Delegatieregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2003

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatieregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2003

Door het college van hoofdingelanden zijn aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden de volgende bevoegdheden overgedragen:

Nr

Onderwerp/bevoegdheid

Grondslag*

Voorwaarden/beperkingen

(onverminderd wettelijke beperkingen)

1

Onroerende en roerende zaken: het aangaan, wijzigen en beëindigen van transacties en regelingen op het gebied van onroerende en roerende zaken, vermogensrechten en beperkte rechten (erfpacht, opstal e.d.), alsmede persoonlijke rechten als verhuringen, verpachtingen, ingebruikgevingen en soortgelijke gebruiksrechten en verhuring van visrecht,

jachtrecht en soortgelijke genotsrechten.

Wsw

Bw

Transacties mogen een bedrag van

€ 1.000.000,- niet te boven gaan en dienen in overeenstemming te zijn met vastgesteld of vast te stellen eigendommen- en/of grondbeleid.

2

Aanbestedingen: aanbesteding of gunning van werken, diensten en leveringen ten

behoeve van het hoogheemraadschap.

Wsw

In overeenstemming met vastgesteld of vast te stellen

aanbestedingsbeleid.

3

Administratiefrechtelijke procedures: het aangaan van administratiefrechtelijke procedures en alle daarmee verband houdende besluiten en bevoegdheden, zoals het instellen van beroep en hoger beroep, het verzoeken om schorsing en voorlopige voorziening, het berusten in uitspraken, en het intrekken van bezwaren en beroepen.

De delegatie geldt ook voor procedures die tegen het hoogheemraadschap worden

gevoerd.

Wsw, Awb, Regl

4

Burgerrechtelijke procedures: het aangaan van rechtsgedingen en alle daarmee verband houdende besluiten en bevoegdheden, zoals het instellen van hoger beroep en cassatie, het aangaan van schikkingen, het berusten in uitspraken en vonnissen en het intrekken van vorderingen en beroepen.

De delegatie geldt ook voor procedures die tegen het hoogheemraadschap worden gevoerd.

Wsw, Bw, Rv

5

Strafrechtelijke procedures: het aangaan van strafrechtelijke procedures en alle daarmee verband houdende besluiten en bevoegdheden, zoals het voeren van verweer, het instellen van bezwaar, (hoger) beroep en cassatie, het aangaan van schikkingen, het berusten in boeten en vonnissen en het intrekken van bezwaren en beroepen.

De delegatie geldt ook voor strafprocedures tegen derden en daarmee samenhangende besluiten en bevoegdheden, zoals het doen van aangifte, het instellen van bezwaar tegen

niet-vervolging en het voegen in strafzaken.

Wsw, Sr, Sv

6

Gemeenschappelijke regelingen: het gevoelen laten blijken over (ontwerp-) begrotingen en (ontwerp-) begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen waaraan

het hoogheemraadschap deelneemt.

Wgr

7

Verkeer: het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en het verlenen van ontheffing van

krachtens die wet gestelde voorschriften.

Wvw

8

Wegbeheer: nemen van besluiten tot overdracht of overname van beheer en onderhoud van wegen of weggedeelten.

Ww

Uitsluitend voor zover het betreft routinematige overdracht of overname als gevolg van verplaatsing van bebouwde- komgrenzen (Wegenwet of Wegenverkeerswet) en voor zover er geen aanmerkelijk bezwarende

voorwaarden aan verbonden zijn.

9

Waterschapsverordening:

 • a.

  Het aanwijzen en begrenzen van beperkingengebieden met betrekking tot waterstaatswerken, installaties in een waterstaatswerk en (vaar)wegen;

 • b.

  het vaststellen en wijzigen van werkingsgebieden van de regels in de waterschapverordening;

 • c.

  het vaststellen en wijzigen van regels over vergunningplichtige activiteiten;

 • d.

  het vaststellen en wijzigen van regels over vergunningvrije activiteiten;

 • e.

  het vaststellen en wijzigen van regels over informatieplichtige / meldingsplichtige activiteiten.

Artikel 2.8 Ow

In overeenstemming met vastgesteld beleid.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden dient middels de triaalrapportage kenbaar te maken op welke wijze gebruik is gemaakt van de gedelegeerde bevoegdheid.

10

Legger Omgevingswet: Het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 2.39, eerste lid van de Omgevingswet.

Artikel 2.39 Ow

In overeenstemming met vastgesteld beleid. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden dient middels de triaalrapportage kenbaar te maken op welke wijze gebruik is gemaakt van de gedelegeerde bevoegdheid.

De gedelegeerde bevoegdheid heeft geen betrekking op de bevoegdheid tot het vaststellen van peilbesluiten.

11

Legger Waterschapswet: Het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet.

Artikel 78 Wsw

In overeenstemming met vastgesteld beleid. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden dient middels de triaalrapportage kenbaar te maken op welke wijze gebruik is gemaakt van de gedelegeerde bevoegdheid.

De gedelegeerde bevoegdheid heeft geen betrekking op de bevoegdheid tot het vaststellen van peilbesluiten.

12

Erfstelling, schenking en legaat: het aanvaarden van erfstellingen, al dan niet onder het voorrecht van boedelbeschrijving,

en van schenkingen en legaten.

Wsw, Bw

Uitsluitend voor zover er geen aanmerkelijk bezwarende voorwaarden aan verbonden zijn.

* betekenis van gebruikte afkortingen: Wsw: Waterschapswet

Regl: Reglement van bestuur

Awb: Algemene wet bestuursrecht

Bw: Burgerlijk wetboek

Rv: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Sr: Wetboek van Strafrecht

Sv: Wetboek van Strafvordering

Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen

Wvw: Wegenverkeerswet 1994

Ww: Wegenwet

KwNH: Kiesreglement waterschappen Noord-Holland

Ow: Omgevingswet.

Toelichting Delegatieregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2003

Toelichting Delegatieregeling HHNK 2003