Besluit van de raad van Amsterdam houdende uitgangspunten voor het uitgeven van grond 2017 (Verordening gronduitgifte en beheer met gebruikmaking van erfpacht Amsterdam 2017)

Geldend van 11-08-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van Amsterdam houdende uitgangspunten voor het uitgeven van grond 2017 (Verordening gronduitgifte en beheer met gebruikmaking van erfpacht Amsterdam 2017)

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017 van 2 mei 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 425);

Gelet op:

- artikel 147 van de Gemeentewet;

- het besluit van de gemeenteraad van 23 september 1896;

- het besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2016, nummer 187/664;

- artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro);

- de structuurvisie Amsterdam 2040,

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening gronduitgifte met gebruikmaking van erfpacht

Aanhef

Inhoud

Artikel  1         Structuurvisie

 • 1. Ter uitvoering van artikel 2.1 Wro is door de gemeenteraad op 17 februari 2011 de structuurvisie: "Structuurvisie Amsterdam 2040" vastgesteld geldend voor de periode tot 2040.

 • 2. In de structuurvisie is verankerd dat de gemeente een actief grondbeleid voert om middelen te genereren om de gemeente Amsterdam te ontwikkelen.

 • 3. Indien de structuurvisie of de omgevingsvisie als opvolger in het kader van de Omgevingswet, wordt herzien, zal het grondbeleid onderdeel zijn daarvan en wordt indien aan de orde deze verordening aangepast.

Artikel 2          Actief grondbeleid

 • Het college geeft grond in erfpacht uit  ten behoeve van een actieve gemeentelijke grondpolitiek. Na uitgifte in erfpacht voert de gemeente het actieve (erfpacht)beheer over deze gronden. Hiermee  wordt  beoogd zorg te dragen voor de behoefte in de gemeente Amsterdam aan passende ruimtelijke de ontwikkelingen, onder meer door:

 • a. Actief invloed uit te oefenen op het gebruik van de grond door middel van het opnemen van bestemmingsbepalingen in erfpachtvoorwaarden;

 • b. Het tegengaan van speculatie met bouwgronden door onder meer het opnemen van een bouwplicht in erfpachtvoorwaarden;

 • c. De waardevermeerdering van de grond bij veranderend gebruik ten bate van de gemeenschap te laten komen;

 • d. Het actieve grondbeleid van het college vanuit een regisserende rol.

 • e. De toepassing van een residueel en functioneel grondprijsbeleid door het college om optimale omstandigheden te schepen om maatschappelijk gewenste doelstellingen te realiseren op het gebied van onder meer wonen, werken, recreatie, milieu en sociaal- culturele voorzieningen.

Artikel 3          Wijziging actief grondbeleid

 • 1. De gemeente is bevoegd tot aanpassing van het actief grondbeleid, waarbij de gemeente zorg draagt voor een passende overgangsregeling.

 • 2. Het college voert door de gemeente voorgestelde beleidswijzigingen uit en rapporteert daarover aan de gemeenteraad.

Artikel 4          Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 juli 2017.

Artikel 5          Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gronduitgifte en beheer met gebruikmaking van erfpacht Amsterdam 2017.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

 in zijn vergadering op 28 juni 2017.

De plv. voorzitter

E. Ünver

De raadsgriffier

 mr. M. Pe