Regeling vervallen per 11-07-2016

Verordening ontheffingen geslotenverklaring Spijkerkwartier

Geldend van 02-09-1996 t/m 10-07-2016

Intitulé

Verordening ontheffingen geslotenverklaring Spijkerkwartier

PROCEDURE

Artikel 1 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing voor het berijden van de geslotenverklaring van het Spijkerkwartier buiten expeditietijden moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

 • 2. Bij de aanvraag moeten zoveel mogelijk de voor een beoordeling van belang zijnde gegevens en bescheiden worden gevoegd.

Artikel 2 Beslissingstermijnen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 2. Hij kan zijn beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen; voor afloop van de onder 1 genoemde termijn wordt aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

 • 3. Aan het verlenen van een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden inzake de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 3 Duur van de ontheffing

 • 1. De ontheffing wordt verleend voor de duur van een kalenderjaar, tenzij anders wordt aangegeven.

 • 2. De ontheffing wordt automatisch met eenzelfde termijn verlengd, tenzij burgemeester en wethouders ten minste 12 weken voor het verstrijken van de termijn schriftelijk te kennen geven dat de houder van de ontheffing een nieuwe aanvraag moet indienen.

Artikel 4 Intrekking van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste, dan wel onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • b.

  indien de aan de ontheffing verbonden voorwaarden of beperkingen niet worden nagekomen;

 • c.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist en verleend;

 • d.

  indien de houder van de ontheffing daartoe een aanvraag indient;

 • e.

  indien sprake is van misbruik van de ontheffing (bv. indien de transponder niet conform de ontheffingvoorwaarden onder de auto wordt bevestigd);

 • f.

  bij in gebreke blijven van de betaling van leges en/of waarborgsom.

ONTHEFFINGREGELS

Artikel 5 Ontheffingen voor bewoners

 • 1. Aan een bewoner van het afgesloten gebied, die op het aangegeven adres staat ingeschreven in het gemeentelijke woningregister, beschikt over eigen parkeerruimte in dat gebied en als kentekenhouders van het voertuig staat geregistreerd kan een ontheffing voor het berijden van dit gebied buiten de expeditietijden worden afgegeven.

 • 2. De ontheffing wordt:

  • -

   op naam, adres en kenteken gesteld;

  • -

   geldt slechts voor een van te voren vastgelegde route;

  • -

   geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

 • 3. Aan een bewoner die voldoet aan de in lid 1 genoemde eisen, maar niet beschikt over eigen parkeerruimte kan indien noodzakelijk voor het laden en lossen een ontheffing worden verstrekt voor het berijden van het gebied gedurende bepaalde uren.

Artikel 6 Ontheffingen ten behoeve van in het gebied gevestigde ondernemers/instellingen

 • 1. Aan een ondernemer/instelling die gevestigd is in het gebied, beschikt over eigen parkeerruimte in dat gebied en als kentekenhouder van het voertuig staat geregistreerd, kan een ontheffing voor het berijden van dit gebied buiten de expeditietijden worden afgegeven.

 • 2. Het aantal ontheffingen per ondernemer/instelling is gerelateerd aan het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

 • 3. De ontheffing:

  • -

   geldt slechts voor een van te voren vastgelegde route;

  • -

   geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied, met uitzondering van de eigen parkeerruimte.

 • 4. Aan een ondernemer/instelling die voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen, maar niet beschikt over eigen parkeerruimte kan, indien noodzakelijk voor het laden en lossen een ontheffing worden verstrekt voor het berijden van het gebied gedurende bepaalde uren.

Artikel 7 Ontheffingen ten behoeve van bouw-, installatie- en reparatieverkeer

 • 1. Een ontheffing, al dan niet tijdelijk, voor het berijden van gebied buiten expeditietijden kan worden verleend ten behoeve van bouw-, installatie- of reparatiewerkzaamheden en waardetransporten.

 • 2. Aanvrager dient aan te tonen dat:

  • -

   bouw-, installatie- of reparatiewerkzaamheden en waardetransporten in het gebied absoluut niet kunnen plaatsvinden tijdens de toegestane expeditietijden;

  • -

   de goederen, gereedschappen of materialen niet op andere wijze kunnen worden afgeleverd of afgehaald.

 • 3. De tijdelijke ontheffing:

  • -

   wordt steeds slechts voor maximaal 5 dagen achtereen verstrekt;

  • -

   wordt op naam, adres en kenteken gesteld;

  • -

   geldt slechts voor een van te voren vastgelegde route.

 • 4. In bijzondere omstandigheden is verlenging van de tijdelijke ontheffing mogelijk.

 • 5. Onderhavige tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor het parkeren voor maximaal 5 dagen in het gebied, indien aanvrager bovendien aantoont dat:

  • -

   de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • -

   in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en/of materialen worden uitgeladen.

SLOT

Artikel 8 Slot- en overgangsbepalingen

 • a.

  Deze verordening treedt in werking nadat ze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • b.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ontheffingen geslotenverklaring Spijkerkwartier".

Bijlage: tekening van het fysiek afsluitbare gebied.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 september 1996, nr. BLO96/980N.

De secretaris, De voorzitter,

A.H. FLIERMAN P. SCHOLTEN