Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied 27A

Geldend van 23-06-2015 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit peilgebied 27A

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 14-4-2015;

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

overwegende dat:

 • -

  op laste van de rechtelijke uitspraak van de rechtbank te Rotterdam van 15 september 2011, voor Peilgebied 27A een nieuw peilbesluit moet worden opgesteld;

 • -

  voor de effectuering van het peilbesluit Peilgebied 27A werkzaamheden zijn voorzien;

 • -

  de vastgestelde ontwerp peilbesluiten na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens artikel 4.4 van de Waterverordening Zuid-Holland gedurende 6 weken, te weten vanaf maandag 24 november 2014, voor een ieder ter inzage hebben gelegen;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging geen zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Kanaal door Voorne, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  ten tijde van de ter inzage legging 1 zienswijze op het vastgestelde ontwerp peilbesluit Peilgebied 27A, aan het waterschap kenbaar is gemaakt;

 • -

  de ingebrachte zienswijze niet heeft geleidt tot aanpassing van het peilbesluit Peilgebied 27A.

gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 Waterwet;

 • -

  de nota "Peilbesluiten bij Waterschap Holandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

 • - De vigerende peilbesluiten Kanaal door Voorne en Oud- en Nieuwe Reijerwaard (onderdeel peilgebied 27A) in te trekken.

 • - De 'nota van beantwoording zienswijze aangaande het peilbesluit Peilgebied 27A' vast te stellen.

 • - De peilbesluiten 'Kanaal door Voorne' en 'Peilgebied 27A' inclusief de daarbij behorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten, na advisering van de Commissie Water, vast te stellen met de navolgende peilen:

  foto

Ondertekening

Ridderkerk, 21 mei 2015
De Verenigde Vergadering voornoemd,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Gebiedsanalyse peilgebied 27A onder IJsselmonde Oost

Gebiedsanalyse peilgebied 27A onder IJsselmonde Oost

Bijlage 2 Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit peilgebied 27A

Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit peilgebied 27A

Bijlage 3 VV vaststellingsbesluit

VV vaststellingsbesluit

Bijlage 4 Peilbesluit 27A onder IJsselmonde Oost

Peilbesluit 27A onder IJsselmonder Oost

Bijlage 5 Kaart 1 - A0 - Vigerende waterstaatkundige situatie

Kaart 1 - A0 - Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 6 Kaart 2 - A0 - AGOR - waterstaatkundige situatie

Kaart 2 - A0 - AGOR - waterstaatkundige situatie

Bijlage 7 Kaart 3 - A0 - AGOR - algemene ecologie en landbouw

Kaart 3 - A0 - AGOR - algemene ecologie en landbouw

Bijlage 8 Kaart 4 - A0 - OGOR-algemene ecologie en landbouw

Kaart 4 - A0 - OGOR-algemene ecologie en landbouw

Bijlage 9 Kaart 5 - A0 - GGOR-algemene ecologie en landbouw

Kaart 5 - A0- GGOR-algemene ecologie en landbouw

Bijlage 10 Kaart 6 - A1 - Bodemkaart en grondgebruik

Kaart 6 - A1 - Bodemkaart en grondgebruik

Bijlage 11 Kaart 7 - A1 -Maaiveldhoogten

Kaart 7 - A1 - Maaiveldhoogten

Bijlage 12 Kaart 8 - A1 - Drooglegging

Kaart 8 - A1 - Drooglegging

Bijlage 13 Kaart 9 - A0 - Nieuwe waterstaatkundige situatie

Kaart 9 - A0 - Nieuwe waterstaatkundige situatie