Verkeersbesluit voor de voorhaven van de Julianasluis, Gouwekanaal en Gouwe

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit voor de voorhaven van de Julianasluis, Gouwekanaal en Gouwe (Prov. Blad 2013, 51)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

overwegende, dat hun college op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet bevoegd is tot het nemen van de in die wet bedoelde verkeersbesluiten ter regeling van het scheepvaartverkeer

op de provinciale vaarwegen;

dat de voorhaven van de Julianasluis in de gemeente Gouda (tussen km. 30,700 en km. 30,300), het Gouwekanaal in de gemeente Gouda (tussen km. 30,300 en km. 28,500) en de Gouwe (tussen km. 28,500 en km. 15,900) in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Boskoop en Alphen aan den

Rijn provinciale vaarwegen zijn die onder het beheer van de provincie Zuid-Holland vallen;

dat het nautisch beheer zich richt op de instandhouding en bruikbaarheid van de vaarweg voor de scheepvaart en de waarborging van de vrijheid en de veiligheid van de scheepvaart;

dat in verband met het zeer smalle gedeelte van de Gouwe (tussen km. 19,700 en km. 21,000) te Boskoop een wachtplaats wordt aangewezen (tussen km. 20,020 en km. 20,040) waar vaartuigen kunnen wachten tot de vaart vanuit tegenovergestelde richting gepasseerd is;

dat er in verband met beperkte ruimte in de containerhaven te Alphen aan den Rijn, een ligplaats gerealiseerd wordt waar containerschepen kunnen

wachten tot het moment dat zij geladen en/of gelost kunnen worden;

dat scheepvaart vlot en veilig gebruik moet kunnen maken van de voorhaven van de Julianasluis, het Gouwekanaal en de Gouwe (tussen km.15,900 en km. 30,700);

dat op 30 januari 2013 door Provinciale Staten een nieuw ligplaatsenbeleid is vastgesteld, dat als uitgangspunt heeft om ligplaats nemen op provinciale

vaarwegen te reguleren;

dat het nieuwe ligplaatsenbeleid een verdere uitwerking is van het ‘Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2002-2020’ en de beleidsnota

‘Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006’;

dat het nieuwe ligplaatsenbeleid met ingang van 1 april 2013 in werking treedt;

dat het ingevolge het nieuwe ligplaatsenbeleid en in verband met de aanleg van de containerterminal met de daarbij behorende containervaart, ongewenst is dat er ligplaats ingenomen wordt langs de oevers van

de voorhaven van de Julianasluis, het Gouwekanaal en de Gouwe (tussen km.15,900 en km. 30,700);

dat het in verband met het nieuwe ligplaatsenbeleid en het waarborgen van de veiligheid en de bruikbaarheid van de vaarweg nodig is een afmeerverbod af te kondigen langs de oevers van de voorhaven van de Julianasluis, het Gouwekanaal en de Gouwe (tussen km.15,900 en km. 30,700);

dat van het afmeerverbod dienen te worden uitgezonderd de ligplaatsen waarvoor (door of namens) Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een

ontheffing hebben verleend, alsmede de door of namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan te wijzen ligplaatsvakken;

dat over het instellen van het verbod en het aanwijzen van de ligplaatsvakken overleg heeft plaatsgevonden met de gemeenten Gouda,

Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn, ANWB, Koninklijke Schippersvereniging “Schuttevaer”, Koninklijk Nederlands

Watersportverbond, Politie Landelijke Eenheid, Politie Hollands Midden, Infocentrum Binnenwateren en Van Uden Group;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, alsmede het door hun college vastgestelde

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2013;

BESLUITEN:

I. het volgende verkeersbesluit te nemen, ter regeling van het innemen van ligplaatsen in de voorhaven van de Julianasluis in de gemeente Gouda (tussen km. 30,700 en km. 30,300), het Gouwekanaal in de gemeente Gouda (tussen km. 30,300 en km. 28,500) en de Gouwe (tussen km.

28,500 en km. 15,900) in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Boskoop en Alphen aan den Rijn:

1. door het plaatsen van de verkeerstekens A.5, met richtingaanduidingen F.2 en/of voorzien van een onderbord met daarop de naam van het vaarwegtraject, zoals bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaart-politiereglement, een ligplaatsverbod in te stellen in de voorhaven

van de Julianasluis (tussen km. 30,700 en km. 30,300), het Gouwekanaal (tussen km.30,300 en km. 28,500) en de Gouwe (tussen km. 28,500 en km. 15,900) in de desbetreffende gemeenten;

2. a. te bepalen dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de met een ontheffing (verleend door of namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland) aanwezige ligplaatsen voor vaartuigen;

b. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de wachtplaatsen, voorzover het wachten op een brugopening danwel een schutting bij een sluis betreft, in de voorhaven van de Julianasluis (tussen

km. 30,700 en km. 30,300), het Gouwekanaal (tussen km.30,300 en km.

