Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het bemalingsgebied Land van Essche

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Land van Essche

De Verenigde Vergadering van waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op het verstrijken van de herzieningstermijn van de op 15 februari 1990 door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied van gemaal het Land van Essche, het noodzakelijk is de peilen in het bemalingsgebied te herzien en opnieuw vast te stellen;

dat bij de herziening van de peilen een afweging wordt gemaakt tussen alle bij de waterbeheersing betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het gebied en dat de afweging wordt beschreven in de bij het peilbesluit behorende toelichting;

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is geweest met ingelanden en de overige bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betroken overheden (provncie Zuid-Holland, gemeente Strijen en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en waarden;

dat het eerste ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de lnspraakverordenig van het waterschap De Groote Waard aangewezen plaats voor een ieder ter inzage heeft gelegen, en dat de ingebrachte zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot een heroverweging en aanpassing van de toelichting;

dat de heroverweging, die is opgenomen in de toelichting behorend bij het ontwerppeilbesluit, niet heeft geleid tot aanpassing van het ontwerppeilbesluit, maar dat de wijzigingen in de toelichting daarop zodanig zijn dat het waterschap meent het ontwerppeilbesluit en de bijbehorende toeliching opnieuw ter inzage te moeten leggen;

dat het nieuwe ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de lnspraakverordenini van het waterschap De Groote Waard aangewezen locatie opnieuw voor een ieder ter inzage heeft gelegen, en dat geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening waterhuishouding Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de lnspraakverordening van het waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het waterschap De Groote Waard;

besluit:

  • 1. het eerder door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in het bemalingsgebied in te trekken en

  • 2. de peilen in het bemalingsgebied van het gemaal het Land van Essche opnieuw als volgt vast te stellen:

    foto

    één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaart (kaart 6) is aangegeven.

  • Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws- en advertentiebladen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 9 december 2004
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris-directeur de waarnemend dijkgraaf
J. Berkenbosch J. Zevenbergen

Bijlage 1 Peilbesluit Land van Essche rapport

Peilbesluit Land van Essche rapport

Bijlage 2 Peilbesluit Land van Essche bijlagen

Peilbesluit Land van Essche bijlagen

Bijlage 3 Kaarten behorende bij rapport Land van Essche

Kaarten behorende bij rapport Land van Essche

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie Land van Essche

Nieuwe waterstaatkundige situatie Land van Essche