Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied Overwater

Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Overwater

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard;

gelet op het op 18 maart 1974 door haar (rechtsvoorgangers) genomen besluit, tot vaststelling van de peilen van de waterstanden in de huidige bemalingsgebieden van het gemaal ''Overwater'' goedgekeurd door gedeputeeerde gtsaten op 10 juli 1974 onder nr. 281;

in relatie tot de in de bemalingegebieden gewenste waterbeheersing - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het bodengebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - noodzakelijk is het (de) peil(en) van de waterstand(en) te herzien c.q. opnieuw vast te stellen;

in aannerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende de periode van 5 juli 1993 tot 5 eeptember 1993 op de daartoe in de Verordening Waterhuishouding Zuid-Holland aangewezen plaatsen voor een ieder ter inzage heeft gelegen, terwijl geen bezwaren tegen het ontwerp zijn ingebracht c.q. nadat op de ingebrachte bezwaren is beschikt;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Verordening Waterhuishouding Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

besluit :

  • 1. het eerder door haar (rechtgvoorgangers) genomen besluit tot vaststelllng van het peil van de waterstanden in de bemalingegebieden, voorzover nodig, in te trekken en

  • 2. het peil van de waterstanden in de bemalingsgebieden van het gemaal ''Overwater'' opnieuw vast te stellen als volgt:

    foto

    Een en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte kaarten is angegeven.

  • 3. Dat dit peilbesuit in werking treedt op het moment dat het onherroepelijk is geworden, danwel op een nader door dijkgraaf en heemraden te bepalen (later gelegen) tijdstip dat samenhangt met de gereedkorring van voor de handhaving van de peilen benodigde ruilverkavelingswerken in het gebied.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, 10 maart 1994.
De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,
de secretaris, de voorzitter,
A.G. Hoogerduijn. J. van der Linden.

Bijlage 1 Peilbesluit Overwater

Peilbesluit Overwater

Bijlage 2 Waterstaatkundige kaart Overwater

Waterstaatkundige kaart Overwater