Subsidieregeling Cultuur (Structureel)

Geldend van 21-07-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur (Structureel)

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 (hierna ASV);

overwegende dat:

-We cultuur in Etten-Leur definiëren in artistieke zin, waarbij het een totaalpakket is van alle kunsten, het culturele erfgoed, de literatuur en de

(massa-)media. We vatten cultuur ook op als beleidsterrein binnen de overheid.

-Als we in beleidstermen over cultuur spreken, hebben we het over: de podiumkunsten (muziek, theater, dans); de beeldende kunsten; de film; de audiovisuele media; de bibliotheken; het culturele erfgoed; de amateurkunst; kunst- en cultuureducatie; literatuureducatie.

besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Cultuur (Structureel) 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling verstaan we onder:

a.structurele subsidie: subsidie met een doorlopend of regelmatig terugkerend karakter.

Artikel 2 Doelstelling

 • 1. Het subsidiebeleid zet in op eigen kracht en zelfredzaamheid en onderlinge samenwerking van organisaties en verenigingen. Alleen daar waar nodig is, ondersteunt de gemeente in de breedste zin (via subsidie of anderszins), voor zover dit past binnen de gemeentelijke doelstellingen.

 • 2. Deze subsidieregeling regelt de subsidie voor culturele activiteiten die bijdragen aan de vastgestelde maatschappelijke effecten en beleidsdoelen.

 • 3. Het doel van deze subsidieregeling is:

  • a.

   behoud van het (volks-)cultureel erfgoed in Etten-Leur;

  • b.

   behoud van activiteiten op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie die al lange tijd bestaan en grote promotionele waarde hebben voor Etten-Leur en omstreken;

  • c.

   ondersteunen en stimuleren van amateuristische culturele organisaties die bijdragen aan gewenste maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen.

Artikel 3 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kunnen de verenigingen, stichtingen en organisaties de volgende subsidievormen aanvragen:

1.structurele subsidie: aanvraag gebeurt in principe jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar;

Artikel 4 Algemene criteria voor subsidieverstrekking

 • 1. Alleen in Etten-Leur gevestigde verenigingen, stichtingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor subsidie. Natuurlijke personen ontvangen geen subsidie.

 • 2. We verstrekken geen subsidie als de aanvrager met de activiteit winst wil maken. Of als de aanvrager of andere personen, die zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteiten, met de opbrengsten van de activiteiten in een inkomen voorziet.

 • 3. De activiteit draagt bij aan één van de doelstellingen genoemd in artikel 2, derde lid.

 • 4. Wanneer een aanvrager actieve leden heeft, dient zij contributie te heffen. Deze contributie dient in principe kostendekkend voor de reguliere activiteiten te zijn.

 • 5. De aanvrager ontvangt voor dezelfde activiteit in hetzelfde subsidiejaar geen subsidie van de gemeente op grond van een andere regeling.

Artikel 5 Aanvullende criteria (volks-)cultureel erfgoed

Alleen verenigingen, stichtingen en organisaties die jaarlijks activiteiten organiseren op het gebied van musea, Jacobus Zeeman orgels, Sinterklaasintocht, Carnavalsoptocht, Koningsdag , Dodenherdenking, Eerste Gemotoriseerde Vlucht, Adriaan van Bergen en Vincent van Gogh komen in aanmerking voor subsidie voor het behoud van het (volks-)cultureel erfgoed in Etten-Leur.

Artikel 6 Aanvullende criteria amateuristische culturele organisaties

 • 1. Er is intensieve samenwerking met andere verenigingen, stichtingen of organisaties gericht op een activiteit).

 • 2. De activiteiten zijn structureel van aard en vinden gedurende het jaar plaats. Eenzelfde voorstelling die meerdere malen per jaar wordt opgevoerd is niet structureel van aard.

 • 3. Naast de reguliere activiteiten van de vereniging, stichting of organisatie streven zij op actieve wijze minimaal twee van de volgende maatschappelijke effecten en beleidsdoelen na:

  • a.

   De culturele activiteiten zorgen voor ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in hun leefmilieus: op school, in het gezin en in hun vrije tijd. Jongeren voelen zich hierdoor betrokken en dragen bij aan de samenleving;

  • b.

   Stimuleren van kwaliteiten, sterke kanten en talenten van inwoners op het gebied van cultuur;

  • c.

   Actief betrekken van meer inwoners bij de activiteit waardoor er ook de ruimte is voor ontmoeting;

  • d.

   Actief betrekken van ouderen om eenzaamheid bij deze doelgroep tegen te gaan.

  • e.

   De activiteiten richten zich specifiek op maatschappelijke thema’s zoals pesten, zinloos geweld, alcoholmisbruik, verslaving, integratie, discriminatie en dergelijke.

Artikel 7 Activiteiten en kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt niet verstrekt:

  • a.

   om (een deel van) de contributie te bekostigen;

  • b.

   om tegenvallende opbrengsten van sponsoren te compenseren

  • c.

   voor kosten van consumpties en traktaties;

  • d.

   voor jubileavieringen;

  • e.

   voor boeken,- geluid- en beelddragers;

  • f.

   voor kosten van vrijwilligersvergoedingen;

  • g.

   voor het ontwikkelen of (opnieuw) inrichten van een website;

  • h.

   voor het opstellen of uitwerken van organisatie- of activiteitenplannen;

 • 2. Uitgaande van zelfredzaamheid moet er een realistische verhouding zijn tussen de verwachte resultaten en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidies op basis van deze subsidieregeling maakt het college een subsidieplafond bekend.

 • 2. Het college behandelt een aanvraag voor een subsidie, als deze volledig is, op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Als de toepassing van deze regeling leidt tot een onredelijke beslissing op de aanvraag, dan kan het college in uitzonderingsgevallen van deze regeling afwijken (hardheidsclausule).

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college trekt de Subsidieregeling Cultuur en de Subsidieregeling Stadspromotie in.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van publicatie.

 • 3.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Cultuur 2018.

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur besluiten op 18 juli 2017:

Mw. H. van Rijnbach-de Groot Mw. B. Silvis-de Heer

burgemeester gemeentesecretaris