Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor podiumkunsten Subsidieregeling podiumkunsten 2018

Geldend van 27-07-2017 t/m 01-08-2020

Intitulé

Subsidieregeling podiumkunsten 2018

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling podiumkunsten 2018’

Subsidieregeling podiumkunsten

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  podiumkunsten: vormen van kunst die uitgevoerd worden in Lelystad op een podium in de aanwezigheid van publiek.

 • b.

  bijzondere locatie: geen regulier voorstellingslocatie zoals bijvoorbeeld een theater of muziekzaal.

 • c.

  nieuwe aanvrager: organisatie die in de afgelopen 5 jaar niet eerder een aanvraag heeft ingediend voor subsidie met betrekking tot cultuur.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2018 of de daaropvolgende jaren en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

De inwoners en bezoekers van Lelystad de gelegenheid bieden om door middel van het bezoeken van voorstellingen en uitvoeringen op een bijzondere locatie in Lelystad dan wel buiten de reguliere programmering van bijvoorbeeld een theater of muziekzaal kennis te nemen van een breed aanbod aan professionele podiumkunsten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (culturele) instellingen met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1. Subsidiabele kosten zijn organisatiekosten die direct betrekking hebben op de activiteit, hieronder valt in ieder geval:

  • a.

   Materiaalkosten;

  • b.

   Promotiekosten;

  • c.

   huur accommodatie;

  • d.

   (on)kostenvergoeding aan de activiteit deelnemende artiest;

  • e.

   inhuur deskundig artistiek adviseur voor de activiteit;

  • f.

   reiskosten van en naar de plaats waar van de activiteit plaatsvindt.

 • 2. De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3. Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres de instelling.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt niet meer van 75% van de totale begroting tenzij het gaat om een nieuwe aanvrager dan wordt uitgegaan van maximaal 100% van de totale begroting.

Artikel 7. Wijze van verdeling
 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget verdelen op basis van de volgende criteria:

  De mate van betekenis voor:

  • a.

   het culturele klimaat in Lelystad (gericht op de toegevoegde waarde voor het culturele klimaat van Lelystad);

  • b.

   de ontmoeting in Lelystad (gericht op de binding en ontmoetingsfunctie van de activiteiten);

  • c.

   de identiteit van Lelystad (gericht op de identiteit en beeldvorming van Lelystad en het gezichtsbepalende karakter van de activiteit).

Artikel 8. Aanvraagtermijn

In afwijking van het gestelde in artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad gelden de volgende aanvraagtermijnen:

 • a.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 januari tot en met 30 juni van een jaar, wordt een aanvraag om subsidie ingediend in de periode vanaf 1 augustus van het daaraan voorafgaande jaar tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

 • b.

  indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 juli tot en met 31 december van een jaar, wordt een aanvraag om subsidie in datzelfde jaar ingediend in de periode vanaf 1 maart tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  de activiteit een winstoogmerk heeft; of

 • b.

  het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager.

Artikel 10. Hardheidsclausule
 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 11. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling podiumkunsten 2018’.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2018 en de daaropvolgende jaren.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling podiumkunsten’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016 van toepassing.

 • 4.

  Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2017, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling podiumkusten’ zoals vastgesteld op 12 juli 2016.

Lelystad d.d. 18 juli 2017.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,