Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee

Geldend van 30-12-2015 t/m heden

Intitulé

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden schade ontstaat aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen;

dat het wenselijk is de voorwaarden en tarieven vast te leggen met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, asfaltherstel, herstel van sier-/natuursteenverhardingen, groenvoorzieningen, onderhoudskosten, beheers- en degeneratiekosten;

gelet op artikel 3 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee.

Artikel1 Algemeen

De begripsbepalingen van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee (AVOI) zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 2. Deze regeling is niet van toepassing op het gemeentelijke rioleringsnet.

Artikel 3 Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 • 1. Behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen stelt de gemeente Goeree-Overflakkee de netbeheerder in de gelegenheid de aangerichte schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen te (laten) herstellen.

 • 2. De netbeheerder verzorgt de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en/of gras- en grindbermen en gazons inclusief drie maanden onderhoud en twaalf maanden garantie na oplevering.

 • 3. De netbeheerder verzorgt de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en/of gras- en grindbermen en gazons inclusief drie maanden onderhoud en twaalf maanden garantie na oplevering.

 • 4. Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Goeree-Overflakkee het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf per e-mail op de hoogte gebracht door de gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 5. Het bepaalde in de vorige leden lijdt uitzondering in de gevallen zoals in onderstaand overzicht weergegeven.

  categorie

  uitzonderingen

  Herstel van reguliere elementverhardingen

  geen

  Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating

  geen

  Herstel van groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons)

  De gemeente Goeree-Overflakkee voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer.

  De gemeente Goeree-Overflakkee berekent 100% van de marktconforme kosten door aan de netbeheerder.

  Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder drie maanden onderhoud en een garantietermijn van een jaar of in overleg met de toezichthouder een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na eerste oplevering.

  Herstel van asfaltverhardingen

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse asfaltverharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Goeree-Overflakkee om het asfalt open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dichtgestraat wordt.

  Voor het tijdelijke straatwerk geldt de onderhouds- en garantieperiode zoals vermeld onder de aanhef van dit artikel. Het opbreken van het asfalt en dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen Goeree-Overflakkee.

  De asfaltverharding wordt tijdens het periodieke asfalt onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee definitief hersteld. De gemeente Goeree-Overflakkee berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder.

Artikel 4 Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt. Dit geldt in de gevallen zoals genoemd in onderstaand overzicht.

categorie

uitzonderingen

Schade bij groenwerkzaamheden (excl. bermen)

Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al voor het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook art 3.3.

De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld op basis van de Richtlijnen NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). De aansprakelijkstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht,. In het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

Schade die ontstaat buiten de sleuf

Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeers-lichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

Verborgen gebreken

Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen welke het gevolg is van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden.

Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Goeree-Overflakkee het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. Voor onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten worden de volgende tarieven gehanteerd:

  Te onderscheiden tarieven

  Oppervlakte 0-15 m²

  Oppervlakte >15 m²

  Klinkers (kei- en dikformaat

  € 28,34/m²

  € 12,48/m²

  Trottoirtegels (30x30 cm)

  € 8,32/m²

  € 4,50/m²

  Gras-/grindbermen/gazons

  € 8,32/m²

  € 4,50/m²

  Sierbestrating

  € 56,68/m²

  € 24,96/m²

  Natuursteen/kinderkoppen

  € 85,02/m²

  € 37,44/m²

  Trottoir- en opsluitbanden

  € 4,75/m1

   

 • 2. Voor de verrekening wordt standaard gerekend met een minimale sleufbreedte van 0,45 meter zowel bij elementverhardingen als bij bermen.

 • 3. Voor het herstel van asfaltverharding worden de volgende tarieven gehanteerd:

  omschrijving

  tarief

  minimum bedrag per lasgat

  € 506,50

  tot 4 m² per m²

  € 354,50

  4 m² tot 20 m² per m²

  € 273,50

  20 m² tot 50 m² per m²

  € 202,50

  50 m² tot 200 m²

  € 177,00

  200 m² en groter

  op nacalculatiebasis

 • 4. De tarieven als genoemd in het vorige lid zijn inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

 • 5. Voor beplanting en dergelijke wordt als tarief de afgesproken projectprijs gehanteerd of de op basis van marktconforme kosten achteraf.

 • 6. De tarieven, genoemd in het eerste en derde lid, worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de wijziging die het indexcijfer voor de maand oktober van de Risicoregeling GWW 1995 van het CROW heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar. De aangepaste tarieven treden in plaats van de in het eerste en derde lid genoemde tarieven.

Artikel 6 Overgangsrecht

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en belanghebbende(n).

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het moment van inwerkingtreding van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Goeree-Overflakkee.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 december 2015 door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
drs. B. Marinussen  mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Toelichting

Artikel 5 Tarieven

De tarieven genoemd in het eerste en derde lid van dit artikel worden - op grond van het zede lid - jaarlijks geïndexeerd. Hieronder volgt een opsomming van de tarieven zoals die in 2024 worden gehanteerd.

 • 1.

  Voor onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

Te onderscheiden tarieven

Oppervlakte 0-15 m²

Oppervlakte >15 m²

Klinkers (kei- en dikformaat

€ 35,93/m² (2023: € 34,10)

€ 15,82/m² (2023: € 15,02)

Trottoirtegels (30x30 cm)

€ 10,55/m² (2023: € 10,01)

€ 5,70/m² (2023: € 5,41)

Gras-/grindbermen/gazons

€ 10,55/m² (2023: € 10,01)

€ 5,70/m² (2023: € 5,41)

Sierbestrating

€ 71,85/m² (2023: € 68,20)

€ 31,64/m² (2023: € 30,03)

Natuursteen/kinderkoppen

€ 107,78/m² (2023: € 102,30)

€ 47,46/m² (2023: € 45,05)

Sier- en bosplantsoen

€ 38,03/m² (2023: € 36,10)

Trottoir- en opsluitbanden

€ 6,02/m1 (2023: € 5,72)

 

 • 3.

  Voor het herstel van asfaltverharding worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

omschrijving

tarief

minimum bedrag per lasgat

€ 642,10 (2023: € 609,46)

tot 4 m² per m²

€ 449,41 (2023: € 426,56)

4 m² tot 20 m² per m²

€ 346,72 (2023: € 329,10)

20 m² tot 50 m² per m²

€ 256,71 (2023: € 243,66)

50 m² tot 200 m²

€ 234,39 (2023: € 212,98)

200 m² en groter

€ 221,85 (2023: € 210,57)