Verordening van de raad van Amsterdam houdende regels voor het overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen 2017 (Wegsleepverordening Amsterdam 2017)

Geldend van 19-08-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van Amsterdam houdende regels voor het overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen 2017 (Wegsleepverordening Amsterdam 2017)

Inhoud

Art. 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  het College: het College van Burgemeester en Wethouders;

 • d.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Art. 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in art. 170, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Amsterdam voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Art. 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • a.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de Daniël Goedkoopstraat 7 tot 9 te Amsterdam.

 • b.

  De bewaarplaats is alle dagen 24 uur per dag voor het publiek geopend.

 • c.

  Het College kan in bepaalde gevallen een andere plaats van bewaring aanwijzen.

Art. 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • a.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen € 373 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan.

 • b.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 30 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • c.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen worden bij besluit van het College aangepast.

Art. 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in art. 130, vierde lid, art. 164, zevende lid, en art. 174, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Art. 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Art. 7 Overgangsbepaling

Belastbare feiten die zich voor de inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan, worden afgedaan volgens de Wegsleepverordening 2010.

Art. 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wegsleepverordening Amsterdam 2017.

Toelichting Wegsleepverordening Amsterdam 2017