Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Eiland van Dordrecht Stedelijk

Geldend van 14-10-2016 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Eiland van Dordrecht Stedelijk

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 23 augustus 2016;

gehoord het advies van de commissie Water van 12-9-2016;

overwegende dat:

 • -

  het vastgestelde ontwerp peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten van 22 april tot en met 3 juni 2016, voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijzen op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Dordrecht Stedelijk aan het waterschap kenbaar zijn gemaakt;

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • - de vigerende peilbesluiten Loudon, Weeskinderendijk, Noorderdam en Stadspolders in te trekken;

 • - peilbesluit Dordrecht Stedelijk inclusief de daarbij behorende toelichting en waterstaatkundige kaarten vast te stellen met de onderstaande peilen en een beheersmarge van +/- 10 cm.

Ondertekening

Ridderkerk, 21 mei 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse Dordrecht Stedelijk

Gebiedsanalyse Dordrecht Stedelijk

Bijlage 2 Peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Bijlage 3 VV vaststellingsbesluit peilbesluit Dordrecht Stedelijk

VV vaststelling peilbesluit Dordrecht Stedelijk

Bijlage 4 Kaart 1 - Vigerende waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Kaart 1 - Vigerende waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Bijlage 5 Kaart 2 - Loudon AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 2 - Loudon AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Kaart 3 - Loudon algemene ecologie en landbouw

Kaart 3 - Loudon algemene ecologie en landbouw

Bijlage 7 Kaart 4 - Loudon Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 4 - Loudon Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 8 Kaart 5 - Loudon Maaiveldhoogten

Kaart 5 - Loudon Maaiveldhoogten

Bijlage 9 Kaart 6 - Loudon Drooglegging

Kaart 6 - Loudon Drooglegging

Bijlage 10 Kaart 7 - Loudon DKIII AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 7 - Loudon DKIII AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 11 Kaart 8 - Loudon DKIII algemene ecologie en landbouw

Kaart 8 - Loudon DKIII algemene ecologie en landbouw

Bijlage 12 Kaart 9 - Loudon DKIII Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 9 - Loudon DKIII Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 13 Kaart 10 - Loudon DKIII Maaiveldhoogten

Kaart 10 - Loudon DKIII Maaiveldhoogten

Bijlage 14 Kaart 11 - Loudon DKIII Drooglegging

Kaart 11 - Loudon DKIII Drooglegging

Bijlage 15 Kaart 12 - Noorderdam AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 12 - Noorderdam AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 16 Kaart 13 - Noorderdam algemene ecologie en landbouw

Kaart 13 - Noorderdam algemene ecologie en landbouw

Bijlage 17 Kaart 14 - Noorderdam Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 17 - Noorderdam Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 18 Kaart 15 - Noorderdam Maaiveldhoogten

Kaart 15 - Noorderdam Maaiveldhoogten

Bijlage 19 Kaart 16 - Noorderdam Drooglegging

Kaart 16 - Noorderdam Drooglegging

Bijlage 20 Kaart 17 - Weeskinderendijk AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 17 - Weeskinderendijk AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 21 Kaart 18 - Weeskinderendijk algemene ecologie en landbouw

Kaart 18 - Weeskinderendijk algemene ecologie en landbouw

Bijlage 22 Kaart 19 - Weeskinderendijk Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 19 - Weeskinderendijk Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 23 Kaart 20 - Weeskinderendijk Maaiveldhoogten

Kaart 20 - Weeskinderendijk Maaiveldhoogten

Bijlage 24 Kaart 21 - Weeskinderendijk Drooglegging

Kaart 21 - Weeskinderendijk Drooglegging

Bijlage 25 Kaart 22 - Stadspolders AGOR waterstaatkundige situatie

Kaart 22 - Stadspolders AGOR waterstaatkundige situatie

Bijlage 26 Kaart 23 - Stadspolders algemene ecologie en landbouw

Kaart 23 - Stadspolders algemene ecologie en landbouw

Bijlage 27 Kaart 24 - Stadspolders Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 24 - Stadspolders Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 28 Kaart 25 - Stadspolders Maaiveldhoogten

Kaart 25 - Stadspolders Maaiveldhoogten

Bijlage 29 Kaart 26 - Stadspolders Drooglegging

Kaart 26 - Stadspolders Drooglegging

Bijlage 30 Kaart 27 - Nieuwe waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk

Kaart 27 - Nieuwe waterstaatkundige situatie Dordrecht Stedelijk