

  het houden van toezicht op het functioneren van het openbaar lichaam;

 • e.

  het aangaan van geldleningen binnen de kaders van de taakuitoefening van deze regeling;

 • f.

  het behartigen van de belangen van het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen.

Artikel 18 – Vergaderingen

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig oordeelt. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2. De besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid; bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3. De directeur van het openbaar lichaam woont de vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem.

 • 4. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen.

 • 5. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde vaststellen voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden en zendt dat ter kennisneming aan het algemeen bestuur.

Paragraaf 5 – Commissies

Artikel 19 – Commissies

 • 1. Het algemeen en dagelijks bestuur kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 en 25 van de WGR, bestuurs- en adviescommissies instellen.

 • 2. Bij de instelling van een commissie wordt een reglement vastgesteld waarin de taken, samenstelling en bevoegdheden en werkwijze van de commissie wordt vastgelegd alsmede een vergoedingsregeling.

 • 3. Een bestuurscommissie bestaat voor tenminste de helft uit vertegenwoordigers van de deelnemers.

Paragraaf 6 – De voorzitter

Artikel 20 – De voorzitter

 • 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en draagt er zorg voor dat de besluiten van genoemde besturen worden uitgevoerd.

 • 2. De voorzitter tekent met de directeur de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte.

 • 4. In gedingen of bij rechtshandelingen met de gemeente, tot welk bestuur de voorzitter behoort, wordt het openbaar lichaam vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter.

 • 5. De voorzitter kan de vertegenwoordiging, na overleg met het dagelijks bestuur, aan een door hem schriftelijk aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

Paragraaf 7 – De directeur

Artikel 21 – De directeur

 • 1. Het openbaar lichaam heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.

 • 2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.

 • 3. Het dagelijks bestuur stelt in een statuut nadere regels over de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de directeur vast.

 • 4. De directeur vervult in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur de functie van secretaris.

 • 5. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

 • 6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

 • 7. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur in geval van diens afwezigheid.

 • 8. Alle stukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de directeur mede ondertekend.

Paragraaf 8 – Inlichtingen, informatie, verantwoording en ontslag

Artikel 22 – Inlichtingen, verantwoording en ontslag leden algemeen bestuur

 • 1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan de raad van zijn gemeente alle inlichtingen die door één of meer leden van die raad worden verlangd op de in die gemeente gebruikelijke wijze.

 • 2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad van zijn gemeente op de in die gemeente gebruikelijke wijze ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid.

 • 3. Indien een lid van het algemeen bestuur niet meer het vertrouwen geniet van de raad of college van zijn gemeente, kan het college hem als zodanig ontslaan.

Artikel 23 – Informatieverschaffing door bestuursorganen

 • 1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de raden van de deelnemers ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden van de deelnemers alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden verlangd.

 • 3. Het reglement van orde voor het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde.

Artikel 24 – Inlichtingen en verantwoording door (leden) dagelijks bestuur

 • 1. De leden van het dagelijks bestuur geven, tezamen dan wel afzonderlijk, ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig zijn, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

 • 2. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of één of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

 • 3. Zij zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 4. Het reglement van orde voor het dagelijks bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het in de vorige leden bepaalde.

Hoofdstuk III: Personeel

Artikel 25 – Personeel

 • 1. Bij het openbaar lichaam is personeel werkzaam.

 • 2. De benoeming, schorsing en het ontslag van het personeel geschiedt door het dagelijks bestuur.

Artikel 26 – Bezoldiging en rechtspositie

 • 1. Op de medewerkers in dienst in een dienstbetrekking conform artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening zijn de arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst sociale werkvoorziening van toepassing alsmede de door het dagelijks bestuur vast te stellen algemene voorschriften en bepalingen geldende voor deze medewerkers.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden en bijbehorende uitvoeringsregelingen voor het overige personeel van het openbaar lichaam vast.

Hoofdstuk IV: Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma

Artikel 27 – Beleidsplan en uitvoeringsprogramma

 • 1. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur minimaal één maal per vier jaar een beleidsplan vast voor een periode van vier jaar.

