Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor deskundige sportleiding Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018

Geldend van 27-07-2017 t/m 01-01-2021

Intitulé

Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018’

Subsidieregeling deskundig technische leiding sport

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een vereniging die statutair gevestigd is in Lelystad en bestemd is voor personen die eenzelfde sport beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

 • b.

  scholierensportproject: een project dat betrekking heeft op sportstimulering die scholieren in de groepen 5 t/m 8 van het primair onderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs kennismakingstrainingen biedt bij deelnemende sportverenigingen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2018 of de daaropvolgende jaren en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten
 • 1. Het inschakelen van een deskundig persoon (of personen) ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de sportvereniging gericht op de sportbeoefening.

 • 2. Doel van de subsidie is dat de sportvereniging deskundige ondersteuning kan inhuren waardoor de leden van de sportvereniging beter in staat zijn invulling te geven aan de beoefening van sport.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die:

 • a.

  aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond;

 • b.

  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   bruto loonkosten,

  • b.

   werkgeverslasten,

  • c.

   (onkosten)vergoedingen voor de deskundig persoon, en

  • d.

   reiskosten van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt voor de deskundige die niet woonachtig is in Lelystad.

 • 2. De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3. Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres de organisatie.

 • 4. Vergoedingen die worden betaald voor wedstrijdbegeleiding en de voorbereiding van trainingen en lessen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie
 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 12.500,- per sportvereniging per jaar.

 • 2.

  De kosten voor de inschakeling van een deskundig persoon bestaan uit:

  • a.

   25% van de bruto loonkosten (exclusief werkgeverslasten) of vergoedingen, tot een maximum van €15,- per uur;

  • b.

   het aandeel werkgeverslasten berekend aan de hand van de bruto loonkosten zoals hiervoor omschreven;

  • c.

   25% van de reiskostenvergoeding.

 • 3.

  Heeft de sportvereniging meer dan 50% jeugdleden (tot 18 jaar) en is het subsidiebedrag minder dan € 12.500,- dan wordt het subsidiebedrag met factor 1,5 verhoogt met een maximum van € 12.500,- per sportvereniging per jaar.

 • 4.

  Het subsidiebedrag zoals opgenomen in het eerste lid kan worden verhoogd met die kosten die betrekking heeft op een scholierensportproject met een maximum van € 500,- per jaar.

Artikel 7. Wijze van verdeling
 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad dienen aanvullend te worden ingediend:

 • a.

  bewijsstukken die de deskundigheid of vakbekwaamheid van de betreffende persoon/personen aantonen;

 • b.

  indien van toepassing, contracten tussen de sportvereniging en de deskundige persoon inzake de afspraken omtrent inzet en beloning; en

 • c.

  een exploitatiebegroting van het lopende boekjaar.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  de activiteit een winstoogmerk heeft; of

 • b.

  het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de sportvereniging.

Artikel 10. Hardheidsclausule
 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 11. Slotbepalingen
 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling deskundig technische leiding sport 2018.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2018 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016 van toepassing.

 • 4. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2017, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling deskundig technische leiding sport’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016.

Ondertekening

Lelystad d.d. 18 juli 2017.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,