Verkeersbesluit aanwijzen hoofd- en nevenwater op het kruispunt Aarkanaal- Hoekse Aar - Keetsloot

Geldend van 20-07-2017 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit aanwijzen hoofd- en nevenvaarwater op het kruispunt Aarkanaal - Hoekse Aar - Keetsloot (Prov. Blad 2017, 3197)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

overwegende, dat hun college op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswetbevoegd is tot het nemen van de in die wet bedoelde verkeersbesluiten ter regeling van het scheep-vaartverkeer op de provinciale vaarwegen;

dat de Papenbrug over de provinciale vaarweg het Aarkanaal, gelegen in de plaats Papenveer en vallendonder de gemeente Nieuwkoop, op afstand bediend gaat worden;

dat de Hoekse Aarbrug over de vaarweg de Hoekse Aar, gelegen aan de zuidoostzijde van de Papenbrug,middels een lokale bedieningsknop ter plaatse wordt bediend;

dat als gevolg van de afstandsbediening van de Papenbrug en de gewijzigde bediening van de HoekseAarbrug er weinig zicht is op de recreatievaart die vanuit de Hoekse Aar het Aarkanaal opvaart en viceversa;

dat ook via de Keetsloot, gelegen aan de zuidwestzijde van de Papenbrug, de recreatievaart het Aarkanaalopvaart en vice versa;

dat sprake is van een onoverzichtelijke en onveilige situatie op de kruising van voornoemde vaarwegenen het Aarkanaal;

dat op deze locatie de ‘voorrangsaanduiding’, middels het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater,niet is vastgesteld;

dat gelet op de veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer het noodzakelijk is om hethoofd- en nevenvaarwater aan te wijzen;

dat hierbij de doorgaande route voor het scheepvaartverkeer, te weten de provinciale vaarweg hetAarkanaal, dient te gelden als het hoofdvaarwater;

dat de (recreatieve) vaarwegen de Keetsloot en de Hoekse Aar dienen te gelden als nevenvaarwater;

dat door het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater het scheepvaartverkeer komend vanuit eennevenvaarwater voorrang moet verlenen aan het scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwater;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluitadministratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

BESLUITEN:

I. het volgende Verkeersbesluit te nemen, in belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op de kruising van de Keetsloot en de Hoekse Aar met het Aarkanaal, door het plaatsen van de onderstaande verkeerstekens, zoals bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement:

a. aanwijzingsteken E.9a aan de westelijke oever van de provinciale vaarweg het Aarkanaal (hoofdvaarwater), ter hoogte van kmp 8.370;

b. aanwijzingsteken E.9a aan de oostelijke oever van de provinciale vaarweg het Aarkanaal (hoofdvaarwater), ter hoogte van kmp 8.165;

c. gebodsteken B.9b aan de noordelijke oever van de Hoekse Aar (nevenvaarwater), op plm.30 meter voor de kruising met het Aarkanaal;

d. gebodsteken B.9b aan de zuidelijke oever van de Keetsloot (nevenvaarwater), op plm. 20 meter voor de kruising met het Aarkanaal;

II. dit besluit ter openbare kennis te brengen door plaatsing in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland, alsmede in een in de gemeente Nieuwkoop verschijnend huis-aan-huis blad;

III. dit besluit ter kennisneming te zenden aan:

1. Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320, 3331 MC, Zwijndrecht;

2. ANWB, afd. Watersport, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag;

3. Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein;

4. Rijkswaterstaat, Infocentrum Binnenwateren, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;

5. Politie Regionale Eenheid Haaglanden, Postbus 17107, 2502 CC, Den Haag;

6. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA, Ter Aar;

7. Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD, Leiden.

VI. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid om ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bij hun college een bezwaarschrift in te dienen door verzending aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van deenveloppe en het bezwaarschrift;

VII. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid, in samenspraak met de mogelijkheid tot het maken van bezwaar, om ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

mr. D.P. Boddé

Hoofd Juridisch Beheer

Dienst Beheer Infrastructuur

Besluit d.d. 14 juli 2017 met kenmerk PZH-2017-607641955