Beleidsregels OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren Internationale Schakelklas (ISK)

Geldend van 23-08-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2017

Intitulé

Beleidsregels OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren Internationale Schakelklas (ISK)

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  De beleidsregels OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren Internationale Schakelklas vast te stellen

 • 2.

  Aanvraagformulier OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren ISK vast te stellen

Aanleiding

Het komt voor dat jongeren naar een Internationale Schakelklas (ISK) moeten. Net als andere jongeren in onze gemeente die naar het Voortgezet Onderwijs gaan, kunnen ook deze jongeren in principe met de fiets. Nu blijkt dat enkele van deze jongeren in het land van herkomst en ook tijdens hun verblijf op een AZC nog niet hebben leren fietsen. De ouders van deze jongeren hebben een bijstandsuitkering en onvoldoende middelen om een OV-vergoeding en een fiets te bekostigen. Volgens de Leerplichtwet moeten deze jongeren toch naar school en de Verordening leerlingenvervoer voorziet niet in een vergoeding voor deze jongeren.

Grondslag

 • .

  Artikel 22 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Brummen 2015

Doelgroep

Jongeren uit de gemeente Brummen die naar een Internationale Schakelklas gaan en nog niet kunnen fietsen.

En waarvan de ouders een inkomen hebben onder de voor hen toepasselijke bijstandsnorm en zonder een in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand. De hier bedoelde bijstandsnorm is de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Wet werk en bijstand.

Verstrekking OV-vergoeding

Voor deze jongeren wordt voor de duur van 2 maanden, voor de dagen dat zij naar school moeten, een OV-vergoeding verstrekt.

Verstrekking fietsvergoeding

Indien de jongere die naar een ISK moet geen fiets heeft, wordt éénmalig voor maximaal € 300,- een vergoeding verstrekt voor de aanschaf van een tweedehands fiets. De werkelijke kosten van de fiets worden vergoed. Deze fiets wordt ook gebruikt voor fietslessen die door een vrijwilliger worden gegeven. Na twee maanden fietslessen kan de jongere met deze fiets naar het ISK fietsen en vervalt de OV-vergoeding.

Aanvraag

De vergoedingen worden verstrekt via de Stichting Welzijn Brummen, omdat zij deze nieuwkomers al begeleiden en er haast geboden is in verband met de leerplicht. Hiervoor gebruiken zij een door college van B en W vast te stellen aanvraagformulier. Jaarlijks worden de aanvraagformulieren door SWB ingeleverd en door Team voor Elkaar per jongere gerapporteerd.

Middels het aanvraagformulier worden door Stichting Welzijn Brummen onderstaande zaken gecheckt:

 • 0

  Jongere kan nog niet fietsen

 • 0

  Ouders van de jongere kunnen de reiskosten niet zelf betalen, omdat zij een bijstandsuitkering hebben

 • 0

  Ouders van de jongere hebben geen bijstandsuitkering, maar kunnen de reiskosten niet betalen. Er is hierover vooraf contact geweest met Team voor Elkaar. Mail voor akkoord wordt meezonden bij het aanvraagformulier

 • 0

  Ouders hebben geen geld kunnen reserveren voor de aanschaf van een fiets

 • 0

  Er is een aanvraagformulier fiets afgegeven aan de ouders om bij één van de fietsenmakers voor de jongere een fiets aan te schaffen, zodat fietslessen kunnen worden gevolgd

 • 0

  Ouders zijn op de hoogte dat het verstrekken van een fiets éénmalig is en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en het veilig stellen van de fiets (in de schuur, buiten altijd op slot zetten). Problemen met de fiets moeten jongere en ouders zelf oplossen (ook financieel)

 • 0

  Er is een vrijwilliger geregeld die de jongere leert fietsen

 • 0

  De jongere en ouders zijn op de hoogte dat voor de vervoerskosten achteraf een verantwoording bij SWB aangeleverd moet worden

 • 0

  De jongere en ouders zijn op de hoogte dat het voorschot teruggevorderd kan worden als het niet gebruikt wordt voor de reiskosten naar en van het ISK naar huis

 • 0

  De jongere en ouders zijn op de hoogte dat het gebruiken van het voorschot van de reiskosten voor andere reizen niet opnieuw gecompenseerd wordt voor het reizen naar school en de jongere dus op andere wijze naar school dient te komen

Indien er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor de jongere niet binnen twee maanden heeft leren fietsen is een 3e maand OV-vergoeding aan te vragen in overleg met het Team voor Elkaar.

Deze beleidsregels treden in werking een dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 juni 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 augustus 2017
de gemeentesecretaris
de burgemeester

Bijlage Aanvraagformulier OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren ISK

formulier OV-vergoeding/fietsvergoeding jongeren ISK