Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap IJsselmonde houdende het peil in het bemalingsgebied IJsselmonde-Midden

Geldend van 01-11-2004 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit IJsselmonde-Midden

De Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde:

GELET OP:

 • -

  art. 16 van de Wet op de Waterhuishouding; het Reglement voor het Waterschap IJsselmonde;

 • -

  hoofdstuk 4, artikel 12 en volgende en hoofdstuk 6, artikel 19 t/m 22 van de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland 2002;

 • -

  de noodzaak tot het vaststellen van een peil van de waterstand in het bemalingsgebied Breeman;

 • -

  het grondgebruik, de bodemopbouw, de archeologische en cultuurhistorie, de landschaps- en natuurwaarden, de maaiveldhoogte en maaivelddaling;

 • -

  de bij het integraal waterbeheer betrokken belangen, zoals de waterkwaliteit, het watervolume met betrekking tot het peilbeheer;

 • -

  de nog in het gebied te verrichten werkzaamheden in het kader van de aanleg van de VINEX Carnisselande/Portland;

 • -

  het vooroverleg dat is gevoerd met de bij de waterbeheersing betrokken belanghebbenden en instanties, waaronder de waterkwaliteitsbeheerder, de gemeente waarbinnen het bemalingsgebied is gelegen en de ingelanden, welke via de hoorzitting d.d 13 juli 2004, gelegenheid hebben gehad van de overwegingen en het peilvoorstel kennis te nemen.

GELEZEN

 • -

  het rapport Peilbesluit IJsselmonde Midden;

IN AANMERKING NEMENDE

 • -

  dat het ontwerp-peilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de 'inspraakverordening Waterschap IJsselmonde' gedurende 4 weken, te weten vanaf 2 juli tot en met 29 juli 2004, op de daartoe in deze verordening van het waterschap aangewezen plaatsen en via internet voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  dat omtrent het ontwerp-besluit, dat voor een ieder ter inzage heeft gelegen en via internet te raadplegen was, een drietal opvattingen is kenbaar gemaakt;

 • -

  dat de ingediende opvattingen hebben geleid tot een bijstelling van de peilen voor een tweetal peilvakken;

 • -

  dat het ontwerp-besluit met inachtneming van het vorenstaande is aangepast;

 • -

  dat betrokkenen zijn geïnformeerd over de beschouwingen van het waterschap ten aanzien van de door hen ingebrachte reacties;

GEZIEN

het voorstel van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap IJsselmonde d.d. 22 september 2004.

BESLUIT

 • I. de peilen van de waterstand in het bemalingsgebied IJsselmonde-Midden als volgt vast te stellen:

  foto

  foto

  Afwijkende peilen met vergunning geregeld:

  foto

 • II. de bij dit besluit behorende rapportage waarin de bovengenoemde peilen en de onderbouwing nader is aangegeven (bijlage 1) vast te stellen.

 • III. te bepalen:

  • 1.

   dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste werkdag van de maand volgende op de dag waarop het onherroepelijk geworden peilbesluit door dijkgraaf en heemraden bekend is gemaakt in een of meerdere in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws-, of advertentiebladen;

  • 2.

   dat in afwijking van het bepaalde onder 1, voor de gebieden alwaar nog werkzaamheden in het kader van de VINEX verricht dienen te worden, de peilen eerst in werking treden nadat de betreffende peilregelende kunstwerken zijn gerealiseerd en aan het waterschap zijn overgedragen;

  • 3.

   dat voor de inwerktreding van dit besluit de voor een ieder afleesbare peilscha(a)l(en) is (zijn) geplaatst op de locatie(s) als aangegeven op de bij dit besluit behorende waterstaatkundige kaart.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Barendrecht in de Verenigde Vergadering van het Waterschap IJsselmonde, d.d. 6 oktober 2004.
de wnd. secretaris-directeur, de dijkgraaf,
drs. E.J. Kerkum-Hubregtse ing. T. Beishuizen

foto

Bijlage 1 Peilbesluit IJsselmonde-Midden rapport

Peilbesluit IJsselmonde-Midden rapport

Bijlage 2 Droogleggingskaart IJsselmonde-Midden

Droogleggingskaart IJsselmonde-Midden

Bijlage 3 Faalkansenkaart IJsselmonde-Midden

Faalkansenkaart IJsselmonde-Midden

Bijlage 4 Hoogtekaart IJsselmonde-Midden

Hoogtekaart IJsselmonde-Midden

Bijlage 5 Te droog te nat kaart IJsselmonde-Midden

Te droog te nat kaart IJsselmonde-Midden

Bijlage 6 Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (toekomstige situatie)

Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (toekomstige situatie)

Bijlage 7 Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (uitgangs situatie)

Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (uitgangs situatie)

Bijlage 8 Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (oude situatie)

Waterstaatkundige kaart IJsselmonde-Midden (oude situatie)