 • 2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks op basis van het beleidsplan voor ieder jaar een uitvoeringsprogramma vast, waarin de activiteiten voor elk jaar worden aangegeven met vermelding van de daarvoor benodigde financiële en personele middelen.

 • 3. Het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma komen tot stand conform de begrotingsprocedure als beschreven in artikel 29.

Hoofdstuk V: Financiële bepalingen

Artikel 28 – Financiële administratie

 • 1. De geldmiddelen van het openbaar lichaam worden afzonderlijk beheerd.

 • 2. Het dagelijks bestuur stelt voorschiften vast voor het financiële en administratieve beheer en het geldverkeer van het openbaar lichaam.

 • 3. Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de administratie is het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Aan de deelnemers zal de stand van zaken over de uitvoering van de begroting worden gerapporteerd in de bestuursrapportage.

 • 5. Het algemeen bestuur wijst een accountant aan als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van de bevindingen.

Artikel 29 – Begroting

 • 1. Tot de grondslag van het financiële beheer van het openbaar lichaam strekt een jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven, die telkens uiterlijk 15 juli van het jaar, voorafgaande aan het kalenderjaar waar zij voor geldt, door het algemeen bestuur wordt vastgesteld en zo nodig in de loop van het kalenderjaar kan worden gewijzigd.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, en minimaal acht weken voordat deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemers. Deze raden worden in de gelegenheid gesteld bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 3. Het dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting, met alle bijbehorende bescheiden en de zienswijzen van de raden van de deelnemers, jaarlijks vóór 15 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

 • 4. Het algemeen bestuur onderzoekt de begroting en stelt haar vast.

 • 5. De begroting kan zo nodig in de loop van het kalenderjaar worden gewijzigd.

 • 6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten door.

 • 7. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemers.

 • 8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 30 – Jaarrekening

 • 1. Tot de grondslag van het financiële beheer van het openbaar lichaam strekt een jaarlijkse jaarrekening, die telkens uiterlijk 1 juli van het jaar, volgend op het kalenderjaar waar zij voor geldt, door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De rekening moet zijn vergezeld van een verslag van het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de jaarrekening ingesteld door de overeenkomstig art. 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundigen en van hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoordingstaak verder dienstig acht.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de voorlopige jaarrekening voor 15 april, en minimaal 8 weken voordat deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemers. Deze raden worden in de gelegenheid gesteld bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige jaarrekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 3. Het dagelijks bestuur biedt de voorlopige jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden en de zienswijzen van de raden van de deelnemers, jaarlijks vóór 1 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

 • 4. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast.

 • 5. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring binnen twee weken na vaststelling, doch in iedere geval voor 15 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waar zij voor geldt, aan Gedeputeerde Staten door.

 • 6. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 • 7. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de jaarrekening en bijbehorende accountantsverklaring ter kennisname aan de raden van de deelnemers.

 • 8. Een batig of nadelig saldo op de specifieke uitkeringen met een specifieke bestedingsverplichting zal worden toegevoegd of onttrokken aan een daarvoor gecreëerde reserve/voorziening. Het overige batige of nadelige saldo zal aan de gemeenten worden uitgekeerd of in rekening worden gebracht, conform de verdeelsleutels, zoals bepaald in artikel 31.

 • 9. Het vrije vermogen (weerstandsvermogen) van het openbaar lichaam zal een bedrag gelijk aan 3% van de jaarlijkse exploitatielasten niet te boven gaan.

Artikel 31 – Bekostiging

 • 1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle kosten van het openbaar lichaam. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de deelnemers er steeds zorg voor zullen dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen

 • 2. Het openbaar lichaam ontvangt van de deelnemers de volgende bijdragen:

  • a.

   de uitvoeringkosten, daaronder begrepen de kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit de uitvoering van wet- en regelgeving als bedoeld in artikel 4 van deze regeling;

  • b.

   het Participatiebudget van de Participatiewet (inclusief middelen voor WSW zittend bestand);

  • c.

   het Inkomensdeel van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies).

