Kwijtscheldingsbeleid

Geldend van 11-02-1999 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsbeleid

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 1999;

gelet op artikel 149 en artikel 255, 4e lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

het kwijtscheldingsbeleid, zoals bedoeld in artikel 26 van de

Invorderingsweg 1990 (Stbl. 221), als volgt uit te voeren:

  • 1.

    Met betrekking tot kwijtschelding van de gemeente belastingen worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de normuitkering die de belastingschuldige naar de maatstaven van het Bijstandsbesluit landelijke normering per maand telkens zou kunnen krijgen.

  • 2.

    Het percentage van 100% wordt met terugwerkende kracht toegepast op aanvragen voor het belastingjaar 1998, 1999 en volgende jaren en met inachtneming van de op dat moment geldende kwijtscheldingsnormen.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld gehouden op 28 januari 1999.
De secretaris, de voorzitter,