Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten houdende regels omtrent verloren en gevonden voorwerpen Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten 2017

Geldend van 15-08-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten 2017

Het college van burgemeester en wethouders van

Dronten,

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 5 tot en met 13 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e en artikel 171 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten 2017.

Hiermee de beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten d.d. 1 januari 2013 in te trekken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: medewerkers van afdeling Publiekszaken van de gemeente Dronten;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een verloren of gevonden voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Dronten;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een verloren of gevonden voorwerp kan altijd via www.dronten.nl of via www.verlorenofgevonden.nl aangifte van een verloren of gevonden voorwerp worden gedaan.

 • 2. Daarnaast kan in het gemeentehuis te Dronten tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een (digitaal)formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 4. De ambtenaar registreert het verloren of gevonden voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6. Geen registratie vindt plaats van verloren of gevonden:

  • a.

   Waardedocumenten (bv: reisdocumenten, rijbewijzen, bankpassen of OV-chipkaarten)

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers.

  • c.

   dieren

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt als dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot €450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven €450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

 • 5. Indien iemand eigenaar wil worden is de bewaringstermijn één jaar.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. De Publicatie van gevonden en verloren voorwerpen vindt plaats op www.verlorenofgevonden.nl

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Vernietiging en verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. Eenmaal per kwartaal worden gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken vernietigd, met uitzondering van:

  • a.

   sieraden deze gaan naar de juwelier

  • b.

   fietsen; daar is een apart beleid voor opgesteld

 • 2. In overige gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 10 Schenking opbrengst verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. De opbrengsten van de verkoop van sieraden, dan wel andere waardevolle voorwerpen, dan wel gevonden en ingeleverd contant geld, worden onder aftrek van eventueel gemaakte kosten, geschonken aan een goed doel.

 • 2. De burgemeester bepaalt samen met de medewerkers Publiekszaken aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken op het moment dat het bedrag van € 250,- is bereikt.

Artikel 11 schatvinding

 • 1. Een schat komt voor gelijke delen toe aan degene die hem ontdekt, en aan de eigenaar van de onroerende of roerende zaak, waarin de schat wordt aangetroffen.

 • 2. Een schat is een zaak van waarde, die zolang verborgen is geweest dat daardoor de eigenaar niet meer kan worden opgespoord.

 • 3. De ontdekker is verplicht van zijn vondst aangifte te doen overeenkomstig artikel 5 lid 1 onder a van het Burgerlijk wetboek.Indien geen aangifte is gedaan of onzeker is aan wie de zaak toekomt, kan de gemeente overeenkomstig artikel 5 lid 1 onderc van het Burgerlijk wetboek vorderen dat deze aan haar in bewaring wordt gegeven, totdat vaststaat wie rechthebbende is.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Dronten 2017.

Voor de uitvoering van dit beleid worden nadere regels opgesteld in een werkinstructie.

Ondertekening

Dronten, 11 juli 2017
Loco-secretaris,
Burgemeester,
ing. E. Smit
mr. A.B.L. de Jonge