Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2013

Geldend van 14-11-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2013

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2013

verordening Winkeltijden

gemeente West Maas en Waal 2013

Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 oktober 2013, nr. 2013/10-13

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2013,

Gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van het besluit tot verdaging wordt voor de afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffingintrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het college dit in verband met een verandering van beleidsinzichten nodig acht;

 • d.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter

plaatse;

 • e.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • f.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • g.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen voor:

 • a.

  supermarkten tussen 12.00 uur en 19.00 uur;

 • b.

  detailhandel, waaronder ook tuincentra, meubelzaken en winkels gericht op toerisme, tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

Artikel 6. Ontheffing verbod openstelling zon- en feestdagen tussen 19.00 uur en 12.00 uur en op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  • a.

   de verboden van artikel 2 lid 1 onder a en b van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen tussen 19.00 uur en 12.00 uur;

  • b.

   het verbod van artikel 2, lid 1 onder c van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7. Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, voor het verkrijgen van toestemming om de ontheffing over te dragen aan een ander en voor het intrekken of wijzigen van een ontheffing zijn opgenomen in de tarieventabel van de Legesverordening gemeente West Maas en Waal.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2013. Op dat moment vervalt de Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2012, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 13 september 2012.

Artikel 9. Overgangsrecht

Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2012 verleende ontheffing wordt ingetrokken per 1 oktober 2013.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden gemeente West Maas en Waal 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 oktober 2013.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL,

De griffier, De voorzitter,

Mr. G.E.M. Gieling Th.A.M. Steenkamp