Regeling vervallen per 29-12-2022

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO en aanwijzing toezichthouder Wet BRP (wet basisregistratie personen)

Geldend van 24-08-2017 t/m 28-12-2022

Intitulé

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO en aanwijzing toezichthouder Wet BRP (wet basisregistratie personen)

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO en aanwijzing toezichthouder Wet BRP (wet basisregistratie personen).

Nummer:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer;

Overwegende

dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of de regels van de PW (Participatiewet), Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden nageleefd teneinde rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en fraude te voorkomen en te bestrijden

en

de noodzakelijkheid toe te zien op de juiste naleving van de Wet BRP (basisregistratie personen);

gelet op;

het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet (PW), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en 6.1 van de WMO

en

het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

en

het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen(Wet BRP);

B E S L U I T E N :

De heer W.M.H.J. Meulendijks,

reeds benoemd tot onbezoldigd ambtenaar zonder opsporingsbevoegdheid ( art. 1:2 CAR / UWO), overeenkomstig bovengenoemde artikelen

  • a.

    aan te wijzen als toezichthouder PW, Bbz 2004, de IOAW, IOAZ en WMO als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • b.

    aan te wijzen als toezichthouder op de juiste naleving en uitvoering van de bepalingen van de Wet BRP als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Boxmeer, 22 augustus 2017

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris - directeur, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo K.W.T. van Soest

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2OO4,IOAW, IOAZ en WMO en aanwijzing toezichthouder wet BRP W. Meulendijks