Regeling vervallen per 06-05-2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

Geldend van 01-08-2017 t/m 05-05-2022

Intitulé

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van het presidium van de gemeenteraad d.d. 7 juli 2017;

gelet op het bepaalde in de artikelen 61 en 62 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  in te stellen een vertrouwenscommissie, die belast wordt met de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent de herbenoeming van de burgemeester;

 • 2.

  daartoe vast te stellen de "Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2017"

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling omtrent de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • -

   de heer W.M.M. Bekkers (waarnemend raadsvoorzitter)

  • -

   de heer F.N.J.T. Beterams (Gemeentebelang)

  • -

   de heer P.C. von Meijenfeldt (PvdA)

  • -

   de heer D. Vermorken (VVD)

  • -

   de heer W.J.J. de Vet (Kern'75)

  • -

   de heer J.C.M. Wouters (CDA)

 • 2.

  Een lid houdt op lid van de commissie te zijn, indien en zodra hij ophoudt raadslid te zijn.

 • 3.

  Bij tussentijdse vacature benoemt de raad een nieuw lid.

 • 4.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

De griffier is secretaris van de commissie.

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet er op toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3. De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, tweede lid en artikel 8 van deze verordening, geen inzage in of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4. De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 6 en 10 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden en het voeren van correspondentie.

 • 5. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding, waartoe de Gemeentewet verplicht, en zullen de geheimhouding, waartoe het tweede lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 6. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris van de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk acht / achten.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4. De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij staken van stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in de volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Contactpersoon

 • 1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2. De voorzitter borgt de geheimhouding van alle stukken bestemd voor de commissie en uitgaande van de commissie en draagt zorg voor adequate opberging tot het moment van archivering.

Artikel 7 Informatiebronnen

 • 1. De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2. Alvorens haar verslag van de bevindingen aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3. Indien in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester over het functioneren van de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 8 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat ten minste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een gemotiveerde opgave van de bevindingen van de commissie;

 • c.

  een opgave of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie;

 • d.

  een weergave van het gesprek met de burgemeester over het concept-verslag van bevindingen en de concept-aanbeveling.

Artikel 9 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK bij Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 10 Archivering

 • 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip als bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid sub a en sub c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. Alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 17 juli 2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer