Verkeersbesluit voor het Rijn-Schiekanaal (tussen km 7.66 en km 12.33) en de Oude Rijn (tussen km 0.33 en km 11.95), provinciaal vaarwegtraject 4

Geldend van 07-06-2017 t/m heden

Intitulé

VERKEERSBESLUIT VOOR HET RIJNSCHIEKANAAL (TUSSEN KM 7.66 EN KM 12.33) EN DE OUDE RIJN (TUSSEN KM 0.33 EN KM11.95), PROVINCIAAL VAARWEGTRAJECT 4 (PROV. BLAD 2013, 57) EN GEWIJZIGD BIJ BESLUIT VAN 19 MEI 2017 (PROV. BLAD 2017, 2418)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

overwegende, dat hun college op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet bevoegd is tot het nemen van de in die wet bedoelde verkeersbesluiten ter regeling van het scheepvaartverkeerop de provinciale vaarwegen;

dat het Rijn-Schiekanaal (tussen km 7.66 en km 12.33) en de Oude Rijn (tussen km 0.33 en km 11.95), hierna genoemd: “traject 4”, vaarwegen zijndie onder het beheer van de provincie Zuid-Holland vallen en dat scheepvaart daarvan vlot en veilig gebruik moet kunnen maken;

dat het nautisch beheer zich richt op het belang van de instandhouding en bruikbaarheid van de vaarweg voor de scheepvaart en het waarborgen van de vrijheid en de veiligheid van de scheepvaart (overeenkomstig artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet);

dat op 12 november 2008 (PZH-2008-954958) een verkeersbesluit is genomen ter regeling van het innemen van ligplaatsen langs de (noord)oostelijke oever van de Oude Rijn te Leiderdorp;

dat in navolging van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002 – 2020 en de beleidsnota Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart uit 2006 op30 januari 2013 door Provinciale Staten een nieuw ligplaatsenbeleid is goedgekeurd;

dat het nieuwe ligplaatsenbeleid als uitgangspunt heeft om ligplaats nemen op provinciale vaarwegen te reguleren en dat dit ligplaatsenbeleid met ingang van 1 april 2013 in werking treedt;

dat het ingevolge dat nieuwe beleid (onder meer) ongewenst is om ligplaats in te nemen langs de oevers van traject 4 en dat het vanwege hetwaarborgen van de veiligheid en de bruikbaarheid van de vaarweg nodig is een afmeerverbod af te kondigen langs de oevers van traject 4, metuitzondering van de delen van de vaarweg waar met ontheffing vaartuigen liggen afgemeerd;

dat het vanuit het oogpunt van vaarweggebruikers en de ervaren overlast door illegaal afmeren in het verleden noodzakelijk is ligplaatsvakken aan te wijzen waar ligplaats nemen voor passanten (doorgaande scheepvaart) wel is toegestaan;

dat het passanten is toegestaan om gedurende één week hoogstens opeenvolgend 3 x 24 uur af te meren in de ligplaatsvakken van traject 4 en dat het passanten na afloop van deze 3 x 24 uur gedurende een week niet is toegestaan af te meren in de ligplaatsvakken van traject 4;

dat het nieuwe ligplaatsenbeleid voorziet in het afmeerverbod zoals dat geregeld is met het eerder genoemde besluit van 12 november 2008 (metkenmerk PZH-2008-954958) en dat het om administratieve redenen en voor de eenduidigheid de voorkeur verdient het besluit van 12 november 2008in te trekken en een alles omvattend verkeersbesluit voor traject 4 vast te stellen;

dat ter voorbereiding op het onderhavige besluit uitvoering is gegeven aan het bepaalde in artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingenscheepvaartverkeer;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaart-politiereglement (BPR), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, alsmede het door hun college vastgesteldeMandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2013;

BESLUITEN:

I. in te trekken het besluit van 12 november 2008 (met kenmerk PZH-2008-954958);

II. het volgende Verkeersbesluit te nemen, ter regeling van het innemen van ligplaatsen in traject 4, te weten het Rijn-Schiekanaal (tussen km 7.66en km 12.33) en de Oude Rijn (tussen km 0.33 en km 11.95):

1. door plaatsing van verkeerstekens A.5, met richtingaanduidingen F.2, zoals bedoeld in bijlage 7 van het BPR, een ligplaatsverbod in te stellenop traject 4;

2. a. te bepalen dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de met een ontheffing (verleend door of namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland) aanwezige ligplaatsen voor vaartuigen;

b. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de wachtplaatsen als bedoeld in art. 6.26 lid 2 BPR bij de bruggen op traject 4 welke worden aangeduid met de aanwijzingstekens E.7, met richting-aanduidingen F.2, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Wachtplaats,

art. 6.26 lid 2 BPR’ eventueel aangevuld met de tekst ‘groot schip (>20m)’ of ‘klein schip (<20m)’;

c. dat het in sub 1 bedoelde verbod niet van toepassing is op de provinciale loswallen aangeduid met het bord E.7 met richtingaanduidingen F.2, voorzien van een onderbord met de tekst ’Provinciale loswal Meldplicht VHF 22’, voor zover er toestemming is verleend door of namens

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland na melding via het ter plaatse aanwezige marifoonkanaal en afgemeerd wordt ten behoeve van het laden en lossen van goederen danwel het in en uit laten stappen van passagiers door passagiersschepen;

d. door het plaatsen van het bord A.7 met richtingaanduidingen F.2 voorzien van een onderbord met de tekst ‘Met uitzondering van grote schepen max. 3x24 uur’ een ligplaatsvak wordt ingesteld langs de zuidoostelijke oever van de Oude Rijn tussen km 6.95 en km 7.07, en langs de noordwestelijke over van de Oude Rijn tussen km 10.11 en km 10.55;

e. door het plaatsen van het bord A.5 met richtingaanduidingen F.2 voorzien van een onderbord ‘M.u.v. passagiersvaartuigen. Uitsluitend in- en uitstappen, max. 1 uur’ een ligplaatsvak wordt ingesteld langs de westelijke oever van het Rijn-Schiekanaal tussen km 7.89 en km 7.99;

3. door plaatsing van aanwijzingstekens E.5.3 met richtingaanduidingen F.2 zoals bedoeld in bijlage 7 van het BPR, een ligplaatsvak in te stellen langs:

a. de oostelijke oever van het Rijn-Schiekanaal tussen km 8.42 en km 8.52,

voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

b. de zuidoostelijke oever van het Rijn-Schiekanaal tussen km 10.20 en km 10.30, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

c. de noordwestelijke oever van het Rijn-Schiekanaal tussen km 11.99 en km 12.03, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

d. de oostelijke oever van de Oude Rijn tussen km 0.90 en km 1.10, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

e. de zuidelijke oever van de Oude Rijn tussen km 6.56 en km 6.67, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

f. de zuidoostelijke oever van de Oude Rijn tussen km 7.38 en km 7.42, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport kort afmeren maximaal 1uur’;

g. de noordelijke oever van de Oude Rijn tussen km 8.06 en km 8.08, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport kort afmeren maximaal 3 uur’;

h. de noordelijke oever van de Oude Rijn tussen km 8.10 en km 8.13, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport kort afmeren maximaal 3 uur’;

i. de noordelijke oever van de Oude Rijn tussen km 8.93 en km 9.00, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

j. de noordwestelijke oever van de Oude Rijn tussen km 11.73 en km 11.82, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Grote schepen maximaal 3 x 24 uur’;

k. de noordwestelijke oever van de Oude Rijn tussen km 11.84 en km 11.91, voorzien van een onderbord met de tekst ‘Sport maximaal 3 x 24 uur’;

4. te bepalen dat het is toegestaan om gedurende één week hoogstens opeenvolgend 3 x 24 uur af te meren in de bovengenoemde ligplaatsvakken onder 2d, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3i, 3j en 3k;

5. te bepalen dat bovengenoemde periode van één week begint te lopen op het moment dat een vaartuig voor de eerste keer in een ligplaatsvak wordt waargenomen;

6. te bepalen dat na afloop van de in de punt 4 genoemde maximale af-meerduur van opeenvolgend 3 x 24 uur of een gedeelte daarvan gedurende een week niet nogmaals ligplaats mag worden ingenomen op traject 4;

7. te bepalen dat indien een vaartuig bij opeenvolgende dagelijkse controles vaker dan driemaal in de bovengenoemde ligplaatsvakken van traject 4 wordt aangetroffen er sprake is van overtreding van punt 4;

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 april 2013;

IV. dit besluit ter openbare kennis te brengen door plaatsing in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland en een plaatselijk huis-aan-huisblad

in de betreffende gemeenten;

V. dit besluit ter kennisneming te zenden aan:

a. Gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC, Leiden;

b. Gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA, Leiderdorp;

c. Gemeente Rijnwoude, postbus 115, 2394 ZG, Hazerswoude- Rijndijk;

d. Gemeente Zoeterwoude, postbus 34, 2380 AA, Zoeterwoude;

e. Gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn;

f. ANWB, afdeling Watersport, postbus 93200, 2509 BA, Den Haag;

g. RWS Waterdienst, Infocentrum Binnenwateren, postbus 17, 8200 AA,

Lelystad;

h. Koninklijke Schippersvereniging “Schuttevaer”, postbus 23415, 3001 KK, Rotterdam;

i. Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Postbus 2658, 3430 GB, Nieuwegein;

j. Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD, Leiden;

k. Korps landelijke politiediensten, postbus 100, 3970 AC, Driebergen;

l. Politie Hollands Midden, postbus 4240, 2350 CE, Leiderdorp;

VI. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid om ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van

publicatie van dit besluit bij hun college een bezwaarschrift in te dienen door verzending aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linker-bovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift;

VII. belanghebbenden te wijzen op de mogelijkheid, in samenspraak met de mogelijkheid tot het maken van bezwaar, om ingevolge artikel 8:81van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

mr. D.P. Boddé

hoofd bureau Juridisch Beheev

district Stedelijk Gebied