 • 3. Op de bijdragen als bedoeld in het tweede lid, sub b brengen de deelnemers de ontvangsten uit vorderingen in aftrek, alsmede 5% van de middelen van het Participatiebudget van de Participatiewet (exclusief middelen voor WSW zittend bestand) voor participatietrajecten voor werkzoekenden groep 4.

 • 4. De deelnemers betalen maandelijks op basis van de in de begroting bepaalde bedragen hun bijdrage aan het openbaar lichaam.

Hoofdstuk VI: Archief

Artikel 32 – Archief

 • 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de bestuursorganen ingesteld bij de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig de regelgeving die geldt binnen de gemeente Tiel.

 • 2. De aangestelde archivaris oefent toezicht uit en verricht inspecties op de in het eerste lid aan het dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden.

 • 3. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Rivierenland.

 • 4. Voor de bewaring van de op grond van de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Rivierenland.

 • 5. De in het vierde lid bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland.

Hoofdstuk VII: Geschillen

Artikel 33 – Geschillenregeling

Indien een geschil zich voordoet, is het bepaalde in artikel 28 van de WGR van toepassing.

Hoofdstuk VIII: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 34 – Toetreding

 • 1. Toetreding tot de regeling, dan wel toetreding tot een taak kan plaatsvinden indien alle deelnemers daartoe unaniem besluiten.

 • 2. Een verzoek tot toetreding dient bij het algemeen bestuur te worden ingediend, dat aan de deelnemers een advies uitbrengt over de toetreding en de eventueel daarbij te stellen voorwaarden.

 • 3. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

Artikel 35 – Uittreding

 • 1. Uittreding van een of meer deelnemers is gedurende een periode van vijf jaar na 1 januari 2015 niet mogelijk.

 • 2. Na de in het eerste lid genoemde periode kan een deelnemer uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen aan het algemeen bestuur.

 • 3. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari van ieder jaar met inachtname van een opzegtermijn van 1 jaar.

 • 4. Het algemeen bestuur adviseert over de gevolgen van de uittreding, met in acht name van het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.

 • 5. De deelnemers besluiten unaniem over de gevolgen van de uittreding

 • 6. De financiële gevolgen van de uittreding worden - inclusief de hierdoor ontstane personele verplichtingen- aan de uittredende deelnemer in rekening gebracht.

Artikel 36 – Wijziging

 • 1. Het algemeen bestuur of de bestuursorganen van één van de deelnemers kunnen een voorstel indienen tot wijziging van deze regeling.

 • 2. Deze regeling kan slechts gewijzigd worden indien alle deelnemers daartoe unaniem besluiten.

Artikel 37 – Opheffing

 • 1. Een voorstel aan de deelnemers tot opheffing van de regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door de bestuursorganen van één van de deelnemers.

 • 2. De deelnemers besluiten unaniem tot opheffing van de regeling.

 • 3. Het algemeen bestuur stelt, nadat hij de bestuursorganen van de deelnemers om zienswijzen heeft gevraagd, een liquidatieplan vast en regelt de vereffening van het vermogen. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

 • 4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

 • 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

 • 6. De bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

Artikel 38 – Toezending van besluiten

Het college van de gemeente Tiel zendt de regeling alsmede de besluiten tot toetreding, uittreding, wijziging of opheffing van de regeling aan Gedeputeerde Staten.

Hoofdstuk IX: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 39 – Overgang rechten en verplichtingen

 • 1. Per 1 januari 2016 treedt het openbaar lichaam in de rechten en verplichtingen van de deelnemers voor zover betreft de taken als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 2. Per 1 januari 2016 is het desbetreffende personeel van de GR LANDER, de GR Sociale Dienst Bommelerwaard en de Stichting Lander-Plus overeenkomstig hetgeen in het Sociaal Plan is vastgelegd en met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden in dienst getreden van het openbaar lichaam.

Artikel 40 – Inwerkingtreding en vervallen regelingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 5 maart 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2. Op 1 januari 2016 beëindigen de Gemeenschappelijke Regelingen LANDER en de Sociale Dienst Bommelerwaard hun activiteiten.

Artikel 41 – Citeertitel

De regeling kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland”.