Regeling vervallen per 01-01-2024

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

Geldend van 19-07-2017 t/m 25-07-2017 met terugwerkende kracht vanaf 10-07-2017

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders dragende organisaties Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Werkmaatschappij 8KTD

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel en het dagelijks bestuur van de werkmaatschappij 8ktd;

overwegende dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, de Wet Basis Registratie Personen, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

BESLUITEN

I.aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in art. 41 van de Drank- en Horecawet, art. 10.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, art. 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en art. 6:2 van de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

werkmaatschappij 8ktd

team toezicht, handhaving & veiligheid

 • -

  toezichthouder milieu (medewerker handhaving 1);

 • -

  toezichthouder openbare orde en veiligheid / Apv (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder openbare orde en veiligheid / Apv / horeca-coördinator (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder openbare orde en veiligheid / Apv (medewerker handhaving 3);

 • -

  toezichthouder groen, RO en Apv (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder bouwen en slopen (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder brandveilig gebruik (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder bouwen / slopen / brandveilig gebruik (medewerker handhaving 2);

 • -

  toezichthouder milieu (medewerker handhaving 2);

 • -

  juridisch beleidsmedewerker (medewerker beleidsuitvoering 1);

 • -

  juridisch medewerker (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  teamopbouwer toezicht, handhaving & veiligheid (medewerker ontwikkeling 2 & coördinatie).

  • II.

   aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in art. 10.2 lid van de Wet ruimtelijke ordening en art. 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

dragende organisatie Tytsjerksteradiel

 • -

  projectleider / beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 1);

 • -

  beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 3);

 • -

  juridische ondersteuning en beleidsmedewerker RO (medewerker ontwikkeling 3);

 • -

  tekenaar en beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • -

  medewerker volkshuisvesting (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  juridisch medewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  landinrichting en beleidsmedewerker RO (medewerker beleidsuitvoering 2);

 • -

  technisch medewerker civieltechniek (medewerker ontwerp en voorbereiding 4);

 • -

  medewerker grondzaken (medewerker ontwerp en voorbereiding 5).

  • III.

   aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in art. 6:2 van de Algemene plaatselijke verordeningen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

beheer

 • -

  opzichter buitendienst (medewerker toezicht 4);

 • -

  medewerker groenvoorziening (medewerker technische uitvoering 3);

 • -

  medewerker wegen en riolering (medewerker technische uitvoering 3);

werkmaatschappij 8ktd

team vergunningen

 • -

  vergunningverlener Apv & bijzondere wetten (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • -

  administratief juridisch medewerker schade en vergunningen (medewerker beleids-uitvoering 3);

 • -

  medewerker vergunningen met accent sloop (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • -

  medewerker vergunningen met tenminste één specialisme (medewerker beleids-uitvoering 2);

 • -

  specialist milieu en externe veiligheid (medewerker beleidsuitvoering 1);

 • -

  juridisch medewerker vergunningen (medewerker beleidsuitvoering 1).

  • IV.

   aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 Wet Basis Registratie Personen:

werkmaatschappij 8ktd

team publieksdiensten

 • -

  specialist backoffice burgerzaken (medewerker publiek 1);

 • -

  medewerker ontwikkeling backoffice burgerzaken (medewerker ontwikkeling 3);

team toezicht, handhaving & veiligheid

 • -

  toezichthouder openbare orde en veiligheid / APV (medewerker handhaving 2).

  • V.

   aan te wijzen als toezichthouder artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004:

werkmaatschappij 8ktd

team sociaal domein verstrekkingen en voorzieningen

 • -

  consulent sociaal domein (medewerker beleidsuitvoering 3);

 • -

  handhaver sociaal domein (medewerker handhaving 2).

  • VI.

   Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeenten Achtkarspelen en.Tytsjerksteradiel en op www.overheid.nl en treedt in werking de dag na publicatie.

Datum: 10 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,     

de secretaris/directeur,               de burgemeester,                                        

mr. drs. E.H.C. van der Laan                         G. Gerbrandy

Datum: 10 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,         

de secretaris/directeur                de burgemeester

O.de Jager MAC RC                                      drs. L.J. Gebben

Datum: 10 juli 2017

Het dagelijks bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD       

de secretaris                                                 de voorzitter

mr. drs. E.H.C. van der Laan            drs. L.J. Gebben