28,500) en de Gouwe (tussen km. 28,500 en km.15,900) in de des-betreffende gemeenten, welke worden aangeduid met de aanwijzingstekens E.7, met richtingaanduidingen F.2, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Wachtplaats, art. 6.26 lid 2 BPR/art. 6.28 lid 2 BPR, eventueel aangevuld met de tekst ‘groot schip (>20m)’ of ‘klein schip (<20m)’;

c. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de loswal, langs de westelijke oever (tussen km. 26,180 en km.26,250), aangeduid met het bord E.7 met richtingaanduidingen F.2, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Meldplicht gemeente Waddinxveen’ en de provinciale

loswal langs de westelijke oever (tussen km. 24,100 en km. 24,200), aangeduid met het bord E.7 met richtingaanduidingen F.2, voorzien van een onderbord met de tekst ’Provinciale loswal Meldplicht VHF 18’, voor zover er toestemming is verleend door of namens Gedeputeerde Staten van de

provincie Zuid-Holland na melding via het ter plaatse aanwezige marifoonkanaal en afgemeerd wordt ten behoeve van het laden en lossen van goederen, danwel het in- en uit laten stappen van passagiers door passagiersschepen;

3. door het plaatsen van de aanwijzingstekens E.5.3 met het Romeinse cijfer 1 en met richtingaanduidingen F.2 zoals bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, een ligplaatsvak in te stellen langs:

a. de oostelijke oever van het Gouwekanaal in de gemeente Gouda, tussen km. 29,100 en km. 29,700, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Groot schip, maximaal 3 x 24 uur’;

b. de westelijke oever van de Gouwe in de gemeente Waddinxveen, tussen km. 24,250 en km. 24,280, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport, maximaal 3 x 24 uur;

4. door het plaatsen van de aanwijzingstekens E.7 met richtingaanduidingen F.2, zoals bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, een ligplaatsvak in te stellen langs de oostelijke oever van de Gouwe, tussen km. 16,960 en km. 17,100, voorzien van een onderbord met de tekst

‘Wachtplaats Alpherium, max. 12 uur’;

5. te bepalen dat binnen één week na het verstrijken van de in punt 3 genoemde maximale afmeerduur of een gedeelte daarvan niet nogmaals ligplaats mag worden ingenomen in de voorhaven van de Julianasluis, het Gouwekanaal en de Gouwe, tussen km. 15,900 en km. 30,700;

6. te bepalen dat een vaartuig in een ligplaatsvak bij opeenvolgende dagelijkse controles vaker dan driemaal in de bovengenoemde lig-plaatsvakken van dit traject wordt aangetroffen er sprake is van overtreding van dit besluit.

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 april 2013;

III. dit besluit ter openbare kennis te brengen door plaatsing in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland en een plaatselijk huis-aan-huisblad

in de betreffende gemeenten;

IV. dit besluit ter kennisneming te zenden aan:

a. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda;

b. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen;

c. Burgemeester en wethouders van de gemeente Boskoop, postbus 5, 2770 AA Boskoop;

d. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn;

e. ANWB, afdeling Watersport, postbus 93200, 2509 BA Den Haag;

f. Infocentrum Binnenwateren, postbus 17, 8200 AA Lelystad;

g. Koninklijke Schippersvereniging “Schuttevaer”, postbus 23415, 3001 KK Rotterdam;

h. Koninklijk Nederlands Watersportverbond, postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein

i. Politie Hollands Midden, postbus 4240, 2350 CE Leiderdorp;

j. Politie Landelijke Eenheid, postbus 100, 3970 AC Driebergen;

k. Van Uden Group, postbus 1123, 3000 BC Rotterdam.

V. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid om ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij hun college een bezwaarschrift

in te dienen tegen dit besluit. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit en worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van de

enveloppe en het bezwaarschrift;

VI. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid, in samenspraak met de mogelijkheid tot het maken van bezwaar, om ingevolge artikel 8:81 van de

Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het

treffen van een voorlopige voorziening in te dienen (wel of niet noemen).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen;

mr. D.P. Boddé

Waarnemend hoofd bureau Juridisch Beheer

district Landelijk Gebied