Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017

Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017

2017/07-14 Z.004735 / 4735

De raad van de gemeente West Maas en Waal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente West Maas en Waal 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1.;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente West Maas en Waal, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager.

  Artikel 3 Voorwaarden duurzaamheidslening

  • 1.

   De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW).

  • 3.

   Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

  Artikel 4 Budget

  • 1.

   In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente West Maas en Waal een budget vast voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

  • 2.

   Duurzaamheidsleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget daarvoor toereikend is.

  • 3.

   Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

  Artikel 5 Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

  Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

  • 1.

   Het college stelt de lijst met duurzaamheidsmaatregelen vast.

  • 2.

   Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

  • 3.

   Bij de te financieren maatregelen mogen tot maximaal 20% van het leenbedrag levensloopbestendige maatregelen worden gefinancierd, conform de in de verordening Blijverslening gemeente West Maas en Waal 2017 genoemde lijst met levensloopbestendige maatregelen.

  Artikel 7 Beleidsdoelen

  Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a)

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  • b)

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

  Artikel 8 Aanvraag

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal ingediend via een door het college aangewezen website onder opgave van:

  • 1.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • 2.

   de te verwachten kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave op basis van definitief geselecteerde offertes;

  • 3.

   de te verwachten materiaalkosten in geval van zelfwerkzaamheid.

  • 4.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  Artikel 9 Procedure aanvraag en toewijzing

  • 1.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

  • 2.

   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

  • 3.

   Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

  • 4.

   Het college neemt aanvragen in volgorde van binnenkomst in behandeling ten behoeve van toepassing van artikel 3.

  • 5.

   Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

  • 6.

   Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  • 7.

   Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

  • 8.

   Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

  Artikel 10 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit duurzaamheidslening in, indien:

  • 1.

   het budget (als bedoeld in art 4) niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • 2.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- en meer dan € 25.000,-;

  • 3.

   de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen;

  • 4.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt

  • 5.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

  • 6.

   de lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • 7.

   naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

  Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

  • 1.

   De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

  • 2.

   Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

  • 3.

   SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

  Artikel 12 Voorwaarden SVn

  Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente West Maas en Waal en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

  Artikel 13 Bouwkrediet

  • 1.

   Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

  • 2.

   Bij zelfwerkzaamheid zijn alleen de materiaalkosten declarabel op basis van facturen.

  Artikel 14 Nadere regels

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  Artikel 15 Hardheidsclausule

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  Artikel 16 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2017.

  Artikel 17 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente West Maas en Waal 2017”.

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente West Maas en Waal op 13 juli 2017.

  De raad van de gemeente West Maas en Waal,

  De griffier,

  J.A. (Joyce) Satijn

  De voorzitter,

  C.A.A. (Corry) van Rhee-Oud Ammerveld